Actiune în declararea simulatiei

Cod ECLI    ECLI:RO:JDCLJ:2018:001.xxxxxx

R O M Â N I A

JUDEC Ă TORIA CLUJ-N_____

SEC Ț IA CIVIL Ă

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX

Operator de date cu caracter personal 3185

SENTIN Ț A CIVIL Ă NR.8227/2018

Ș edin ț a   public ă din data de 29.11.2018

INSTAN Ț A constituit ă din:

P RE Ș EDINTE: I____-M____ R___

GREFIER: A______ M______ FENE Ș AN

 

Pe rol se afl ă pronun ț area hot ă r â rii î n cauza civil ă privind pe reclamanta P____ L_______ M_____ , în contradictoriu cu pârâtul PLE Ș A E______ A_____ , având ca obiect ac ț iune î n declararea simula ț iei.

Se constat ă c ă mersul dezbaterilor ș i cuv â ntul p ă r ț ilor s-a consemnat î n î ncheierea de ș edin ță din data de 16.10.2018, î ncheiere care face parte integrant ă din prezenta hot ă r â re, dat ă la care instan ț a av â nd nevoie de timp pentru a delibera a dispus in i ț ial am â narea pronun ță rii succesiv pentru ast ă zi.

 

  INSTAN Ț A

Asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:

 

Prin cererea de chemare in judecata î nregistrat ă la data de 28.02.2017 pe rolul Judecatoriei Cluj-N_____ sub dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX recla manta P____ L_______ – M_____, in contradictoriu cu paratul P____ E______ A_____, a solicitat pronuntarea unei hotarari, prin care sa se dispuna:

– constatarea simulatiei intervenita in antecontractul de vanzare – cumparare autentificat prin incheierea nr. 1657/17.10.2014 emisa de BNP DM Carlanaru, completat prin actul aditional autentificat prin incheierea nr. 518/17.03.2015 emisa de BNP Carlanaru, respectiv simulatia intervenita in contractul autentic de vanzare – cumparare autentificat prin incheierea nr. 1204/18.06.2015 emisa de BNP DM Carlanaru, vizand imobilul apartament situat in loc. Floresti, ____________________, _____________, jud. Cluj, inscris in CF nr. xxxxx-C1-U17 Floresti, avand nr. cad. xxxxx-C1-U17, simulatie intervenita prin prepus, mascarea promitentului cumparator, respectiv a cumparatorului real din conventii in persoana paratului si validarea simulatiei statuarea adevaratului promitent-cumparator, respectiv cumparator, in fapt proprietar real de drept si de fapt al imobilului apartament descris mai sus, in persoana reclamantei;

– modificarea inscrierilor existente in CF nr. xxxxx-C1-XXXXXXX Floresti, avand nr. cad. xxxxx-C1-U17, in sensul radierii intreg ului drept de proprietate asupra apartamentului de pe numele paratului si inscrierea dreptului de proprietate asupra apartamentului pe numele si in favoarea reclamantei, ca bun propriu;

– obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata.

Motivele cererii de chemare in judecata, in fapt si in drept, sunt expuse pe larg in cuprinsul filelor 3-8 vol. I.

In probatiune, a depus inscrisuri.

In data de 03.07.2017 paratul a formulat intampinare, prin care a invocat exceptia lipsei coparticiparii procesuale pasive obligatorii, exceptia inadmisibilitatii formularii actiunii in simulatie raportat la prev. art. 1289 C.civ., exceptia lipsei de interes in promovarea actiunii, iar pe fond a solicitat respingerea actiunii, ca fiind neintemeiata, pentru motivele de fapt si de drept expuse pe larg in cuprinsul filelor 108-114 din dosar, vol. I.

Reclamanta a formulat raspuns la intampinare in data de 02.10.2017 (fl. 124-125 vol. I).

La termenul de judecata din data de 31.10.2017 instanta a respins exceptia lipsei coparticiparii procesual e pasive invocata de parat, ca neintemeiata si a recalificat exceptia inadmisibilitatii formularii actiunii in simulatie, respectiv exceptia lipsei de interes in promovarea actiunii, ca aparari de fond (fl. 169 vol. I).

In data de 11.12.2017 reclamanta a depus note scrise (fl. 173-174 vol. I).

S-a incuviintat si administrat proba cu inscrisurile depuse la dosar, interogatoriul reclamantei (fl. 186-190 vol. I), interogatoriul paratului (fl. 181-185 vol. I), proba testimoniala cu martorii Ciuhuta V_____ M_____ (fl. 195 vol. I), Irimies M____ I_____ (fl. 196 vol. I), G_______ M____ R_____ (fl. 16 vol. II) si R___ R____ L____ (fl. 17 vol. II).

Analizând actele ș i materialul probatoriu existent la dosarul cauzei, instan ț a re ț ine urm ă toarele:

In fapt, __________________________________ O_______ I___, D___ R_____ C______, Ciuhuta V_____ M_____ si promitentul cumparator P____ E______ A_____ s-a incheiat antecontrac tul de vanzare-cumparare autentificat prin incheierea nr. 1657/17.10.2014 emisa de SPN Carlanaru (fl. 37-38 vol. I), privind apartamentul nr. 17 situat la _____________________ corp C2, aflat in curs de edificare pe terenul proprietatea promitentilor vanzatori situat in loc. Floresti, _____________________. Cluj. In cuprinsul antecontractului s-a mentionat ca pretul de vanzare este de 28.000 euro, care contine tva in cota de 5%, din care s-a achitat cu titlu de avans suma de 1.400 euro, in numerar, la mana vazatorilor, in data de 17.10.2014, anterior semnarii si autentificarii antecontractului de vanzare-cumparare.

Promitentii vanzatori Tantau O_______ I___, Tantau S_____ L______, D___ R_____ C______, D___ S_____ F_________, Ciuhuta V_____ M_____ si promitentul comparator P____ E______ A_____ au incheiat actul aditional la antecontractul de vazare-cumparare autentificat prin incheierea nr. 518/17.03.2015 intocmita de SPN Carlanaru (fl. 40-41 vol. I), prin care s-a identificat imobilul promis spre vanzare ca fiind apartamentul nr. 17 situat in loc. Floresti, ____________________, ________________, inscris in CF nr. xxxxx-C1-U17 Floresti, nr. cad. xxxxx-C1-U17.

Ulterior, s-a incheiat contractul de vanzare – cumparare autentificat prin incheierea nr. 1204/18.06.2015 emisa de SPN Carlanaru (fl. 9-14 vol. I), potrivit caruia vanzatorii Ciuhuta V_____ M_____, Tantau O_______ I___, Tantau S_____ L______, D___ R_____ C______ si D___ S_____ F_________ au instrainat paratului P____ E______ A_____ apartamentul nr. 17 situat in loc. Floresti, ____________________, ________________, inscris in Cartea Funciara nr. xxxxx-C1-U17 Floresti, nr. cad. xxxxx-C1-U17.

Potrivit cap. IV din contractul de vanzare-cumparare s-a stabilit pretul de 124.600 lei (pret care include tva de 5%). Din pretul stabilit s-a achitat suma de 6.230 lei (echivalent 1.400 euro), cu titlu de avans, din resursele proprii ale cumparatorului, in numerar, la mana vanzatorilor, la data de 17.10.2014, conform celor mentionate in antecontractul de vanzare cumparare autentificat sub nr. 1657/17.10.2014. Suma de 18.370 lei s-a achitat de cumparator din resurse proprii in numerar, la mana vazatorilor, anterior autentificarii contractului de vanzare – cumparare. Restul de pret in suma de 100.000 lei se achita de cumparator dintr-un credit ipotecar contractat de la BCR Banca pentru locuinte S.A. in termen de 10 zile lucratoare de la data incheierii contractului de vanzare – cumparare in forma autentica, prin transfer bancar in contul vanzatorului Ciuhuta V_____ M_____.

Paratul P____ E______ A_____ a incheiat cu BCR Banca pentru locuinte S.A. contractul de credit bancar nr. ANxxxxxxxxxxxx7/15.05.2015 pentru obtinerea imprumutului in valoare de 100.000 lei (fl. 48-57 vol. I). In aceeasi data paratul a incheiat cu BCR Banca pentru locuinte S.A. contractul de ipoteca imobiliara autentificat prin incheierea nr. 1213/18.06.2013 intocmita de SPN Carlanaru, cu privire la apartamentul situat in Floresti, ____________________, _____________, jud. Cluj (fl. 42-43 vol. I) si contractul de ipoteca mobiliara pe sume de bani prezente si viitoare nr. ANxxxxxxxxxxxx7/15.05.2015 (fl. 45-47 vol. I).

In Cartea Funciara nr. xxxxx-C1-U17 Floresti, nr. cad. xxxxx-C1-U17, sub B9, s-a inscris dreptul de proprietate al paratului cu privire la apartamentul dobandit prin incheierea contractului de vanzare – cumparare din 18.06.2015 (fl. 27 vol. I).

Sumele aferente ratelor lunare datorate de parat in temeiul contractului de credit nr. ANxxxxxxxxxxxx7/15.05.2015 au fost depuse in contul deschis la BCR de catre Mesaros A____, mama reclamantei P____ L_______ M_____, dar si de reclamanta (fl. 144, 145, 148-153 vol. I), conform chitantelor emise in cursul anilor 2015 – 2017, aflate la filele 130-166 din dosar, vol. I. Totodata, reclamanta a depus in contul mamei sale Mesaros A____, in data de 21.12.2015, suma de 5.970 lei (fl. 133 vol. I), iar in aceeasi data aceasta din urma a depus in contul imprumutului suma de 5.950 lei (fl. 131-132 vol. I). Martorul G_______ M____ R_____ stie ca reclamanta, aflata la munca in Italia, trimitea bani mamei acesteia pentru plata ratelor lunare (fl. 16 vol. II). Totodata, martorul Irimies M____ I_____ a declarat ca a fost de doua ori cu paratul la BCR pentru a achita rate aferente creditului (fl. 196 vol. I). Instanta nu va lua in considerare declaratia olografa semnata de numita Mesaros A____, aflata la fila 31 din dosar, vol. I, intrucat nu are valoare probatorie.

In cauza a fost audiat in calitate de martor vanzatorul Ciuhuta V_____ M_____ (fl. 195 vol. I). Martorul a aratat ca in urma publicarii anuntului de vanzare a apartamentului a fost sunat de reclamanta, la intalnirea pentru vizionarea apartamentului s-au prezentat reclamanta impreuna cu mama acesteia, le-a placut apartamentul, s-au inteles la pret si au facut programare la notar pentru incheierea antecontractului de vanzare-cumparare. A precizat ca pretul a fost negociat de reclamanta. Pe parat l-a vazut pentru prima data la notar, la momentul incheierii antecontractului de vanzare-cumparare, ocazie cu care reclamanta i-a spus ca antecontractul va fi incheiat cu fiul sau pentru a achita tva de 5% si intrucat lucreaza in strainatate, sens in care nu poate obtine credit. A mentionat ca la notar reclamanta a scos din geanta suma de 1.400 euro, a pus banii pe masa, iar fiul i-a predat martorului. In aceeasi maniera s-a procedat si cu ocazia predarii sumei in echivalent de 4.100 euro la momentul incheierii actului aditional la antecontract. A aratat ca discutiile legate de vanzarea apartamentului au fost purtate numai cu reclamanta, cu fiul nu vorbit nici trei cuvinte. Initial reclamanta a comunicat martorului ca diferenta de pret se achita cash, insa ulterior a spus ca fiul va incheia un contract de credit. Martorul a intrebat-o daca fiul va reusi sa achite creditul, iar reclamanta i-a spus ca il va ajuta financiar. Martorul a aratat ca nu a asistat la vreo discutie dintre parti relativ la cumpararea apartamentului.

Declaratia martorului Irimies M____ I_____ cu privire la cumpararea de catre parat a apartamentului, sursa banilor achitati cu titlu de avans, faptul ca bunica paratului il ajuta pe acesta la achitarea ratelor, au la baza sustinerile paratului. Totodata, martorul a declarat ca stie de la un prieten comun, R___ A________, ca acesta a imprumutat paratului suma de 6.000 lei pentru cumpararea apartamentului, iar cu ocazia vizitei efectuate la apartamentul paratului, unde locuia cu bunica sa, aceasta a comunicat martorului ca se bucura foarte mult pentru ca nepotul si-a cumparat apartament, unde ii permite sa locuiasca (fl. 196 vol. I).

La fel, martora R___ R____ L____ cunoaste aspecte cu privire la cumpararea apartamentului de catre parat, precum si modalitatea de plata, de la acesta (fl. 17 vol. II).

A fost audiat martorul G_______ M____ R_____, care a aratat ca a asistat la discutii purtate ________________________ acestuia, potrivit carora reclamanta intentiona sa cumpere un apartament ca investitie, insa apartamentul urma sa ramana fiului, iar ratele sa fie achitate de reclamanta. Din aceleasi discutii a aflat ca apartamentul urma sa fie trecut pe numele paratului, intrucat acesta obtinea conditii mai bune de creditare si intrucat pe viitor apartamentul sa fie proprietatea fiului, insa la acel moment urmau sa locuiasca in apartament fiul, mama si bunica.  (fl. 16 vol. II ). 

Prin cererea de chemare in judecata reclamanta P____ L_______ M_____, in contradictoriu cu fiul acesteia, paratul P____ E______ A_____, a solicitat sa se constate caracterul simulat al an tecontractului de vanzare – cumparare din 17.10.2014 si contractului de vanzare – cumparare din 18.06.2015, prin interpunere de persoane, in sensul ca promitentul cumparator / cumparatorul real este reclamanta si nu fiul sau, paratul P____ E______ A_____.

Cererea este intemeiata pe prev. art. 1289 – 1294 C.civ., referitoare la simulatie.

Prin simulatie se intelege operatiunea juridica in cadrul careia printr-un act juridic public, dar aparent, denumit si simulat, se creeaza o alta situatie juridica decat cea stabilita printr-un act juridic ascuns, secret, dar adevarat, denumit si contrainscris. Asadar, vointa reala a partilor nu este reflectata in actul public, ci in actul secret.

Reclamanta a invocat simulatia prin interpunere de persoane. Existenta acestei forme de simulatie presupune prezen ț a urm ă toarel or condi ț ii specifice: existenta actului secret (actul real sau contraincrisul), existenta actului public (aparent), contemporaneitatea actului secret cu actul public si existenta acordului simulatoriu, respectiv intentia partilor de a desemna ca beneficia r o alta persoana decat cea din contractul public.

In speta, actele publice consta in an tecontractul de vanzare – cumparare din 17.10.2014, actul aditional din 17.03.2015 si contractul de vanzare – cumparare din 18.06.2015, incheiate _______________________________ M_____, Tantau O_______ I___, Tantau S_____ L______, D___ R_____ C______, D___ S_____ F_________ si cumparatorul parat P____ E______ A_____.

In privinta actului secret, in cuprinsul cererii de chemare in judecata, reclamanta a aratat ca s-a inteles cu fiul sau sa simuleze, respectiv paratul detine calitatea de proprietar tabular al apartamentului, insa in realitate reclamanta este proprietarul real, intrucat aceasta va achita pretul, respectiv ratele creditului obtinut de parat. Reclamanta a aratat ca s-au hotarat sa procedeze in aceasta maniera, intrucat nu era eligibila pentru obtinerea unui credit bancar, dar si pentru a beneficia de aplicarea cotei tva de 5% la achizitia apartamentului, facilitate de care putea beneficia fiul sau. Totodata, reclamanta a precizat ca relatia dintre parti, mama – fiu, a determinat imposibilitatea morala de a preconstitui un inscris, care sa consfinteasca simulatia (fl. 4 vol. I).

Din probatoriul administrat in cauza nu rezulta cu certitudine ca vointa reala a partilor a fost in sensul celor expuse de reclamanta, respectiv efectele contractului de vanzare – cumparare din 18.06.2015 se produc fata de reclamanta, care este adevaratul proprietar al apartamentului, in timp ce paratul a indeplinit doar rolul unui mandatar ocult si a incheiat actele juridice in nume propriu, insa pe seama reclamantei. Niciunul dintre martorii audiati in cauza nu au participat la discutiile purtate _________________________ cu privire la dobandirea apartamentului. Imprejurarea ca reclamanta a achitat sume de bani in contul imprumutului nu reprezinta fapte de natura sa probeze cu certitudine sustinerile acesteia cu privire la intelegerea reala a partilor, avand in vedere ca la data incheierii contractului de vanzare cumparare si a contractului de credit pentru imprumutul in valoare de 100.000 lei paratul avea varsta de 20 ani, context in care conduita reclamantei, in calitate de parinte, de a contribui la diminuarea pov erii financiar e a fiul ei este una normala, mai ales ca reclamanta a sustinut contractarea creditului. De altfel, reclamanta intrebata de martorul Ciuhuta V_____ M_____ daca fiul sau va reusi sa achite creditul a raspuns ca il va ajuta financiar. Nici asumarea de catre reclamanta a obligatiei de a achita imprumutul in integralitate , precum si avan sul din pret , nu poate dovedi cu certitudine intelegerea partilor astfel cum este invocata de reclamanta, putand sa semnifice materializarea dorintei parintelui de a acorda sprijin copilului in vederea dobandirii unei locuinte. In acest sens este si depozitia martorului G_______ M____ R_____, a carui audiere s-a incuviintat la solicitarea reclamantei. Martorul, participand la discutiile dintre reclamanta si mama acestuia, a declarant ca reclamanta si-a manifestat dorinta de a cumpara un apartament ca investitie, iar acesta urma sa ramana fiului . De asemenea, in cadrul acelorasi discutii reclamanta a aratat ca apartamentul urma sa fie trecut pe numele paratului, intrucat acesta obtinea conditii mai bune de creditare si intrucat pe viitor apartamentul sa fie proprietatea fiului , insa la acel moment urmau sa locuiasca in apartament fiul, mama si bunica. In plus, reclamanta a aratat ca apartamentul urma sa ramana pe numele fiului ei, nu s-au inteles sa faca ulterioare modificari (rasp. intr. 3 interog. – fl. 186 vol. I), sustinere cu privire la care a revenit cu ocazia formularii concluziilor scrise (fl. 130 vol. II). Trebuie remarcat si raspunsul reclamantei la intrebarea nr. 12 din cadrul interogatoriului, respectiv fiind intrebata daca recunoaste ca paratul trebuie sa achite diferenta de pret pentru apartament prin plata de rate lunare potrivit contractului de credit a raspuns “trebuie, dar nu o face” (fl. 188 vol. I), raspuns aflat in opozitie cu afirmatia reclamantei din cuprinsul cererii de chemare in judecata, in sensul ca intelegerea a fost ca aceasta sa suporte toate platile reprezentand pretul, respectiv ratele creditului, chiar daca a fost contractat pe numele fiului sau (fl. 4 vol. I)

Nemultumirile reclamantei cu privire la parat, in sensul ca consuma alcool, droguri, cheltuie banii la jocurile de noroc, imprumuta sume de bani considerabile de la terte persoane, amaneteaza bunuri, face parte dintr-un anturaj care il influenteaza negativ, o ameninta ca instraineaza apartamentul, chiar daca ar corespunde adevarului, nu sunt de natura sa conduca la admiterea actiunii in simulatie, intrucat nu prezinta nicio legatura cerintele specifice care se impun a fi indeplinite, expuse mai sus.

F___ de aceste aspecte, intrucat nu s-a probat intelegerea partilor astfel cum a fost expusa de reclamanta, nu sunt indeplinite cerintele necesare constatarii simulatiei, sens in care instanta va respinge ca neintemeiata cererea de chemare in judecata. Atat timp cat nu s-a retinut existenta simulatiei, nu se impune analiza sustinerilor paratului privind intervenirea san c tiunii nulitatii absolute.

Raportat la prev. art. 453 C.pr.civ., retinand culpa procesuala in sarcina reclamantei, cererea acesteia privind obligarea paratului la plata che ltuielilor de judecata este nei ntemeiata, sens in care se va respinge. La termenul de judecata din data de 16.10.2018 reprezentanta par a tului, avand cuvantul pe fondul cauzei, a mentionat ca cheltuielile de judecata se vor solicita pe cale separata.

 

PENTR U ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOT Ă R ĂȘ TE:

 

Respinge, ca fiind neintemeiata, cererea de chemare in judecata formulata de reclamanta P____ L_______ – M_____, CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul procesual ales la S.C.P.A. C_____ & Timonea – situat in Mun. Cluj- N_____, _______________________. 21, ________________, in contradictoriu cu paratul P____ E______ A_____, C NP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul procesual ales la C__. de av. O_____ A____ B_______ – situat in Mun. Cluj-N_____, Calea Dorobantilor, nr. 28, _________________.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea si motivele de apel se vor depune la Judecatoria Cluj-N_____.

Pronun ț at ă î n sedinta publica din data de 29 noiembrie 2018,

 

                  PRE Ș EDINTE,                                                            GREFIER,

    I____-M____ R___                          A______ M______ FENE Ș AN

 

Red.Tech.  IMR

13.04.2019 / 4 ex.

 

Acest document este preluat și procesat de o aplicație realizată gratuit de Wolters Kluwer Romania pentru Fundatia RoLII.

Conținutul său poate fi preluat și utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro

Cod ECLI    ECLI:RO:JDCLJ:2018:001.xxxxxx R O M Â N I A JUDEC Ă TORIA CLUJ-N_____ SEC Ț IA CIVIL Ă Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX Operator de date cu caracter personal 3185 SENTIN Ț A CIVIL Ă NR.8227/2018 Ș edin ț a   public ă din data de 29.11.2018 INSTAN Ț A constituit ă din: P RE Ș […]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Dan Antohe Avocat

Aveti o intrebare?