Cod ECLI    ECLI:RO:JDIAS:2019:007.xxxxxx

Număr de înregistrare în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal-3171        

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXXX

R O M Â N I A

 

JUDECĂTORIA IAȘI

SECȚIA CIVILĂ

 

Ședința publică de la 08 Mai 2019

Completul constituit din:

PREȘEDINTE A__ I____

Grefier C_____ A________

 

Sentința civilă  Nr. 5238/2019

 

Pe rol se află judecarea cauzei Civil privi nd pe reclamant ________________ și pe pârât __________________________________ J_______ M_________ REORGANIZARE LICHIDARE I___ S___  ȘI L_________ J_______  K___ R____________ S___, pârât K___ R____________ S___, intervenient _____________________________ , având ca obiect revendicare imobiliară granituire; obligația de a face.

Dezbaterile au avut loc în ședința publică din data de 03.04.2017, susținerile părților  fiind consemnate în încheierea de ședință din acea zi, care face parte  integrantă din prezenta, când instanța, din lipsă de timp  pentru deliberare, a amânat pronunțarea pentru 17.04.2019, când instanța, din lipsă de timp  pentru deliberare, a amânat pronunțarea  pentru data de 24.04.2019, când instanța, din lipsă de timp  pentru deliberare, a amânat pronunțarea  pentru astăzi, când:

 

INSTANȚA,

 

Deliberând asupra cauzei de față, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecatoriei I___ sub nr. XXXXXXXXXXXXXX reclamanta ________________   a solicitat in contradictoriu cu parata _________________ obligarea acesteia sa ii lase in deplina proprietate si linistita posesie suprafata de 159,78 mp, identificata in ________________), sector cadastral nr. 10,  situata in I___, ___________________, granituirea proprietatilor si obligarea paratei la mutarea liniei de hotar si la mutarea gardului edificat existent ________________________________ acesteia si obligarea paratei la efectuarea demersurilor  pentru modificarea documentelor cadastrale, cu cheltuieli de judecata.

In drept, au fost invocate disp. art. 480-483, art. 584 si urm din vechiul C.civ.

In sustinerea cererii au fost depuse la dosarul cauzei inscrisuri.

Cererea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru.

Parata a formulat intampinare prin care a a aratat faptul ca nu are vreo culpa in ceea ce priveste ocuparea unui teren fara acte si edificarea imprejmuirilor, motiv pentru care nu poate fi obligata pe cheltuiala sa sa mute gardul edificat existent _________________________ la modificarea documentatiei gadastrale.

In drept, au fost invocate disp. art. 205 C.pr.civ.

La termenul de judecata din data de 18.01.2017 ____________________________ a depus la dosarul cauzei cerere de interventie in interes alaturat paratei prin care a invocat exceptia lipsei coparticiparii procesuale, iar pe fond, a solicitat respingerea cererii formulate de reclamanta.

In sedinta publica din data de 17.05.2017, instanta a admis in principiu cererea de interventie in interes alaturat paratei formulata de ____________________________.

In cauza au fost administrate proba cu inscrisuri si proba cu expertiza tehnica judiciara.

La data de 18.02.2019, reclamanta ________________ a depus prin serviciul de registratura al instantei o tranzactie extrajudiciara autentificata sub nr. 40/09.01.2019 la BNP P____ P_________ T_____ prin care a declarat faptul ca renunta la judecata si la dreptul pretins pentru capetele de cerere avand ca obiect revendicare imobiliara si granituire.

De asemenea, referitor la capatul de cerere privind obligarea paratei la efectuarea demersurilor pentru modificarea documentelor cadastrale, reclamanta a aratat faptul ca solicita respingerea acestuia ca fiind ramas fara obiect, avand in vedere schimbarea situatiei cadastrale din momentul introducerii cererii de chemare in judecata si pana la momentul semnarii tranzactiei.

La data de 14.03.2019, parata _________________ a depus prin serviciul de registratura al instantei precizari prin care a aratat faptul ca este de acord cu renuntarea la drept si renuntarea la judecata in ceea ce priveste ca petele unu si doi din cererea de chemare in judecata precum si cu respingerea capatului trei de cerere referitor la documentatia cadastrala, ca fiind ramas fara obiect.

Analizând actele și lucrările dosarului instanta reține că, în speță, reclamanta a ara tat faptul ca, intelege sa renunte atat la dreptul pretins pentru capetele de cerere avand ca obiect revendicare imobiliara si granituire cat si la judecata acestor capete de cerere.

Unul dintre principiile de bază care guvernează desfășurarea procesului civil este acela al disponibilității. Potrivit acestui principiu partea reclamantă are dreptul ca după investirea instanței, să renunțe la judecată sau la insusi dreptul pretins.

Potrivit disp. art. 408 al. 1 si 2 C.pr.civ., reclamantul poate, in tot cursu l procesului, sa renunte la insusi dreptul pretins, daca poate dispune de acesta, fara a fi necesar acordul paratului.

In caz de renuntare la dreptul pretins, instanta pronunta o hotarare prin care va respinge cererea in fond, dispunand si asupra cheltuielilor de judecata.

Prin urmare, fata de aceste prevederi legale si de tranzactia extrajudiciara autentificata sub nr. 40/09.01.2019 la BNP P____ P_________ T_____, depusa la dosarul cauzei, instanta, in temeiul art. 408 C.pr.civ.,  va lua act de renuntarea reclamantei la dreptul pretins pentru capetele de cerere avand ca obiect revendicare imobiliara si granituire si va respinge in fond capetele de cerere avand ca obiect revendicare imobiliara si granituire formulate de reclamanta ________________ in contradictoriu cu parata ___________________________________> Referitor la capatul de cerere privind obligarea paratei la efectuarea demersurilor pentru modificarea documentelor cadastrale, instanta il va respinge ca fiind ramas fara obiect, avand in vedere schimbarea situatiei cadastrale intervenita dupa introducerea cererii de chemare in judecata.

De asemenea, avand in vedere solutia data in cauza, instanta va admite cererea de interventie in interes alaturat paratei formulata de ____________________________.

In temeiul disp. art. 453 C.pr.civ., instanta va lua act ca parata si intervenienta nu solicita cheltuieli de judecata.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

 

In temeiul art.408 C.pr.civ, ia act de renuntarea reclamantei ________________ , J XXXXXXXXXXXX cu sediul procedural ales la cab. av. D____ C_____ din Iași ______________________. 15, etaj 9, _________________ la dreptul pretins pentru capetele de cerere avand ca obiect revendicare imobiliara si granituire.

Respinge in fond capetele de cerere avand ca obiect revendicare imobiliara si granituire formulate de reclamanta ________________ in contradictoriu cu parata _________________. – J XXXXXXXXXXX,  cu sediul în I___, ______________________, J____ IAȘI și  în București, ___________________________, 69-71, parter, camera 25, sector 1

Respinge cere rea reclamantei privind obligarea paratei la efectuarea demersurilor pentru modificarea documentelor cadastrale, ca fiind ramasa fara obiect.

Admite cererea de interventie in interes alaturat paratei formulata de intervenienta ____________________________ ., J XXXXXXXXXXXX, CU SEDIUL PROCEDURAL ALES LA CABINET AVOCAT D______ A___ – SITUAT IN I___, __________________, ______________., ET.3. XXXXXXXXXX. I___, J____ IAȘI

Ia act ca parata si intervenienta nu solicita cheltuieli de judecata.

Cu recurs in termen de 30 zile de la comunicare, calea de atac urmand a fi depusa la Judecatoria I___.

Pronuntata in sedinta publica azi, 08.05.2019, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.

 

Președinte, Grefier,

   I____ A__ A________ C_____

 

Red.  / tehnored. I.A../ C.A. / 6 ex / 18.07.2019

 

Acest document este preluat și procesat de o aplicație realizată gratuit de Wolters Kluwer Romania pentru Fundatia RoLII.

Conținutul său poate fi preluat și utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro

Cod ECLI    ECLI:RO:JDIAS:2019:007.xxxxxx Număr de înregistrare în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal-3171         Dosar nr. XXXXXXXXXXXXXX R O M Â N I A   JUDECĂTORIA IAȘI SECȚIA CIVILĂ   Ședința publică de la 08 Mai 2019 Completul constituit din: PREȘEDINTE A__ I____ Grefier C_____ A________   Sentința civilă  Nr. 5238/2019   […]

DOSAR NR. XXXXXXXXXXXXXX

 

R O M A N I A

JUDECĂTORIA SECTORULUI 2 BUCUREȘTI  SECȚIA CIVILĂ

SENTINȚA CIVILĂ NR. xxxxx

ȘEDINȚA PUBLICĂ DE LA 01.11.2012

INSTANTA CONSTITUITĂ DIN

P_________: S______ N_______

GREFIER: G___ – P____ L_______

 

Pe rol este soluț ionarea cauzei civile de fata având ca obiect pretenții civile, privind pe reclamantul M_______ V_____ G______ în contradictoriu cu pârâta _____________________.

La apelul nominal făcut în ședință publică au răspuns reprezentantul reclamantului, avocat cu împuternicire avocațială la dosar și reprezentantul pârâtei, avocat cu împuternicire avocațială la dosar.

Pr ocedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință care referă oral obiectul cauzei, stadiul judecății și modul de îndeplinite a procedurii, după care,  la interpelarea instanței, părțile arată că nu mai au alte cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat, probe de administrat sau excepții de invocat, instanța acordă cuvântul pe fond.

Apărătorul reclamantului solicită admiterea acțiunii cu obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată. Depune la dosar concluzii scrise.

Apărătorul pârâtei solicită respingerea acțiunii Reclamantul nu a formulat nicio precizare  după depunerea raportului de expertiză refăcut. Depune note scrise. Fără cheltuieli de judecată.

Instanța reține cauza în pronunțare.

 

INSTANȚA

 

Prin cererea înregistrată la această instanță la 30.08.2010, reclamantul  V_____ G______ M_______ a chemat în judecată pârâta S C R____ B_______ SRL solicitând obligarea pârâtei la plata sumei de 62.713,13 lei, din care : 42.613,13 lei  daune interese reprezentând contravaloarea lucrărilor de renovare având ca obiect terasa casei conform contractului de execuție de lucrări de renovare și reparații nr. 10/20.09.2006 și 20.100 lei daune interese reprezentând contravaloarea lucrărilor având ca scop refacerea  pergolei de structură metalică conform contractului de execuție de lucrări de renovare și reparații nr. 25/18.04.2007. Cu cheltuieli de judecată

În motivare, reclamantul a arătat că între părți s-au încheiat  5 contracte de execuție lucrări de renovare și reparații la imobilul situat în București, ____________________. 5-7, Sector 5.

Deși valoarea celor două contracte în cauză a fost achitată pârâtei,  aceasta nu a înțeles să își execute  în mod corespunzător obligațiile de executare a lucrărilor de renovare  și reparații asumate prin contracte, imobilul prezentând în continuare grave deficiențe calitative.

Astfel, devine aplicabil art. 16 din ambele contracte, respectiv: dacă executantul refuză în mod nejustificativ să remedieze defecțiunile lucrării în curs prezentate de  către beneficiar , în scris, cu ocazia recepției finale, beneficiarul poate solicita daune la nivelul valorii  lucrărilor respective, valori menționate în devizul anexat la fiecare contract.

Pârâta a fost notificată de două ori, însă, fără rezultat.

De asemenea, s-a parcurs și procedura prevăzută de art. 720 c.pr.civ.

În drept, cererea a fost întemeiată pe disp. art. 23 lit. e și k din Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, art. 969 c.civ.

Cererea a fost timbrată cu taxă judiciară de timbru 2865,26 lei și timbru judiciar 5 lei.

În dovedire s-au depus înscrisuri, filele 8-69.

Pârâta a depus întâmpinare solicitând respingerea acțiunii, cu cheltuieli de judecată ( filele 82-86).

Pârâta a arătat că au existat încheiate mai multe contracte, reclamantul fiind nemulțumit  numai de două.

Pentru contractul nr. 10/2006, recepția finală a fost la 22.12.2006, garanția fiind de 18 luni, până la 22.06.2008,  și până la această dată nu s-au primit solicitări de remediere a vreunei lucrări.

S-au efectuat toate lucrările prevăzute în devizul anexă la contract.

Al doilea contract 25/2007 a fost achitat în mai multe tranșe, ultima la 23.05.2007, finalizarea lucrărilor fiind la 20.05.2007, garanția de 18 luni fiind până la  20.11.2008. Nu au existat notificări în perioada de garanție.

După încetarea termenelor de  garanție, a fost notificată la 15.10. 2009 pentru remedierea unor defecțiuni existente la imobil.

Pentru a se aplica prevederile art. 16 din contracte, este necesar a fi îndeplinite două condiții: contractele  să fie în curs, până la terminarea lucrărilor și solicitarea să fie făcută în scris.

În perioad a de valabilitate a contractelor nu a existat nicio solicitare cu privire la remedierea  sau constatarea deficiențelor anumitor lucrări, acestea beneficiind de garanție în condițiile Legii 10/1995.

S-au administrat probele: înscrisuri, interogatoriu, expertiză tehnică construcții și cercetare locală.

Instanța reține următoarele:

Pentru imobilul situat în București, ____________________. 5-7, Sector 5, între părți s-au încheiat 5 contracte de execuție de lucrări de renovare și reparații.

Dintre aceste contracte, reclamantul este nemulțumit de 2 contracte, respectiv contractul nr. 10/20.09.2006 și contractul 25/18.04.2007, solicitând daune interese în cuantumul valorii celor două contracte, fiind invocat art. 16 din contracte.

Toate contractele au ca obiect eliminarea defecțiunilor datorate viciilor aparente la lucrările realizate de constructorul imobilului.

Contractul nr. 10/2006 privește lucrările de renovare și reparații ale terasei iar contractul nr. 25/2007 privește lucrările de renovare și reparații ale pergolei, structura metalică acoperită cu tablă la intrarea secundară.

Fiecare contract a avut ca anexă devizele de lucrări ce urmau să se efectueze, și care  s-au și efectuat, privind viciile  aparente existente la data încheierii celor două contracte.

La contractul 10/2006, recepția finală pentru terasă a fost realizată la 22.12.2006(fila 115 dosar). Conform art. 27 din contract garanția lucrărilor a fost stabilită  la 18 luni respectiv 22.06.2008. Până la această dată nu au fost reclamații.

La contractul 25/2007 au existat lucrări ce nu au fost trecute în deviz, cele din paranteze la art. 3 ( fila 63 dosar). lucrările neincluse în deviz ( filele 116-119) nu au fost acceptate de reclamant întrucât vizau rezistența clădirii. (Se impunea  un studiu de rezistență pentru micșorarea stâlpilor metalici și obținerea unei autorizații de construire).

Pentru modificarea pergolei s-a solicitat un proiect de la  __________________, soluția acesteia fiind aplicată de pârâtă.

La contractul  25/2007 lucrările s-au finalizat  la 20.05.2007, cele 18 luni de garanție fiind până la 20.11.2008. La acest contract nu s-a solicitat proces verbal de recepție ci doar achitarea ultimei tranșe din  preț.

În perioada de valabilitate a celor două contracte, inclusiv în perioada de garanție, pârâta nu a fost  solicitată de reclamant pentru a reface vreo lucrare.

După expirarea celor două contracte pârâta a fost notificată la 15.10.2009 prin care i s-a  solicitat remedierea unor defecțiuni.

Reclamantul a invocat  art. 16 din cele două contracte în sensul că poate solicita  daune la nivelul valorii lucrărilor menționate în devizele anexate la contracte, în cazul  când pârâta refuză în mod nejustificat să remedieze defecțiunile lucrării în curs, arătate de beneficiari în scris cu ocazia efectuării recepției finale.

Astfel, pentru a se plăti daunele interese solicitate de reclamant, acesta trebuia să solicite pârâtei în perioada de valabilitate a  contractelor remedierea defecțiunilor, nu după încetarea valabilității lor.

Pentru acest motiv, nefiind îndeplinite disp. art. 16 din cele două contracte, nu se poate restitui contravaloarea celor două contracte.

La cercetarea locală instanța a constatat că sunt infiltrații pe anumite zone, , dar  asta nu înseamnă că sunt afectate toate  lucrările, ci doar o parte  din lucrările executate. În cele două părți laterale ale casei, datorită înclinării dintre tablă și grindă se produc infiltrații, costul refacerii lucrărilor fiind  de 3952 lei, așa cum s-a  stabilit de expert . S-a mai constatat de expert că infiltrațiile există datorită tasării stâlpilor de  la pergolă. Astfel, se produce o rotire a acoperișului pergolei în jurul liniei care separă acoperișul de terasa din beton, culpa revenind constructorului care nu a efectuat un studiu geo înainte de realizarea pergolei, aceasta fiind executată fără un proiect de execuție și autorizație de construire.

Astfel, nu se poate aprecia că ar exista vina pârâtei în efectuarea lucrărilor necorespunzător,atât timp cât pergola propriu-zis nu a fost executată corespunzător de constructor.

Cu toate că în prezent, pârâta nu are nicio obligație  față de reclamant, cele două contracte ne mai fiind valabile, la cercetarea locală reprezentantul pârâtei a avut toată disponibilitatea și buna-credință arătând că este  de acord să efectueze remedierile stabilite de expert. Oricum,  la efectuarea remedierilor, indiferent cine le va executa, pârâta sau o altă societate, trebuie efectuat obligatoriu  un studiu geo privind  tasarea stâlpilor, pentru a se stopa această tasare ce angrenează deplasarea pergolei și apariția infiltrațiilor.

Față de cele arătate, instanța va respinge  acțiunea ca neîntemeiată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

 

Respinge acțiunea  formulată de reclamantul M_______ V_____ G______ domiciliat în București, ____________________. 5-7, Sector 5  în contradictoriu cu pârâta _____________________, cu sediul în București, ______________________, ____________, ___________, Sector 2, ca neîntemeiată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședință publică, azi,01.11.2012.

 

       P_________                                                 GREFIER

N_______ S______                                    L_______ G___ –P____

 

Red. SN/GPL

4 exp./ 16.11.2012

 

Acest document este preluat și procesat de o aplicație realizată gratuit de Wolters Kluwer Romania pentru Fundatia RoLII.

Conținutul său poate fi preluat și utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro

DOSAR NR. XXXXXXXXXXXXXX   R O M A N I A JUDECĂTORIA SECTORULUI 2 BUCUREȘTI  SECȚIA CIVILĂ SENTINȚA CIVILĂ NR. xxxxx ȘEDINȚA PUBLICĂ DE LA 01.11.2012 INSTANTA CONSTITUITĂ DIN P_________: S______ N_______ GREFIER: G___ – P____ L_______   Pe rol este soluț ionarea cauzei civile de fata având ca obiect pretenții civile, privind pe reclamantul […]

Dosar nr. XXXXXXXXXXXX

R O M Â N I A

 

TRIBUNALUL I____

SECȚIA CIVILĂ

 

DECIZIE Nr. 2342/2015

Ședința publică de la 05 Octombrie 2015

Completul compus din:

P_________ A___ M______ C______

Judecător G_______ N_______

Grefier M____ P______

 

Pe rol judecarea cauzei Litigii cu profesioniștii privind pe apelant __________________ și pe intimat _______________________ R_____ SA, intimat R____ D______ , având ca obiect nulitate act juridic

La apelul nominal făcut în ședința publică au răspuns apelanta prin av. R________ I__, cu împuternicire la fila 34 dosar,  intimata prin av. Savi-Nims A________ V_____, cu împuternicire la fila 39 dosar.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că este termenul al doilea de judecată, nu a fost achitată taxa de timbru, după care:

Av. R________ pentru apelantă depune la dosar chitanța de plată a sumei de 4410 lei, reprezentând diferență taxa timbru.

Tribunalul ia act că a fost achitată integral taxa de timbru, apel legal timbrat și, nemafiind alte chestiuni prealabile, acordă părților cuvântul la probe.

Av. R________ pentru apelantă solicită încuviințarea probei cu înscrisuri, cele deja depuse la dosar , nu are probe noi de administrat în apel.

Av. Savi-Nims pentru intimată arată,. De asemenea, ca nu are probe noi de administrat în apel.

Tribunalul ia act că nu sunt probe noi de administrat în calea de atac și, față de actele și lucrările dosarului, acordă părților cuvântul în dezbateri

Av. R________ pentru apelantă solicită admiterea apelului și, în baza art. 480 alin 2 C.pr.civ, în rejudecare, admiterea acțiunii. Arată că judecătorul fondului a susținut în motivarea hotărârii apelate că prin înscrisul din 2008 administratorul societății apelante a împuternicit pe R____ D______ să încheie contracte bancare/de leasing. Arată că ceea ce solicită a se anula sunt doua contracte de închiriere pe termen lung, nu bancare, nu de leasing și evident nu încheiate în favoarea societății. Arataă că după anul 2011 Roi9bu d______ a părăsit România și deci nu s-a putut afla cine și la ce a utilizat cele doua mașini de lux, închiriate pe sume exorbitante și pe care administratorul societății nu le-a văzut niciodată.. Arată că dlui R____ nu i s-șa delegat niciodată competența de a încheia astfel de contracte. Cu cheltuieli de judecată fond și apel, reprezentând taxa de timbru

Av. Savi-Nims pentru intimată solicită respingerea apelului, menținer ea hotărârii instanței de fond, fără cheltuieli de judecată, pentru motivele arătate pe larg prin întâmpinare. Arată că în opinia sa există mandat, validat ulterior de reprezentantul societății, cu ocazia participării la concilierea prealabilă.

 

INSTANȚA

 

Asupra cauzei de față :

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Slatina sub nr. XXXXXXXXXXXXX,reclamanta __________________ a solicitat în contradictoriu cu pârâții _______________________ R_____ SA și R____ D______ să se constate nulitatea absolută a actului juridic -contract de închiriere pe termen lung nr.69/15.04.2008; Contract de închiriere pe termen lung nr. 89/31.07.2008.

In motivarea cererii s-a arătat că pârâta _______________________ R_____ SA, a încheiat contractele de închiriere pe termen lung nr.69/15.04,2008 și nr. 89/3 1.08 2008 cu reclamanta __________________.

Aceste contracte sunt afectate de nulitatea absolută, deoarece persoana care a semnat contractele, pârâtul R____ D. D______ (frate cu C____ R____ A__ – administrator la __________________) nu are nici o calitate la __________________, în sensul că nu este asociat,  administrator, salariat și nu a fost împuternicit cu nici un prilej cu o procură specială, să încheie contracte de închiriere pe termen lung cu societatea pârâtă, cu o altă firmă, sau persoană fizică.

Administratorul __________________ a eliberat împuternicirea nr. 16/10.04.2008 pârâtului R____ D. D______, dar motivat de înțelegerea pe care administratorul societății a avut-o cu acesta și cu alți doi parteneri, o bancă și o societate de leasing, unde urma să semneze și să ștampileze factura finală de transfer al proprietății pentru un autoturism pe care societatea 1-a achiziționat în leasing și cărui plată a fost finalizată la vremea respectivă.

Deoarece pârâtul R____ D. D______, locuia și lucra în București, i-a solicitat să rezolve această problemă, ceea ce a și făcut de altfel și la scurtă vreme i-a adus actele autoturismului Citroene C5 cumpărat în leasing și i-a restituit ștampila.

Nici un moment nu i-a adus la cunoștință că a semnat personal un contract de închiriere pe termen lung în numele societății și a aplicat ștampila societății __________________, unde nu avea nici o calitate.

Referitor la facturile fiscale emise de _______________________ R_____ SA precizează că societatea petentă nu a primit nici o factură fiscală și nu a achitat nici o sumă de bani în contul acestor facturi, emise în baza contractelor de închiriere pe termen lung a căror nulitate solicităm să o constatați.

Contractele și facturile despre care a făcut vorbire nu sunt însușite pe bază de semnătură de reprezentantul legal al __________________-administratorul C____ R____ A__.

Reclamanta solicită să se constate că aceste contracte sunt nule, pentru că: 1. Lipsește un element contitutiv al contractului – administratorul SCERO T______ SRL, C____ R____ A__ nu și-a dat consimțământul la încheierea celor două contracte.

În calitate de administrator la __________________, a eliberat împuternicirea nr.16/10.04.2008,pârâtului R____ D. D______, dar motivat așa cum am arătat anterior de înțelegea pe care a avut-o cu acesta și cu alți doi parteneri, o bancă și o societate de leasing, unde urma să semneze și să ștampileze o factură fiscală finală.

Astfel încât, administratorul societății reclamante nu și-a exprimat valabil consimțământul pentru încheierea celor două contracte, motivat de faptul că nici cel puțin nu a avut cunoștiință de existența acestora.

  1. A fost nesocotită o dispoziție imperativă și prohibitivă a legii și a regulilor de conviețuire socială, și anume, prevederile art 55 și 71 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, care stabilește că societatea comercială este reprezentată în relațiile cu terții de administrator, iar pârâtul R____ D. D______ nu avea această calitate. Mai mult, administratorul C____ R____ A__, nu a transmis dreptul de reprezentare și nici nu a substituit persoana cu pârâtul R____ D. D______.

Reclamanta precizează că, de la încheierea contractelor, respectiv aprilie și iulie 2008 și până al sfârșitul lunii noiembrie 2011, nu a avut cunoștință de încheierea celor două contracte în calitatea deținută, anume aceea de administrator al __________________.

Aceste contracte nu au fost comunicate societății.

Mai mult au fost emise numeroase facturi fiscale având ca d estinatar __________________, dar nu le-au fost comunicate și nu sunt înregistrare în evidența financiar-contabil a societății reclamante.

Se pare că, parte din aceste facturi fiscale au și fost achitate, dar, de către cine și din ce conturi nu au cunoștință și nu sunt menționate în extrasele de cont ale societății reclamante.

În registrele contabile ținute de societatea reclamantă nu figurează societatea pârâtă în calitate de partener de afaceri.

În decembrie 2011, a avut loc o întâlnire între reprezentanții societății pârâte, ai societății reclamante, precum și pârâtul R____ D. D______, prilej cu care acesta din urmă s-a angajat că va achita personal obligația de plată către societatea pârâtă, recunoscând ca o obligație personală și asumându-și-o, dar, ulterior a refuzat achitarea sumei la care se obligase în nume personal, deoarece nu a fost mandatat de reprezentantul legal al societății __________________.

În drept, au fost invocate dispoz. art. 1900 C .civ, 948 C .civ., 953 Cciv.

Cererea a fost legal timbrată.

Prin adresa depusă la data de 08.11.2012 pârâta _______________________ R_____ SA a invocat excepția necompetenței teritoriale a Judecătoriei Slatina.

Prin sentința civilă nr.1517 pronunțata la data de  12.02.2013 s-a admis excepția de necompetenta teritorială a Judecătoriei Slatina si s-a declinat cauza spre competenta soluționare in favoarea Judecătoriei B_____, dosarul fiind înregistrat pe rolul acestei instanțe la data de 29.03.2013, sub nr.XXXXXXXXXXXX.

Instanța a încuviințat si administrat pentru părți proba cu înscrisuri.

Prin sentința civilă 126/21.01.2014 Judecătoria B_____ a respins acțiunea formulată, reținând în esență că sunt îndeplinite condițiile de valabilitate ale contractelor, dl R____ D______ acționând în calitate de mandatar al societății în baza împuternicirii 16/10.04.2008

Împotriva acestei hotărâri a formulat apel reclamanta, solicitând modificarea în tot a hotărârii apelate, în sensul admiterii acțiunii

În esență a arătat apelanta că persoana care a semnat cele doua contracte nu a fost niciodată împuterbnicită de administratorul societății în acest sens, neavând de altfel calitatea de salariat, administrator sau asociat al societății .

A arătat de asemenea apelanta ca administratorul societății nu a avut niciodată cunoștință de aceste contracte, care nu i-au fost comunicate și nici nu au fost înregistrate în evidența finjanciar contabilă. Că deși se pare că o parte dintre facturile emise în baza acestor contracte ar fi fost achitate nu cunoaște de către cine și din ce conturi căci nu sunt menționate în extrasele de cont ale societății

Arată totodată că nu poate fi reținută susținerea instanței de fond cu privire la calitatea de mandatar al societății a dlui R____ D______, fiindcă împuternicire nr. 16 /10.04.2008 avea un obiect limitat și care nu se referea la contracte de natura celor doua contracte a căror nulitate absolută o solicită

În subsidiar solicită trimiterea cauzei spre rejudecare la instanța de fond, arătând că soluția a fost pronunțată, după repunerea cauzei pe rol, de un alt complet decât acela în fața căruia urmase administrarea probatorului, la primul termen acordat, fiind evident că judecătorul fondului nu citise măcar dosarul

Intimata a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea apelului . În esență a arătat intimata că cele doua contracte au fost semnate din partea societății apelante de dl R____ D______ în baza unei procuri cu nr. 16/10 aprilie 2008 prin care i se dădeau puteri largi de reprezentare

Că de altfel apelanta a achitat chiria o perioadă lungă de timp, până în anul 2011 când relațiile dintre părți s-au deteriorat, reclamanta înregistrând restanțe la plata chiriei.

Că la 8 noiembrie 2011 părțile s-au întâlnit și au semnat un proces verbal prin care apelanta s-a angajat să achite debitele restante până cel târziu la 1 februarie 2012

Că din materialul probator administrat rezultă că  cele trei bilete la ordin emise de apelantă au fost semnate de către aceasta, fiind aplicată și ștampila societății .

Că prin e-mail-ul din 13 decembrie 2011, prin care se solicită rescadențarea datoriei, administratorul societății apelante recunoaște încă o dată debitele, ceea ce însemnă că și dacă dl. R____ ar fi depășit limitele mandatului, actele îndeplinite astfel au fost ratificate în mod expres de adminis tratorul statutar.

Arată că înregistrările contabile ale apelantei nu îi sunt opozabile , obligația de a ține aceste înregistrări în conformitate cu prevederile legale revenindu-i în exclusivitate apelantei.

Deliberând asupra apelulu i formulat, prin prisma materialului probator administrat, tribunalul îl apreciază ca fondat și îl va admite, pentru motivele ce succed:

Între părți s-au încheiat , la 15.04.2008 și respectiv 30 iulie 2008, contractele de închiriere pe termen lung nr. 69/15 aprilie 2008 (fila 7-22 dosar fond atașat) și 89/31 iulie 2008 (fila 23-38 dosar fond atașat)

Cele doua contracte au fost semnate din partea __________________ de dl. R____ D______, fiind aplicată și ștampila societății (fila 19 și 35 dosar5 fond atașat, acesta semnând și protocoalele de livrare anexă la cele două contracte.

Totuși, tribunalul reține că în ce privește procesele verbale de predare – primire ale celor două mașini (filele 22 și 38 dosar fond atașat) acestea au fost semnate de o persoană numită I__ C_________ , deși potrivit art. 1.06 din Contract procesul verbal de predare-primire trebuia semnat personal de către locatar.

Potrivit art. 2.1 din cele doua contracte, la data încheierii acestora locatarul avea obligația de a plăti locatorului suma de 8.125,93 EUR (pentru auto marca Range Rover, contract 69/15 aprilie 2008) , respectiv 683,82 EUR (pentru auto marca Dacia L____, contract 89/31 iulie 2008), cu titlu de garanție pentru autovehicul.

Potrivit art. 3.2 din cele doua contracte, prima chirie va fi plătită în ziua predării autovehiculului de către locator locatarului.

În drept tribunalul reține că potrivit dispozițiilor art. 948 C.civ (1864) aplicabile celor doua contracte, pentru validitatea unei convenții sunt necesare îndeplinirea unor condiții esențiale: capacitatea de a contracta, consimțământul valabil al părții ce se obligă, un obiect determinat și o cauză licită.

Apelanta reclamantă a invocat nulitatea absolută a celor două contracte, motivat în principal de lipsa consimțământului său la încheierea acestora , ele fiind semnate de o persoană care nu putea angaja valabil societatea

Așa stând lucrurile tribunalul urmează a verifica dacă dl R____ C_________, care a semnat cele doua contracte de împrumut pe termen lung, putea angaja valabil societatea, la data semnării acestora.

În acest demers tribunalul reține, în primul rând, că pârâta intimată își întemeiază susținerile în apărare pe existența unei împuternbiciri de reprezentare acordată de administratorul societății dlui R____, împuternicire a cărei existență este reținută și de instanța de fond în motivarea hotărârii pronunțate.

Analizând această împuternicire (fila 116 dosar fond atașat) tribunalul reține că aceasta a fost dată la 10.04.2008 și că viza încheierea unor contracte bancare sau de leasing precum și î ncheierea de contracte de finanț are în favoarea societății .

D____ urmare tribunalul reține ca procura în discuție constituie înscris doveditor al contractului de mandat încheiat între societatea apelantă- prin administrator – și dnul R____ C_________, mandatul fiind însă, în ciuda formul ă rii relativ largi, unul special, limitat la operațiunile în mod expres înscrise în procura acordată.

Conform prevederilor art. 1546 C. civ., mandantul este îndatorat a îndeplini obligațiile contractate de către mandatar în limitele puterilor date. Mandantul nu este însă îndatorat pentru tot ceea ce mandatarul ar fi făcut afară din limitele puterilor sale, cu excepția situației în care a ratificat expres sau tacit.

D____ urmare tribunalul apreciază că instanța de fond era chemată a verifica dacă dl. R____, în calitate de mandatar al societății, putea încheia în limitele conferite prin procura 16/10.04.2008 contracte de natura celor a căror anulare se solicită și, în caz contrar, dacă reprezentantul legal al societății a ratificat expres sau tacit actele îndeplinite de mandatar cu depășirea limitelor mandatului.

Ori, din analiza contractelor de închiriere pe termen lung a căror anulare se solicită tribunalul reține că acestea nu constituie „ contracte bancare sau de leasing ” și cu atât mai puțin „ contracte de finanțare încheiate în favoarea societății ”, astfel încât apare ca eronată susținerea instanței de fond conform cu care mandatarul ar fi acționat în limitele împuternicirii acordate .

Având în vedere că intimata pârâtă susține că s-a întemeiat, cu bună credință, pe cuprinsul procurii nr. 16/10.04.2008, tribunalul urmează a verifica dacă sunt îndeplinite condițiile de existență ale mandatului aparent.

Întrucât mandatul aparent presupune în toate cazurile existența unei aparențe de reprezentare care este un fapt juridic dar nu un act juridic, terțul, care a tratat cu un pretins mandatar, se poate folosi de orice mijloc de probă pentru a demonstra că circumstanțele de fapt l-au indus în eroare cu privire la existența sau întinderea puterilor mandatarului aparent .

Dacă buna credință se prezumă (art. 1899 alin. 2 C. civ.), terții mai au obligația să probeze că eroarea lor a fost scuzabilă .

În lipsa unei reglementări exprese a mandatului aparent, condițiile de existență ale mandatului aparent au fost cristalizate de doctrina sub imperiul codului civil de la 1864, acestea fiind în număr de două: una subiectivă – eroare scuzabilă a terțului contractant de bună credință cu privire la existența sau întinderea puterilor de reprezentare ale mandatarului aparent și alta obiectivă – existența împrejurărilor de fapt care determină terții să creadă în mod legitim că mandatarul aparent deține puteri reale. Condiția subiectivă este, de regulă, dedusă din condiția obiectivă.

Terțul de bună credință este persoana care a crezut în mod onest că cel cu care tratează are împuternicire din partea prezumatului mandante să acționeze în numele și pe seama acestuia din urmă .

Buna credință este scuzabilă atunci când o persoană, cu diligență și prudență medie, a efectuat cercetări pentru a afla situația juridică reală. Întemeindu-se pe informațiile disponibile, terțul trebuie să efectueze investigații înainte ca să se sprijine, în mod rezonabil, pe puterea aparentă a mandatarului. Cu alte cuvinte, comportamentul terțului trebuie să fie lipsit de orice culpă, fie ea oricât de ușoară.

Sub acest aspect Tribunalul reține că, deși eventualele înțelegeri verbale intervenite între mandatar și mandant nu sunt opozabile terțului co-contractant, tutuși acesta este obligat să verifice existența și limitele puterilor mandatarului .

În acest sens, față de valoarea importantă a contractelor încheiate, tribunalul observă că un comportament diligent impunea intimatei să pretindă o copie autentificată de pe procură sau să consulte registrul comerțului, răspunderea prezumatului mandant fiind angajată în lipsa acordului său, doar dacă împrejurările de fapt autorizează terții să nu verifice limitele exacte a puterilor mandatarului aparent.

În cază însă tribunalul reține că societatea intimată nu a făcut nici un fel de verificări cu privire la realitatea și limitele mandatului ce i-a fost prezentat, deși valoarea mare a contractelor încheiate impunea efectuarea unor  astfel de verificări unui comerciant diligent, cu atât mai mult cu cât dl. Roicu C_________ nu avea nicio calitate în cadrul __________________ , procura prezentată fiind una sub semnatură privată și limitată la o categorie relativ restrânsă de acte juridice

Nu mai puțin, tribunalul constată că, deși contractele au fost încheiate cu o societate comercială, tutuși ambele autovehicule au fost predate unei persoane fizice (C_________ I__-fila 22 și 35 dosar) care nu reprezenta societatea E__ T______ SRL și care nu avea nicio legătura cu aceasta.

În egală măsură, ni ci una dintre facturile emise în baza celor doua contracte nu a fost comunicată societății apelante (în lipsa oricăror dovezi în acest sens) deși pârâta intimată avea această obligație în baza contractelor încheiate (art. 3.1 din contract)

D____ urmare tribunalul apreciază că nu se poate reține ca intimata pârâta s-a întemeiat cu bună credință pe cuprinsul procurii prezentate, la încheierea celor două contracte a căror nulitatea absolută se solicită a fi constatată.

În fine tribunalul urmează a verifica dacă prin semnarea procesului verbal de conciliere din 8.11.2011 (fila 145 dosar fond atașat) de către reprezentantul legal al apelantei aceasta a ratificat, expres sau tacit, actele încheiate de mandatarul sau în anul 2008, cu depășirea limitelor mandatului.

Sub acest aspect tribunalul reține că din cupri nsul acestui proces verbal (fil a 145 dosar fond atașat) rezultă că societatea apelantă prin mandatar s-a angajat să achite debitul principal în sumă de xxxxxx,65 lei și penalitățile de întârziere aferente, propunând și o plată eșalonată a debitului.

Cu toate acestea tribunalul reține că procesul verbal menționat nu cuprinde nicio mențiune din care să rezulte ratificarea expresă de către societatea apelantă a actelor încheiate de dl R____ C_________ cu depășirea limitelor mandatului acordat (contractele de închiriere pe termen lung a căror anulare se solicită în prezenta cauză cuprinzând și alte obligații în sarcina locatorului, în afară de plata chiriei, cum ar fi obligația de restituire a autovehiculului) .

Odată stabilit că nu a existat o ratificare expresă a celor două contracte de către reprezentantul legal al societății apelante, tribunalul reamintește că pentru ca existența unei eventuale ratificări tacite să poată fi avută în vedere aceasta trebuie să fie, in orice caz, neechivocă.

Ori în cauză, afară de faptul că procesul verbal în discuție face trimitere exclusiv la plata unei creanțe, fără a cuprinde vreo mențiune despre izvorul acestei creanțe, simpla formulare, la 22.06.2012 a prezentei acțiuni, combinată cu refuzul de plată al oricărei sume de bani în temeiul celor două contracte de închiriere pe termen lung, exclude – în opinia tribunalului – ipoteza unei ratificări tacite a acestora de către apelantă.

D____ urmare tribunalul constată că cele două contracte de închiriere pe termen lung au fgost semnate de o persoană care nu avea calitatea de a angaja valabil societatea __________________, fiind de aceea lovite de nulitate absolută.

În consecință, pentru considerentele mai sus expuse, tribunalul urmează ca, admitând apelul, să modifice în tot sentința civilă apelată în sensul admiterii acțiunii.

În temeiul art. 274 c.pr.civ tribunalul urmează a obliga intimata, cazută în pretenții, la plata către apelantă a sumei de 14.493,75 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentand taxa timbru achitată în fond și în apel.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

 

HOTĂRĂȘTE

 

Admite apelul formulat de apelanta __________________ cu sediul în loc. Slatina, ___________________, _____________ în contradictoriu cu intimata _____________________ rm R_____ SA cu sediul în Otopeni, __________________________. 19A, jud. I____ și R____ D______, domiciliat în localitatea P______, ___________________, județ O__

Modific ă î n tot sentinta civila apelat ă in sensul c ă :

Admite actiunea

Constata nulitat e a absolut ă a contractelor de inchiriere pe termen lung nr. 69/15.04.2008 si 89/31.07.2008

In temeiul art. 274 C.pr.civ obliga intimata la plata catre apelant a sumei de 14.493,75 lei reprezent â nd taxa timbru

Cu recurs in 15 zile de la comunicare

Pronunțată în ședința publică de la 05 Octombrie 2015

 

P_________                       JUDECATOR

A___ M______ C______       G_______ N_______

 

GREFIER

M____ P______

 

Red: A.C. 26 Octombrie 2015 /5 ex

Jud. fond: R.V.A

Acest document este preluat și procesat de o aplicație realizată gratuit de Wolters Kluwer Romania pentru Fundatia RoLII.

Conținutul său poate fi preluat și utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro

Dosar nr. XXXXXXXXXXXX R O M Â N I A   TRIBUNALUL I____ SECȚIA CIVILĂ   DECIZIE Nr. 2342/2015 Ședința publică de la 05 Octombrie 2015 Completul compus din: P_________ A___ M______ C______ Judecător G_______ N_______ Grefier M____ P______   Pe rol judecarea cauzei Litigii cu profesioniștii privind pe apelant __________________ și pe intimat _______________________ […]

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA MOINEȘTI

JUDEȚUL BACĂU

 

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXXX                                               evacuare

Din 27.02.2012

S ENTINȚA CIVILĂ NR. 2643/2012

Ședința publică de la 02 octombrie 2012

Completul constituit din:

    P_________ R_____-O___ R____ – C.8

Grefier M______ P_______

 

Pe rol rejudecarea cauzei civile  privind pe reclamanta U_______ A____________ T__________  A M___________ M_______ și pe pârâtul C______ V_____, având ca obiect evacuare reziliere contract.

    La apelul nominal făcut în ședința publică se prezintă consilier juridic P________ F_________ cu delegație la dosarul cauzei reprezentând reclamanta, pârâtul personal.

         Procedura legal îndeplinită.

        S-a făcut referatul cauzei de către grefier , după care se identifică pârâtul C______ V_____ prin  carte provizorie de identitate  nr. xxxxxx.

Reprezentantul reclamantei arată că nu are cereri de formulat.

Pârâtul arată că situația materială precară, faptul că nu obține venituri și că are în îngrijire doi copii minori nu i-au permis să achite chiria restantă, pe care o poate achita  doar în termen de un an de zile, eșalonat , încearcă să-și găsească un loc de muncă și își ia angajamentul că va plăti.

Consilier juridic P________ Fl. a rată că de la data introducerii acțiunii și până în pre zent pârâtul nu a achitat nicio sumă de bani în contul debitului , deși și-a mai asumat odată răspunderea că va plăti. Solicită cuvântul pe fond.

Nemaifiind alte cereri de formulat și nici probe de administrat instanța constată cauza în stare de judecată și acordă cuvântul pe fond.

Consilier juridic P________ F_________, solicită admiterea cererii de evacuare, pârâtul nu deține un titlu locativ valabil.

Pârâtul solicită respingerea acțiunii de evacuare, pentru că nu are resursele necesare achitării debitului.

Dezbaterile fiind declarate închise, cauza a rămas în pronunțare.

 

INSTANȚA

 

Deliberând asupra cauzei, constată următoarele:

Prin sentința civilă nr.1013 din 23.03.2011 a fost admisă în parte acțiunea formulată de reclamanta U_______ A____________ T__________  A M___________ M_______ în contradictoriu cu pârâtul C______ V_____,  cu domiciliul in  mun. Moinești, ______________________. E1, _________________.A fost obligat pârâtul la plata sumei de 1949,24 lei reprezentând chirie restantă și penalități de întârziere, s-a dispus rezilierea contractului de închiriere nr. 294/2010 încheiat între Unitatatea A____________ T__________-Municipiul Moinești și pârâtul C______ V_____ și s-a respins cererea de evacuare a pârâtului și a membrilor de familie care locuiesc împreună cu acesta  ca fiind prematur introdusă.

Prin decizia civilă nr.232 din 5.09.2011 s-a admis apelul formulat de apelanta-reclamantă împotriva sentinței civile nr. 1013 din 23.03.2011 a Judecătoriei Moinești, a fost respinsă excepția prematurității cererii de evacuare, a fost desființată în parte sentința instanței de fond și a fost trimisă cauza spre rejudecare Judecătoriei Moinești pentru soluționarea pe fond a căpătului de cerere  având ca obiect evacuare.

În rejudecare, cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Moinești la data de 27.02.2012.

Analizând cererea de evacuare a pârâtului și a membrilor de familie care locuiesc împreună cu acesta din apartamentul situat în Moinești, ______________________. E 1, ________________, instanța reține următoarele:

La data de 8.11.2010 între Primăria mun. Moinești și pârâtul C______ V_____ a fost încheiat contractul de închiriere nr. 294 având ca obiect închirierea apartamentului situat în  Moinești,  __________________________. E1, _________________.

        Termenul de închiriere a fost stabilit la 5 ani, cu începere de la data de 8.11.2010 până la data de 8.11.2015.

Prin sentința civilă nr. 1013 din 23.03.2011 a Judecătoriei Moinești a fost admisă, irevocabil, cererea reclamantei UAT-Mun.Moinești de reziliere a contractului de închiriere nr. 294 din 8.11.2010.

Ca efect al rezilierii contractului, instanța constată că pârâtul nu mai este în posesia unui titlu locativ care să-i permită ocuparea apartamentului din Moinești, ______________________. E1, _________________, astfel încât instanța va admite și cererea reclamantei de evacuare a pârâților din acest apartament ceilalți membri ai familiei care locuiesc împreună cu pârâtul având calitatea de persoane tolerate care nu se pot prevala de un titlu care să le confere dreptul de a rămâne în continuare în acest apartament, hotărârea judecătorească de evacuare a chiriașului fiind de drept opozabilă și persoanelor care locuiesc împreună cu chiriașul și care au calitatea de tolerați.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE :

 

Admite cererea având ca obiect evacuare formulată de reclamanta U_______ A____________ t__________ a M___________ Moinești prin Primar în contradictoriu cu pârâtul C______ V_____, domiciliat în Moinești, ______________________. E1, _________________.

Dispune evacuarea pârâtului si a celorlalte persoane care locuiesc împreună cu acesta din imobilul situat în Moinești, _____________________. E1, ____________________.

Cu drept de apel în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședință publică, azi, 2.10.2012.

P_________,                                                                       Grefier,

R_____ O___ R____                                                     M______ P_______

 

Red./tehnored./jud.ROR/ 19.10.2012

MP/ 19.10.2012

Ex 4 ./_______________.2012

Acest document este preluat și procesat de o aplicație realizată gratuit de Wolters Kluwer Romania pentru Fundatia RoLII.

Conținutul său poate fi preluat și utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro

ROMÂNIA JUDECĂTORIA MOINEȘTI JUDEȚUL BACĂU   Dosar nr. XXXXXXXXXXXXXX                                               evacuare Din 27.02.2012 S ENTINȚA CIVILĂ NR. 2643/2012 Ședința publică de la 02 octombrie 2012 Completul constituit din:     P_________ R_____-O___ R____ – C.8 Grefier M______ P_______   Pe rol rejudecarea cauzei civile  privind pe reclamanta U_______ A____________ T__________  A M___________ M_______ și pe pârâtul C______ […]

Dosar nr.  XXXXXXXXXXXX *

 

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA G_____

operator de date cu caracter personal nr. 8637

SECȚIA CIVILĂ

SENTINTA CIVILA NR. 8655

ȘEDINȚA PUBLICĂ DIN DATA DE 27.09.2013

P_________ – A___ M____ M____

GREFIER – G_______ M_____

 

Pentru astăzi fiind amânată pronunțarea cauzei civile având ca obiect „ contestatie la executare ” formulata de contestatorul Balac G_______  in contradictoriu cu intimata A genția Națională de Administrație Fiscală – Direcția Generală a Finanțelor P______ G_____ – Administrația F inanțelor P ublice G_____ (AFP G_____)

Dezbaterile au avut loc în ședința publică din data de 20.09.2013, fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanța, având nevoie de timp pentru deliberare, a amânat pronunțarea pentru 27.09.2013, când a pronunțat următoarea hotărâre:

 

I N S T A N Ț A,

 

Deliberând asupra cauzei de față constată următoarele

Cauza se află în rejudecare, după casarea de către Tribunalul G_____, prin Decizia civilă nr. 13 din 15.01.2013 a Sentinței civile nr. 5338 din 18.05.2012 pronunțată de Judecătoria G_____.

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 05.01.2011 sub dosar nr. 199 /233/201 2 contestatorul B____ G_______, in contradictoriu cu intima ta A genția Națională de Administrație Fiscală – Direcția Generală a Finanțelor P______ G_____ – Administrația F inanțelor P ublice G_____ (AFP G_____) a formulat contestație la executare împotriva executării silite prin poprire pornite împotriva sa pri n dosarul nr. xxxxxx din 10.09.2011.

Totodată contestatorul a solicitat scutirea sa de la plata taxei de timbru și a cheltuielilor judiciare în temeiul Legii nr. 146/1997.

În motivarea în fapt a cererii contestatorul a arătat că din anul 2008 a fost privat de libertate iar la data de 16.12.2011 a aflat de la rudele venite în vizită la Penitenciarul unde se afla că împotriva sa a fost înființată o poprire pentru un debit compus din cheltuieli judiciare și amenzi judiciare.

Acțiunea nu a fost motivată în dre pt.

Alăturat cererii de chemare în judecata, contestatorul a depus în copie înștiințarea de poprire .

L egal citată, intimata AFP G_____ a formulat întâmpinare prin care a invocat excepția tardivității formulării contestației iar pe fondul acțiunii a solicitat respingerea acțiunii ca neîntemeiată.

În motivare intimata arată că prin contestație nu s-a invocat nici un motiv de nulitate al actelor de executare iar criticile contestatorului privind faptul că nu ar datora debitul întrucât a fost privat de libertate nu pot fi invocate pe calea contestației la executare, o eventuală contestație la titlu fiind de competența instanței penale care a pronunțat titlurile de creanță devenite executorii și în baza cărora s-a început executarea silită.

Întâmpinarea nu a fost motivată în drept.

Intimata a atașat cauzei, la solicitarea instanței, dosarul de executare silită privind pe debitorul B____ G_______.

Sentința civilă nr. 5338 din 18.05.2012 pronunțată de Judecătoria G_____ în dosar nr. XXXXXXXXXXXX privind prezenta acțiune a fost casată de Tribunalul G_____ prin Decizia civilă nr. 13 din 15.01.2013.

Cauza a fost reînregistrată pe rolul Judecătoriei G_____ sub dosar nr. XXXXXXXXXXXXX.

Acțiunea a fost legal timbrată (fila 10), contestatorul renunțând la cererea de ajutor public judiciar formulată în primul ciclu procesual.

La solicitarea instanței intimata a depus în copie certificată pentru conformitate cu originalul întreg dosarul de executare silită privindu-l pe contestatorul B____ G_______.

În cauză a fost încuviințată și administrată proba cu înscrisuri.

 

A__ l izând actele și lucr ă rile cauzei:

Potrivit art . 137 C.proc.civ., instanța va analiza cu prioritate excepția tardivității invocate de intimată prin întâmpinare.

Astfel, instanța reține că potrivit precizărilor, prezenta contestație la executare vizează înființarea de poprire nr. xxxxxx din 10.09.2011, act de executare efectuat în dosarul de executare silită privitor la debitorul B____ G_______.

Din înscrisurile care alcătuiesc dosarul de executare silită reiese că Înștiințarea de poprire nr. xxxxxx din 10.09.2011 a fost transmisă către petent prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fiind recepționată de fiul contestatorului la data de 22.09.2011 (fila 94).

La acea dată contestatorul se afla în penitenciar, fiind liberat condiționat la data de 12.06.2012 (fila 222).

Contestația la executare a fost înregistrată de contestator la intimată la data de 23.12.2011 (fila 3), fiind înaintată instanței la data de 05.01.2012 (fila 1).

Potrivit art. 401 alin. 1 lit. b C.proc.civ. contestația la executare se poate face în termen de 15 zile de la data când cel interesat a primit, după caz, comunicarea ori înștiințarea privind înființarea popririi.

Față de această situație, constatând că intimata nu a făcut dovada datei comunicării actului contestat către petent, instanța apreciază că prezenta contestație la executare a fost formulată în termenul legal prevăzut de art. 401 alin. 1 lit. b C.proc civ., motiv pentru care urmează a respinge ca neîntemeiată excepția tardivității formulări contestației la întâmpinare invocată de intimată prin întâmpinare.

Pe fondul cauzei, instanța reține ca situație de fapt că în dosarul de executare silită nr. xxxxxxxxxxxxx intimata A genția Națională de Administrație Fiscală – Direcția Generală a Finanțelor P______ G_____ – Administrația F inanțelor P ublice G_____ a emis la data de 10.09.2011, către debitorul contestator B____ G_______, înștiințarea de poprire nr. xxxxxx din 10.09.2011 prin care s-a comunicat debitorului măsura indisponibilizării sumelor prezente și viitoare existente în conturile sale deschise la CEC Bank SA și Banca Transilvania, în vederea recuperării creanței în sumă de xxxxx lei reprezentând cheltuieli judiciare și amenzi judiciare.

În drept, potrivit art. 172 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, persoanele interesate pot face contestație împotriva oricărui act de executare efectuat cu încălcarea prevederilor codului de procedură fiscală de către organele de executare, precum și în cazul în care aceste organe refuză să îndeplinească un act de executare în condițiile legii.

  În speța de față, contestatorul debitor B____ G_______ a formulat contestație la executare împotriva actului de executare al înființării popririi, invocând ca motive aspecte inadmisibile în procedura contestației la executare, cum ar fi nelegala sa obligare la cheltuieli judiciare.

Potrivit art. 149 alin. 1 C.proc. fiscală, s unt supuse executării silite prin poprire orice sume urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești în lei și în valută, titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale, deținute și/sau datorate, cu orice titlu, debitorului de către terțe persoane sau pe care aceștia le vor datora și/sau deține în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente.

Totodată, conform art. 149 alin. 5 și 6 din același act normativ, poprirea asupra veniturilor debitorilor persoane fizice sau persoane juridice se înființează de către organul de executare, printr-o adresă care va fi comunicată terțului poprit, debitorul fiind și el înștiințat despre înființarea popririi. Poprirea nu este supusă validării.

Analizând înștiințarea de poprire nr. xxxxxx din 10.09.2011, instanța constată că au fost respectate toate dispozițiile legale, în acest context prezenta contestație la executare apărând ca nefondată și urmând a fi respinsă ca atare.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂȘTE:

 

Respinge ca neîntemeiată excepția tardivității invocată de intimată prin întâmpinare.

Respinge, ca neîntemeiată, contestația la executare formulată de contestatorul B____ G_______, CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul în G_____, ______________________ nr. 50, _____________, ____________________, în contradictoriu cu intimata Agenția Națională de Administrație Fiscală – Direcția Generală a Finanțelor P______ G_____ – Administrația Finanțelor P______ G_____, cu sediul în G_____, ___________________, împotriva actului de executare nr. xxxxxx/10.09.2011 efectuat în dosarul de executare nr. xxxxxxxxxxxxx.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședință publică, azi, 27.09.2013.

     P_________, GREFIER,

 

Red. A.M.M.Dact.G.M./4  ex./29.01.2014

 

Acest document este preluat și procesat de o aplicație realizată gratuit de Wolters Kluwer Romania pentru Fundatia RoLII.

Conținutul său poate fi preluat și utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro

Dosar nr.  XXXXXXXXXXXX *   ROMÂNIA JUDECĂTORIA G_____ operator de date cu caracter personal nr. 8637 SECȚIA CIVILĂ SENTINTA CIVILA NR. 8655 ȘEDINȚA PUBLICĂ DIN DATA DE 27.09.2013 P_________ – A___ M____ M____ GREFIER – G_______ M_____   Pentru astăzi fiind amânată pronunțarea cauzei civile având ca obiect „ contestatie la executare ” formulata de […]

Cod ECLI    ECLI:RO:JDIAS:2019:007.xxxxxx

Număr de înregistrare în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal-3171        

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXXX

R O M Â N I A

 

JUDECĂTORIA IAȘI

SECȚIA CIVILĂ

 

Ședința publică de la 08 Mai 2019

Completul constituit din:

PREȘEDINTE A__ I____

Grefier C_____ A________

 

Sentința civilă  Nr. 5238/2019

 

Pe rol se află judecarea cauzei Civil privi nd pe reclamant ________________ și pe pârât __________________________________ J_______ M_________ REORGANIZARE LICHIDARE I___ S___  ȘI L_________ J_______  K___ R____________ S___, pârât K___ R____________ S___, intervenient _____________________________ , având ca obiect revendicare imobiliară granituire; obligația de a face.

Dezbaterile au avut loc în ședința publică din data de 03.04.2017, susținerile părților  fiind consemnate în încheierea de ședință din acea zi, care face parte  integrantă din prezenta, când instanța, din lipsă de timp  pentru deliberare, a amânat pronunțarea pentru 17.04.2019, când instanța, din lipsă de timp  pentru deliberare, a amânat pronunțarea  pentru data de 24.04.2019, când instanța, din lipsă de timp  pentru deliberare, a amânat pronunțarea  pentru astăzi, când:

 

INSTANȚA,

 

Deliberând asupra cauzei de față, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecatoriei I___ sub nr. XXXXXXXXXXXXXX reclamanta ________________   a solicitat in contradictoriu cu parata _________________ obligarea acesteia sa ii lase in deplina proprietate si linistita posesie suprafata de 159,78 mp, identificata in ________________), sector cadastral nr. 10,  situata in I___, ___________________, granituirea proprietatilor si obligarea paratei la mutarea liniei de hotar si la mutarea gardului edificat existent ________________________________ acesteia si obligarea paratei la efectuarea demersurilor  pentru modificarea documentelor cadastrale, cu cheltuieli de judecata.

In drept, au fost invocate disp. art. 480-483, art. 584 si urm din vechiul C.civ.

In sustinerea cererii au fost depuse la dosarul cauzei inscrisuri.

Cererea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru.

Parata a formulat intampinare prin care a a aratat faptul ca nu are vreo culpa in ceea ce priveste ocuparea unui teren fara acte si edificarea imprejmuirilor, motiv pentru care nu poate fi obligata pe cheltuiala sa sa mute gardul edificat existent _________________________ la modificarea documentatiei gadastrale.

In drept, au fost invocate disp. art. 205 C.pr.civ.

La termenul de judecata din data de 18.01.2017 ____________________________ a depus la dosarul cauzei cerere de interventie in interes alaturat paratei prin care a invocat exceptia lipsei coparticiparii procesuale, iar pe fond, a solicitat respingerea cererii formulate de reclamanta.

In sedinta publica din data de 17.05.2017, instanta a admis in principiu cererea de interventie in interes alaturat paratei formulata de ____________________________.

In cauza au fost administrate proba cu inscrisuri si proba cu expertiza tehnica judiciara.

La data de 18.02.2019, reclamanta ________________ a depus prin serviciul de registratura al instantei o tranzactie extrajudiciara autentificata sub nr. 40/09.01.2019 la BNP P____ P_________ T_____ prin care a declarat faptul ca renunta la judecata si la dreptul pretins pentru capetele de cerere avand ca obiect revendicare imobiliara si granituire.

De asemenea, referitor la capatul de cerere privind obligarea paratei la efectuarea demersurilor pentru modificarea documentelor cadastrale, reclamanta a aratat faptul ca solicita respingerea acestuia ca fiind ramas fara obiect, avand in vedere schimbarea situatiei cadastrale din momentul introducerii cererii de chemare in judecata si pana la momentul semnarii tranzactiei.

La data de 14.03.2019, parata _________________ a depus prin serviciul de registratura al instantei precizari prin care a aratat faptul ca este de acord cu renuntarea la drept si renuntarea la judecata in ceea ce priveste ca petele unu si doi din cererea de chemare in judecata precum si cu respingerea capatului trei de cerere referitor la documentatia cadastrala, ca fiind ramas fara obiect.

Analizând actele și lucrările dosarului instanta reține că, în speță, reclamanta a ara tat faptul ca, intelege sa renunte atat la dreptul pretins pentru capetele de cerere avand ca obiect revendicare imobiliara si granituire cat si la judecata acestor capete de cerere.

Unul dintre principiile de bază care guvernează desfășurarea procesului civil este acela al disponibilității. Potrivit acestui principiu partea reclamantă are dreptul ca după investirea instanței, să renunțe la judecată sau la insusi dreptul pretins.

Potrivit disp. art. 408 al. 1 si 2 C.pr.civ., reclamantul poate, in tot cursu l procesului, sa renunte la insusi dreptul pretins, daca poate dispune de acesta, fara a fi necesar acordul paratului.

In caz de renuntare la dreptul pretins, instanta pronunta o hotarare prin care va respinge cererea in fond, dispunand si asupra cheltuielilor de judecata.

Prin urmare, fata de aceste prevederi legale si de tranzactia extrajudiciara autentificata sub nr. 40/09.01.2019 la BNP P____ P_________ T_____, depusa la dosarul cauzei, instanta, in temeiul art. 408 C.pr.civ.,  va lua act de renuntarea reclamantei la dreptul pretins pentru capetele de cerere avand ca obiect revendicare imobiliara si granituire si va respinge in fond capetele de cerere avand ca obiect revendicare imobiliara si granituire formulate de reclamanta ________________ in contradictoriu cu parata ___________________________________> Referitor la capatul de cerere privind obligarea paratei la efectuarea demersurilor pentru modificarea documentelor cadastrale, instanta il va respinge ca fiind ramas fara obiect, avand in vedere schimbarea situatiei cadastrale intervenita dupa introducerea cererii de chemare in judecata.

De asemenea, avand in vedere solutia data in cauza, instanta va admite cererea de interventie in interes alaturat paratei formulata de ____________________________.

In temeiul disp. art. 453 C.pr.civ., instanta va lua act ca parata si intervenienta nu solicita cheltuieli de judecata.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

 

In temeiul art.408 C.pr.civ, ia act de renuntarea reclamantei ________________ , J XXXXXXXXXXXX cu sediul procedural ales la cab. av. D____ C_____ din Iași ______________________. 15, etaj 9, _________________ la dreptul pretins pentru capetele de cerere avand ca obiect revendicare imobiliara si granituire.

Respinge in fond capetele de cerere avand ca obiect revendicare imobiliara si granituire formulate de reclamanta ________________ in contradictoriu cu parata _________________. – J XXXXXXXXXXX,  cu sediul în I___, ______________________, J____ IAȘI și  în București, ___________________________, 69-71, parter, camera 25, sector 1

Respinge cere rea reclamantei privind obligarea paratei la efectuarea demersurilor pentru modificarea documentelor cadastrale, ca fiind ramasa fara obiect.

Admite cererea de interventie in interes alaturat paratei formulata de intervenienta ____________________________ ., J XXXXXXXXXXXX, CU SEDIUL PROCEDURAL ALES LA CABINET AVOCAT D______ A___ – SITUAT IN I___, __________________, ______________., ET.3. XXXXXXXXXX. I___, J____ IAȘI

Ia act ca parata si intervenienta nu solicita cheltuieli de judecata.

Cu recurs in termen de 30 zile de la comunicare, calea de atac urmand a fi depusa la Judecatoria I___.

Pronuntata in sedinta publica azi, 08.05.2019, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.

 

Președinte, Grefier,

   I____ A__ A________ C_____

 

Red.  / tehnored. I.A../ C.A. / 6 ex / 18.07.2019

 

Acest document este preluat și procesat de o aplicație realizată gratuit de Wolters Kluwer Romania pentru Fundatia RoLII.

Conținutul său poate fi preluat și utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro

Cod ECLI    ECLI:RO:JDIAS:2019:007.xxxxxx Număr de înregistrare în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal-3171         Dosar nr. XXXXXXXXXXXXXX R O M Â N I A   JUDECĂTORIA IAȘI SECȚIA CIVILĂ   Ședința publică de la 08 Mai 2019 Completul constituit din: PREȘEDINTE A__ I____ Grefier C_____ A________   Sentința civilă  Nr. 5238/2019   […]

Granituire 2

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX

 

R O M Â N I A

 

JUDECĂTORIA B_______

 

Completul compus din

Președinte – N______ M____ A____

Grefier – A_________ M______

 

Ședința   publică din data de 05.06.2015

 

Sentința civilă nr. 5790

 

Pe rol fiind soluționarea cauzei civile având ca obiect grănițuire, formulată de reclamanta _____________________  în contradictoriu cu pârâta _____________________________.

La apelul nominal făcut în ședință publică se prezintă avocat B_____ V_____ pentru reclamantă, lipsă fiind reprezentantul pârâtei.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care avocat B_____ V_____ depune la dosar chitanța reprezentând onorariu avocat.  Arată că nu are obiectiuni fata de suplimentul la raportul de expertiza, ca schița depusă de expert reflectă realitatea, considerând că anexa nr. 1 este relevantă.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanța constată cauza in stare de judecată și acordă cuvântul la dezbateri pe fondul cauzei.

Reprezentantul reclamantei s olicită admiterea acțiunii, stabilirea liniei de hotar potrivit Anexei nr. 1 la supliment raport de expertiză, cu cheltuieli de judecată.

 

I N S T A N ȚA

 

Deliberând asupra cauzei civile de fata,

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei B_______ sub nr. XXXXXXXXXXXXX din data de 03.07.2014, reclamantul _____________________ a chemat în judecată pe pârâta _____________________________ solicitând instanței grănițuirea  proprietății reclamantei asupra terenului in suprafață de 5599 m .p. situat in extravilanul ____________________________, în p.c. 27, care se învecinează cu pășune comunală, DE 31, S____ Baisa si șoseaua B_______ – Suceava, având numar cadastral nedefinitiv 595, prin reconstituirea hotarului dintre proprietatea reclamantei și proprietățile învecinate ale pârâtului, precum si fixarea semnelor corespunzătoare pe baza titlurilor de proprietate, cu cheltuieli de judecată.

A arătat reclamantul, în motivare, că prin contractul de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 2756/10.12.1998 la BNP A__ Ț_____ reclamanta a dobândit dreptul de proprietate asupra suprafeței de 5599 m .p. teren, situată în extravilanul ____________________________, în p.c. 27, teren ce a fost dobândit de vânzători prin schimb, în baza contractului autentificat sub nr. 792/1 3.02.1998 la BNP C_______ A_____.

În drept au fost invocate disp. art. 584 C .civil, art. 30 și urm., art. 148 și urm., art. 192 și urm. N. C.pr.civ.

În dovedire au fost depuse la dosar înscrisuri

Pârâta, nu a depus la dosar întâmpinare si nu a formulat un punct de vedere față de acțiune.

          Pentru justa soluționare a cauzei, instanța a administrat proba cu înscrisuri, cu expertiza cadastrală (f.26 – 30, 46-48 ds.).

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarea situatie de fapt si de drept :

Prin contractul de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 2756/10.12.1998 reclamanta a cumpărat de la numiții C______ I____ G______ și Șopotă A______ suprafața de 5599 m .p. teren situat  în extravilanul ____________________________, în p.c. 27 , astfel cumk rezulta din inscrisul depus la dosarul cauzei .

Asa cum rezulta din raportul de expertiza efectuat in cauza, terenul in cauza se invecineaza cu teren aflat in proprietatea comunei Curtesti, astfel cum a fost identificat in raport de experti za intocmit in cauza.

Potrivit acestui raport, terenul dobandit de reclamanta potrivit contractului de vanzare – cumparare, este dat de conturul rosu  – schita fila 29, existand insa unele diferente fata de intabulare, precum si diferente fata de descrierea imobilului in contract, cotele laturilor fiind indicate gresit fata de suprafata instrainata, sens in care expertul a propus o amplasare a terenului in care sa fie deplasata cu totul suprafata , astfel incat sa fie invecinata cu drumul public, iar ulterior, prin suplimentul la raportul de expertiza (fila 46), a prezentat si o propunere de granituire care sa tina cont efectiv de suprafata cumparata prin contract.

In ce priveste parata , nu au existat aparari, opozitii sau preferinte din partea acesteia , de nici o maniera, aceasta neavansand nici un fel de aparari in prezenta cauza, si neasumandu-si o anume pozitie procesuala, limitandu-se doar a participa prin reprezentantii sai, la efectuarea expertizei, fara insa ca apoi sa exprime un punct de vedere fata de variantele propuse.

In cauza, fata de propunerile de granituire avansate de catre expert, si in lipsa oricarei conduite procesuale din partea paratei, instanta va retine ca varianta de granituire cea care, potrivit expertului, se circumscrie suprafetei efectiv cumparate de reclamanta, prin contractul de vanzare – cumparare, asa cum a identificat suprafata respectiva, expert Males G_____, prin raport expertiza (contur rosu schita fila 29), si concretizat in propunere de granituire prin supliment ul la raport de expertiza (fila 47) si schita fila 48, in detrimentul variantei prezentate initial la intocmirea raportului de expe rtiza, si care, potrivit mentiunilor aceluiasi expert cuprinse in raport ( fila 27), presupune o deplasare a terenului fata de suprafata efectiv cumparata prin contract.

Instanta subliniaza ca o alta delimitare decat cea decurgand din contractul de vanzare – cumparare, si care sa cuprinda o deplasare a terenului, nu poate avea loc decat in conditiile unei tranzactii _____________________ careia instanta nu poate decat proceda la granituire potrivit inscrisurilor prezentate, si astfel cum expertul a delimitat suprafata ce face obiect av vanzarii cumpararii.

Se mai retine si ca, de asemenea, potrivit expertului si potrivit mentiunilor paratei consemnate de acesta la infaptuirea expertizei, suprafata in cauza este stapanita de reclamanta ca atare inca din 1998.

F___ de cele sus arătate, reținând ca întemeiata acțiunea reclamantei, urmează a o admite si a dispune grănițuire suprafeței de 5599 m .p. aparținând reclamantei, potrivit raportului de expertiză, pct. 1,2,3,4 (fila 48).

Intrucat in actiunile avand ca obiect granituire, partile au deopotriva calitatea de reclamant si parat, fiecare dobandind ca efect al cererii celuilalt, delimitarea propriei proprietati, instanta urmeaza a dispune ca plata cheltuielilor de judecata de judecata sa se faca in mod egal de catre fiecare, si cum cheltuielile de judecata in cauza, in suma totala de 2300 lei reprezentand taxa de timbru, onorariu expert si onorariu avocat au fost avansate numai de catre reclamanta, va dispune obligarea paratei la plata catre reclamanta a sumei de 1150 lei.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂȘTE:

 

Admite acțiunea având ca obiect grănițuire , formulată de reclamanta _____________________, cu sediul în B_______, _________________, ____________, ____________________, în contradictoriu cu pârâta _____________________________ , jud. B_______.

Dispune granituirea suprafeței de 5599 m .p. apartinând reclamantei, potrivit raportului de expertiză, pct. 1, 2, 3, 4 (fila 48).

           Obliga pârâta la plata către reclamantă a cheltuielilor de judecata in suma de 1150 lei.

           Cu apel in termen de 30 zile de la comunicare, ce se depune la Judecătoria B_______.

Pronunțată în ședință publică, azi, 05.06.2015.

 

P_________ GREFIER,

N______ M____ A____ A_________ M______

 

Red NMA

Tehnored _____________________ style=”margin-left:0pt”> 4ex/26.06.2015

 

Acest document este preluat și procesat de o aplicație realizată gratuit de Wolters Kluwer Romania pentru Fundatia RoLII.

Conținutul său poate fi preluat și utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX   R O M Â N I A   JUDECĂTORIA B_______   Completul compus din Președinte – N______ M____ A____ Grefier – A_________ M______   Ședința   publică din data de 05.06.2015   Sentința civilă nr. 5790   Pe rol fiind soluționarea cauzei civile având ca obiect grănițuire, formulată de reclamanta _____________________  […]

Granituire

Cod ECLI    ECLI:RO:JDBZO:2016:001.xxxxxx

ROMÂNIA

AUTORITATEA  JUDEC ĂTOREASCĂ

JUDECĂTORIA B_____, JUDEȚUL V_____

Operator de date cu caracter personal nr. 4120

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX

 

Sentință Nr. 803

Ședința publică de la 14 Noiembrie 2016

Completul compus din:

P_________ A________ O_______ F______

Grefier D_____ V________

 

Pe rol judecarea cauzei Civil privind pe reclamanții T________ I__ și T________ E____, ambii domiciliați în orașul Călimănești, _____________________________.60, județul V_____  și pe pârâții N__ E________ domiciliată în orașul Călimănești, ____________________ nr.141, județul V_____ și N__ D______ domiciliat în orașul Călimănești, ____________________ nr.141, județul V_____ , având ca obiect „grănițuire ”.

La apelul nominal făcut în ședința publică au răspuns, avocat I______ D___ pentru reclamanții lipsă și avocat F___ S_____ pentru pârâții lipsă.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier ul de ședință, după care:

Apărătorul reclamanților având cuvântul depune la dosar chitanța cu care a achitat onorariul definitiv pentru expert.

Apărătorii părților având cuvântul pe rând au arătat că nu mai au alte probe de administrat și nici cereri de f ormulat, solicitând cuvântul pe fondul cauzei.

Nemaifiind cereri de formulat și nici probe de administrat, instanța constată dosarul în stare de judecată și acordă cuvântul pe fondul cauzei.

Pentru reclamanți având cuvântul pe fondul cauzei, apărătorul reclamanților, avocat I______ D___, solicită instanței admiterea cererii așa cum a fost formulată și precizată, urmând ca instanț a să observe că așa cum a rezultat din raportul de expertiză efectuat în cauză, pârâții ocupă pe o lungime de 25 m , o suprafață de 31 mp., că s-a păstrat fără să fie diminuată suprafața pârâților de 302 mp și să constate că lin ia de hotar a pârâților este pe o suprafață de 25 m cu care încalcă suprafața reclamanților. Solicită validarea raportului de expertiză, cu cheltuieli de judecată reprezentând onorariul de expert, onorariul de avocat și taxa de timbru.

La interpelarea instanței cu privire la ocupare și la posibilitatea formulării unei acțiuni în revendicare, apărătorul reclamanților a arătat că nu a considerat ca fiind obligatorie acțiunea în revendicare.

Pentru pârâți având cuvântul, avocat F___ S_____ pune concluzii de respingere a acțiunii, solicitând instanței să analizeze cu prioritate cele două excepții care s-au unit cu fondul prin încheierea din 25.01.2017, respectiv excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtei N__ E________ , raportat de împrejurarea că aceasta nu are calitate de proprietar al terenului și raportat din înscrisurile depuse la dosar, sentința civilă 328/17.05.2006, s-a realizat partajul terenului care face obiectul cauzei, terenul fiind atribuit pârâtului N__ D______ și în raport de acest aspect, instanța urmând să constate că nu există identitate între raportul juridic dedus judecății și persoana pârâtei N__ E________.

Susține apărătorul pârâților că prin întâmpinare s-a invocat excepția inadmisibilității acțiunii, urmând să se rețină că instanța este investită cu grănițuirea celor două proprietăți și chiar dacă inițial nu se putea prezuma o suprapunere a celor două terenuri ulterior, în urma administrării probatoriului și efectuării raportului de expertiză rezultă că cele două proprietăți se suprapun. , condiția de admisibilitate rezidând prin faptul că din probe, rezultă o suprapunere, instanța nefiind investită cu analizarea dreptului de proprietate, compararea titlurilor celor două părți și dat fiind, că cel puțin pârâții, au un drept de proprietate înscris în cartea funciară, necontestat și cartea funciară este nerectificată, aceasta fiind dovada deplină a dreptului de proprietate însă, instanța nu este investită să soluționeze în cauza de față o acțiune în revendicare și nu se cere să se analizeze al cui este dreptul și cine are un titlu preferabil asupra suprafeței de 31 mp suprapusă între cele două părți și ar rezulta imposibilitatea de stabilire a limitei de hotar în interiorul proprietății pârâților, devreme ce nu se cere printr-un capăt de cerere din acțiune, revendicarea acestei suprafețe de teren.

De asemenea, mai susține apărătorul pârâților că, din probele depuse la dosar, nu rezultă în nici un fel că linia de hotar dintre cele două proprietăți ar fi fost în vreun fel, că s-ar fi mutat linia de hotar sau că s-ar fi deteriorat semnele de hotar existente.

Solicită instanței admiterea excepției inadmisibilității și obligarea reclamanților la pl ata cheltuielilor de ju d ecată. Depune la dosar note scrise.

Pentru reclamanti având cuvântul, avocat I______ D___ arată că prin expertiză s-a solicitat expertului să stabilească dacă terenurile sunt delimitate și care sunt limitele de hotar, iar expertul a răspuns că sunt delimitate cu gard.

 

I N S T A N Ț A ,

 

Asupra cauzei de față deliberând , constată următoarele :

Prin cererea inregistrata pe rolul instantei la data de 25.09.2016 reclamantii T________ I__ si T________ E____ au solicitat ca in contradictori u cu parata N__ E________ sa se dispuna granituirea, respectiv stabilirea liniei de hotar si obligarea paratei la respectarea acesteia privitoare la imobilele din Calimanesti, Calea lui T_____, jud. Valcea.

In motivare reclamantii au aratat ca detin terenul in baza testamentului autentificat sub nr. 592/28.04.1998 provenit de pe urma autoarei Z_______ I____ care la randul sau l-a obtinut prin reconstituirea dreptului de proprietate.

Parata este vecina pe latura de sud si vest, in mod nelegal stramutand hotarul care era marcat printr-un gard din lemn, cu cca 2 metri liniari pe suprafata reclamanilor.

Sustin reclamantii ca parata nu le respecta dreptul de proprietate si inteleg sa formuleze actiunea in granituire doar in ce priveste hotarul real dintre cele doua fonduri, fara a contesta dreptul de proprietate asupra fondului vecin al paratei. Invoca reclamantii decizia I.C.C.J. nr.433/2006 care statueaza ca intr-o actiune in granituire instanta nu are a se pronunta asupra existentei dreptului de proprietate in intregul sau ci asupra formei terenului care alcatuieste dreptul de proprietate in partea aflata in litigiu, al carui contur este fixat prin lini ahotarului despartitor, determinate prin seme vizibile, operatiunea granituirii presupunand identificarea hotarului real, trasarea hotarului si asezarea semnelor de hotar.

In drept s-au invocat disp.art. 560 cod civil.

Parata a formulat intampinare prin care a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive, intrucat nu este proprietar al terenului invecinat cu cel al reclamantilor, terenul respectiv fiind atribuit copiilor sai prin sentinta civila nr. 328/2006 a Judecatoriei B_____.

P___ la primul termen de judecata reclamantii au modificat actiunea in sensul ca au solicitat ca judecata sa se poarte in contradictoriu si cu paratul N__ D______.

Paratul N__ D______ a formulat intampinare prin care a invocat inadmisibilitate actiunii in granituire fara a se formula si actiune in revendicare, iar pe fond a solicitat respingerea actiunii intrucat gardul dintre proprietatile partilor exista de mai mult timp, fiind refacut in anul 2001 din cauza starii de degradare, cu pastrarea aliniamentului.

Exceptiile invocate de parati au fost unite cu fondul prin incheierea din 25.01.2016.

A fost administrata proba cu inscrisuri si expertiza tehnica.

Analizand actele si lucrarile dosarului retine urmatoarele:

Asa cum rezulta din concluziile raportului de expertiza tehnica partile detin in proprietate doua terenuri in vecinate in Calimanesti, _____________________, reclamantii dobandind terenul prin succesiune testamentara de pe urma autoarei Z_______ Gh. I____ iar paratul N__ D______ prin mostenire de pe urma autorului N__ N. D______, astfel cum rezulta din sentinta civila nr. 328/2006 a Judecatoriei B_____.

Din probele administrate rezulta ca parata N__ E________ nu are calitatea de proprietar asupa terenului invecinat cu cel al reclamntilor si fata de care se solicita granituirea, proprietatea exclusiva asupra acestui teren revenind paratului N__ D______, in modalitatea aratata in paragraful precedent.

Cum potrivit art. 560 cod civil obligatia de granituire poarta doar _________________________________________, parata nu este titular al raportului juridic litigios dedus judecatii, neavand astfel calitate procesuala pasiva.

Din concluziile raportului de expertiza rezulta ca ________________________________ semne de hotar pe toata lungimea laturii de sud, respectiv nord, terenurile fiind delimitate prin gard. Instanta constata ca desi prin actiune reclamantii sustin ca nu contesta intinderea dreptului de proprietate al paratului, intelegand sa investeasca instanta exclusiv cu o actiune in granituire, stabilirea liniei de hotar pe aliniamentul solicitat de reclamanti presupune rezolvarea unei chestiuni litigioase ce tine de revendicarea suprafetei de teren circumscrise de aliniamentul gardului existent in prezent si aliniamentul hotarului despre care reclamantii pretind ca ar fi cel real.

Suprafata astfel rezultata este cea identificata prin hasura de culoare rosie in schita anexa  la raportul de expertiza, avand suprafata de 31 m .p. Pentru stabilirea liniei de hotar in modalitatea pretinsa de reclamanti este asadar necesar a se rezolva chestiunea devenita litigioasa cu privire la dreptul de proprietate asupra acestei parcele de 31 m .p., punandu-se astfel in discutie intinderea dreptului de proprietate al partilor si identificarea titlului preferabil, operatiune ce constituie esenta unui litigiu in revendicare. Astfel, in situatia ce rezulta din probele administrate in cauza, granituirea apare ca o chestiune accesorie revendicarii, stabilirea unei alte linii de hotar decat cea existenta in teren neputandu-se realiza decat urmare a contestarii cu succes a dreptului de proprietate al paratului asupra terenului de 31 m .p. in cadrul unei actiuni in revendicare avand ca accesoriu o actiune in granituire.

Asadar, raportat la circumstantele concrete ale cauzei din care rezulta caracterul accesoriu al granituirii fata de actiunea in revendicare, in lipsa unui capat de cerere in revendicare cererea in granituire apare ca inadmisibilia urmand astfel a fi respinsa ca atare.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE :

 

Admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei N__ E________ si in consecinta respinge actiunea in granituire formulata de reclamantii T________ I__ si T________ E____ impotriva paratei N__ E________, ca fiind indreptata impotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva.

Admite exceptia inadmisibilitatii.

Respinge ca inadmisibilia actiunea in granituire formulata de reclamantii T________ I__ si T________ E____ in contradictoriu cu paratul N__ D______.

Cu apel in 30 de zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica azi, 14.11.2016.

 

P_________, Grefier,

 

Red/Th – FA/VD

6Ex – 23.11.2016.

 

Acest document este preluat și procesat de o aplicație realizată gratuit de Wolters Kluwer Romania pentru Fundatia RoLII.

Conținutul său poate fi preluat și utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro

Cod ECLI    ECLI:RO:JDBZO:2016:001.xxxxxx ROMÂNIA AUTORITATEA  JUDEC ĂTOREASCĂ JUDECĂTORIA B_____, JUDEȚUL V_____ Operator de date cu caracter personal nr. 4120 Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX   Sentință Nr. 803 Ședința publică de la 14 Noiembrie 2016 Completul compus din: P_________ A________ O_______ F______ Grefier D_____ V________   Pe rol judecarea cauzei Civil privind pe reclamanții T________ I__ și […]

Evacuare

Acesta nu este document finalizat

Cod ECLI    ECLI:RO:JDGHM:2016:004.xxxxxx

Dosar nr. XXXXXXXXXXXX evacuare

R O M Â N I A

 

JUDECĂTORIA GURA HUMORULUI

.

SENTINȚA CIVILĂ Nr. 633/2016

Ședința publică de la 28.06.2016

Completul compus din:

PREȘEDINTE Ș____ A________ I_____

Grefier G_______ P_____

 

Pe rol pronunțarea cauzei Civil privind pe reclamant N______ I___ și pe pârât N______ D______, pârât N______ V_____, având ca obiect evacuare.

Dezbaterile asupra fondului cauzei au avut loc în ședința publică din data de 21.06.2016, susținerile părților fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată, redactată separat și care face parte integrantă din prezenta, și când, pentru a da posibilitate apărătorului reclamantului de a depune concluzii scrise, la solicitarea acestuia, s-a amânat pronunțarea pentru astăzi.

După deliberare,

 

INSTANȚA

 

Deliberând asupra cererii de față constată următoarele:

Prin cererea adresată Judecătoriei Gura Humorului la data de 22.04.2016 și înregistrată sub nr. XXXXXXXXXXXX, reclamantul N______ I___ a chemat in judecată pe pârâții N______ D______ și N______ V_____ solicitând în baza procedurii speciale prevăzute de art.1034 și următoarele Cod proc. civ. evacuarea pârâților din imobilul proprietatea sa unde au calitatea de tolerați, precum și cheltuieli de judecată.

În motivare s-a arătat că prin sentința civilă nr.1730/21.10.2002 pronunțată de Judecătoria Gura Humorului s-a admis acțiunea în evacuare formulată de reclamant și s-a dispus evacuarea din imobilul proprietatea sa, sentința rămânând definitivă și irevocabilă. A mai arătat că în prezent, fără acordul său, prin violență și amenințări pârâții s-au întors la domiciliul său unde locuiesc profitând de starea sa de handicap locomotor .

În dovedirea cererii a anexat înscrisuri: C.I. (fila 6), adeverință (fila 7), sentința civilă nr. 1730 din 21 octombrie 2002 (filele 8-10).

Pârâții nu au formulat întâmpinare și nu s-au prezentat la termenul stabilit pentru judecarea cauzei.

Instanța a încuviințat proba cu înscrisuri.

Din actele și lucrările dosarului instanța reține următoarea situație de fapt:

Reclamantul a arătat ca este proprietarul gospodăriei din ____________________ locuiește și și-a întemeiat prezenta cerere pe dispozițiile cuprinse in Titlul XI al Noului Cod de Procedură Civilă, Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fără drept.

Potrivit art. 1034 Cod Procedură Civilă dispozițiile prezentului titlu se aplică în litigiile privind evacuarea din imobilele folosite sau, după caz, ocupate fără drept de către foștii locatari sau alte persoane.

Potrivit art. 1038, Cod Procedură Civilă   

    (1) Atunci când dreptul locatarului de a folosi un imobil s-a stins ca urmare a încetării locațiunii prin expirarea termenului, prin acțiunea locatorului, prin neplata chiriei sau a arenzii, precum și din orice altă cauză și locatorul dorește să ___________________________, acesta va notifica locatarul, în scris, prin intermediul executorului judecătoresc, punându-i în vedere să elibereze și să-i predea liber imobilul, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării notificării.

    (2) Dacă locațiunea este pe durată nedeterminată, denunțarea cerută de lege pentru încetarea contractului va fi considerată și notificare de evacuare a imobilului, în condițiile prezentului articol.

    (3) Când locațiunea este pe durată determinată, notificarea de evacuare a imobilului trebuie făcută cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea termenului, dacă prin lege nu se prevede altfel.

Art. 1039 N.C.P.C. stabilește Atunci când proprietarul unui imobil dorește să îl evacueze pe ocupantul acestuia, după ce dreptul de a ocupa imobilul a încetat, proprietarul va notifica în scris ocupantul, punându-i în vedere să elibereze imobilul pe care îl ocupă fără niciun drept, în termen de 5 zile de la comunicarea notificării

  Rezultă deci că anterior promovării cererii in justiție, reclamantul trebuie să notifice  pe ocupantul fără drept al imobilului asupra intenției de evacuare, astfel încât acesta din urmă să aibă posibilitatea de a-l elibera. Reclamantul nu a făcut dovada efectuării acestei notificări prevăzute imperativ de disp. legale mai sus indicate anterior promovării prezentei acțiuni.

În concluzie instanța reține că pârâții nu au fost notificați legal cu privire la evacuare nefiind respectate dispozițiile procedurii speciale de evacuare, motiv pentru care instanța urmează a respinge ca neîntemeiată cererea de evacuare formulată de reclamant.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

 

HOTĂRĂȘTE

 

Respinge cererea vând ca obiect evacuare formulată de reclamantul N______ I___ , cu domiciliul în ___________________, J____ SUCEAVA, în contradictoriu cu pârâții N______ D______ , cu domiciliul în _________________________ și N______ V_____ , cu domiciliul în _________________________ .

Cu drept de apel în 5 zile de la pronunțare.

Cererea de apel se va depune la Judecătoria Gura Humorului sub sancțiunea nulității.

Pronunțată în ședință publică, astăzi, 28.06.2016.

 

Președinte, Grefier,

 

RED.Ș.A./TEHNORED.P.G. – 15.07.2016

EX.5

Acest document este preluat și procesat de o aplicație realizată gratuit de Wolters Kluwer Romania pentru Fundatia RoLII.

Conținutul său poate fi preluat și utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro

Acesta nu este document finalizat Cod ECLI    ECLI:RO:JDGHM:2016:004.xxxxxx Dosar nr. XXXXXXXXXXXX evacuare R O M Â N I A   JUDECĂTORIA GURA HUMORULUI . SENTINȚA CIVILĂ Nr. 633/2016 Ședința publică de la 28.06.2016 Completul compus din: PREȘEDINTE Ș____ A________ I_____ Grefier G_______ P_____   Pe rol pronunțarea cauzei Civil privind pe reclamant N______ I___ și pe […]

Cod ECLI    ECLI:RO:JDCLJ:2018:001.xxxxxx

R O M Â N I A

JUDEC Ă TORIA CLUJ-N_____

SEC Ț IA CIVIL Ă

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX

Operator de date cu caracter personal 3185

SENTIN Ț A CIVIL Ă NR.8227/2018

Ș edin ț a   public ă din data de 29.11.2018

INSTAN Ț A constituit ă din:

P RE Ș EDINTE: I____-M____ R___

GREFIER: A______ M______ FENE Ș AN

 

Pe rol se afl ă pronun ț area hot ă r â rii î n cauza civil ă privind pe reclamanta P____ L_______ M_____ , în contradictoriu cu pârâtul PLE Ș A E______ A_____ , având ca obiect ac ț iune î n declararea simula ț iei.

Se constat ă c ă mersul dezbaterilor ș i cuv â ntul p ă r ț ilor s-a consemnat î n î ncheierea de ș edin ță din data de 16.10.2018, î ncheiere care face parte integrant ă din prezenta hot ă r â re, dat ă la care instan ț a av â nd nevoie de timp pentru a delibera a dispus in i ț ial am â narea pronun ță rii succesiv pentru ast ă zi.

 

  INSTAN Ț A

Asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:

 

Prin cererea de chemare in judecata î nregistrat ă la data de 28.02.2017 pe rolul Judecatoriei Cluj-N_____ sub dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX recla manta P____ L_______ – M_____, in contradictoriu cu paratul P____ E______ A_____, a solicitat pronuntarea unei hotarari, prin care sa se dispuna:

– constatarea simulatiei intervenita in antecontractul de vanzare – cumparare autentificat prin incheierea nr. 1657/17.10.2014 emisa de BNP DM Carlanaru, completat prin actul aditional autentificat prin incheierea nr. 518/17.03.2015 emisa de BNP Carlanaru, respectiv simulatia intervenita in contractul autentic de vanzare – cumparare autentificat prin incheierea nr. 1204/18.06.2015 emisa de BNP DM Carlanaru, vizand imobilul apartament situat in loc. Floresti, ____________________, _____________, jud. Cluj, inscris in CF nr. xxxxx-C1-U17 Floresti, avand nr. cad. xxxxx-C1-U17, simulatie intervenita prin prepus, mascarea promitentului cumparator, respectiv a cumparatorului real din conventii in persoana paratului si validarea simulatiei statuarea adevaratului promitent-cumparator, respectiv cumparator, in fapt proprietar real de drept si de fapt al imobilului apartament descris mai sus, in persoana reclamantei;

– modificarea inscrierilor existente in CF nr. xxxxx-C1-XXXXXXX Floresti, avand nr. cad. xxxxx-C1-U17, in sensul radierii intreg ului drept de proprietate asupra apartamentului de pe numele paratului si inscrierea dreptului de proprietate asupra apartamentului pe numele si in favoarea reclamantei, ca bun propriu;

– obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata.

Motivele cererii de chemare in judecata, in fapt si in drept, sunt expuse pe larg in cuprinsul filelor 3-8 vol. I.

In probatiune, a depus inscrisuri.

In data de 03.07.2017 paratul a formulat intampinare, prin care a invocat exceptia lipsei coparticiparii procesuale pasive obligatorii, exceptia inadmisibilitatii formularii actiunii in simulatie raportat la prev. art. 1289 C.civ., exceptia lipsei de interes in promovarea actiunii, iar pe fond a solicitat respingerea actiunii, ca fiind neintemeiata, pentru motivele de fapt si de drept expuse pe larg in cuprinsul filelor 108-114 din dosar, vol. I.

Reclamanta a formulat raspuns la intampinare in data de 02.10.2017 (fl. 124-125 vol. I).

La termenul de judecata din data de 31.10.2017 instanta a respins exceptia lipsei coparticiparii procesual e pasive invocata de parat, ca neintemeiata si a recalificat exceptia inadmisibilitatii formularii actiunii in simulatie, respectiv exceptia lipsei de interes in promovarea actiunii, ca aparari de fond (fl. 169 vol. I).

In data de 11.12.2017 reclamanta a depus note scrise (fl. 173-174 vol. I).

S-a incuviintat si administrat proba cu inscrisurile depuse la dosar, interogatoriul reclamantei (fl. 186-190 vol. I), interogatoriul paratului (fl. 181-185 vol. I), proba testimoniala cu martorii Ciuhuta V_____ M_____ (fl. 195 vol. I), Irimies M____ I_____ (fl. 196 vol. I), G_______ M____ R_____ (fl. 16 vol. II) si R___ R____ L____ (fl. 17 vol. II).

Analizând actele ș i materialul probatoriu existent la dosarul cauzei, instan ț a re ț ine urm ă toarele:

In fapt, __________________________________ O_______ I___, D___ R_____ C______, Ciuhuta V_____ M_____ si promitentul cumparator P____ E______ A_____ s-a incheiat antecontrac tul de vanzare-cumparare autentificat prin incheierea nr. 1657/17.10.2014 emisa de SPN Carlanaru (fl. 37-38 vol. I), privind apartamentul nr. 17 situat la _____________________ corp C2, aflat in curs de edificare pe terenul proprietatea promitentilor vanzatori situat in loc. Floresti, _____________________. Cluj. In cuprinsul antecontractului s-a mentionat ca pretul de vanzare este de 28.000 euro, care contine tva in cota de 5%, din care s-a achitat cu titlu de avans suma de 1.400 euro, in numerar, la mana vazatorilor, in data de 17.10.2014, anterior semnarii si autentificarii antecontractului de vanzare-cumparare.

Promitentii vanzatori Tantau O_______ I___, Tantau S_____ L______, D___ R_____ C______, D___ S_____ F_________, Ciuhuta V_____ M_____ si promitentul comparator P____ E______ A_____ au incheiat actul aditional la antecontractul de vazare-cumparare autentificat prin incheierea nr. 518/17.03.2015 intocmita de SPN Carlanaru (fl. 40-41 vol. I), prin care s-a identificat imobilul promis spre vanzare ca fiind apartamentul nr. 17 situat in loc. Floresti, ____________________, ________________, inscris in CF nr. xxxxx-C1-U17 Floresti, nr. cad. xxxxx-C1-U17.

Ulterior, s-a incheiat contractul de vanzare – cumparare autentificat prin incheierea nr. 1204/18.06.2015 emisa de SPN Carlanaru (fl. 9-14 vol. I), potrivit caruia vanzatorii Ciuhuta V_____ M_____, Tantau O_______ I___, Tantau S_____ L______, D___ R_____ C______ si D___ S_____ F_________ au instrainat paratului P____ E______ A_____ apartamentul nr. 17 situat in loc. Floresti, ____________________, ________________, inscris in Cartea Funciara nr. xxxxx-C1-U17 Floresti, nr. cad. xxxxx-C1-U17.

Potrivit cap. IV din contractul de vanzare-cumparare s-a stabilit pretul de 124.600 lei (pret care include tva de 5%). Din pretul stabilit s-a achitat suma de 6.230 lei (echivalent 1.400 euro), cu titlu de avans, din resursele proprii ale cumparatorului, in numerar, la mana vanzatorilor, la data de 17.10.2014, conform celor mentionate in antecontractul de vanzare cumparare autentificat sub nr. 1657/17.10.2014. Suma de 18.370 lei s-a achitat de cumparator din resurse proprii in numerar, la mana vazatorilor, anterior autentificarii contractului de vanzare – cumparare. Restul de pret in suma de 100.000 lei se achita de cumparator dintr-un credit ipotecar contractat de la BCR Banca pentru locuinte S.A. in termen de 10 zile lucratoare de la data incheierii contractului de vanzare – cumparare in forma autentica, prin transfer bancar in contul vanzatorului Ciuhuta V_____ M_____.

Paratul P____ E______ A_____ a incheiat cu BCR Banca pentru locuinte S.A. contractul de credit bancar nr. ANxxxxxxxxxxxx7/15.05.2015 pentru obtinerea imprumutului in valoare de 100.000 lei (fl. 48-57 vol. I). In aceeasi data paratul a incheiat cu BCR Banca pentru locuinte S.A. contractul de ipoteca imobiliara autentificat prin incheierea nr. 1213/18.06.2013 intocmita de SPN Carlanaru, cu privire la apartamentul situat in Floresti, ____________________, _____________, jud. Cluj (fl. 42-43 vol. I) si contractul de ipoteca mobiliara pe sume de bani prezente si viitoare nr. ANxxxxxxxxxxxx7/15.05.2015 (fl. 45-47 vol. I).

In Cartea Funciara nr. xxxxx-C1-U17 Floresti, nr. cad. xxxxx-C1-U17, sub B9, s-a inscris dreptul de proprietate al paratului cu privire la apartamentul dobandit prin incheierea contractului de vanzare – cumparare din 18.06.2015 (fl. 27 vol. I).

Sumele aferente ratelor lunare datorate de parat in temeiul contractului de credit nr. ANxxxxxxxxxxxx7/15.05.2015 au fost depuse in contul deschis la BCR de catre Mesaros A____, mama reclamantei P____ L_______ M_____, dar si de reclamanta (fl. 144, 145, 148-153 vol. I), conform chitantelor emise in cursul anilor 2015 – 2017, aflate la filele 130-166 din dosar, vol. I. Totodata, reclamanta a depus in contul mamei sale Mesaros A____, in data de 21.12.2015, suma de 5.970 lei (fl. 133 vol. I), iar in aceeasi data aceasta din urma a depus in contul imprumutului suma de 5.950 lei (fl. 131-132 vol. I). Martorul G_______ M____ R_____ stie ca reclamanta, aflata la munca in Italia, trimitea bani mamei acesteia pentru plata ratelor lunare (fl. 16 vol. II). Totodata, martorul Irimies M____ I_____ a declarat ca a fost de doua ori cu paratul la BCR pentru a achita rate aferente creditului (fl. 196 vol. I). Instanta nu va lua in considerare declaratia olografa semnata de numita Mesaros A____, aflata la fila 31 din dosar, vol. I, intrucat nu are valoare probatorie.

In cauza a fost audiat in calitate de martor vanzatorul Ciuhuta V_____ M_____ (fl. 195 vol. I). Martorul a aratat ca in urma publicarii anuntului de vanzare a apartamentului a fost sunat de reclamanta, la intalnirea pentru vizionarea apartamentului s-au prezentat reclamanta impreuna cu mama acesteia, le-a placut apartamentul, s-au inteles la pret si au facut programare la notar pentru incheierea antecontractului de vanzare-cumparare. A precizat ca pretul a fost negociat de reclamanta. Pe parat l-a vazut pentru prima data la notar, la momentul incheierii antecontractului de vanzare-cumparare, ocazie cu care reclamanta i-a spus ca antecontractul va fi incheiat cu fiul sau pentru a achita tva de 5% si intrucat lucreaza in strainatate, sens in care nu poate obtine credit. A mentionat ca la notar reclamanta a scos din geanta suma de 1.400 euro, a pus banii pe masa, iar fiul i-a predat martorului. In aceeasi maniera s-a procedat si cu ocazia predarii sumei in echivalent de 4.100 euro la momentul incheierii actului aditional la antecontract. A aratat ca discutiile legate de vanzarea apartamentului au fost purtate numai cu reclamanta, cu fiul nu vorbit nici trei cuvinte. Initial reclamanta a comunicat martorului ca diferenta de pret se achita cash, insa ulterior a spus ca fiul va incheia un contract de credit. Martorul a intrebat-o daca fiul va reusi sa achite creditul, iar reclamanta i-a spus ca il va ajuta financiar. Martorul a aratat ca nu a asistat la vreo discutie dintre parti relativ la cumpararea apartamentului.

Declaratia martorului Irimies M____ I_____ cu privire la cumpararea de catre parat a apartamentului, sursa banilor achitati cu titlu de avans, faptul ca bunica paratului il ajuta pe acesta la achitarea ratelor, au la baza sustinerile paratului. Totodata, martorul a declarat ca stie de la un prieten comun, R___ A________, ca acesta a imprumutat paratului suma de 6.000 lei pentru cumpararea apartamentului, iar cu ocazia vizitei efectuate la apartamentul paratului, unde locuia cu bunica sa, aceasta a comunicat martorului ca se bucura foarte mult pentru ca nepotul si-a cumparat apartament, unde ii permite sa locuiasca (fl. 196 vol. I).

La fel, martora R___ R____ L____ cunoaste aspecte cu privire la cumpararea apartamentului de catre parat, precum si modalitatea de plata, de la acesta (fl. 17 vol. II).

A fost audiat martorul G_______ M____ R_____, care a aratat ca a asistat la discutii purtate ________________________ acestuia, potrivit carora reclamanta intentiona sa cumpere un apartament ca investitie, insa apartamentul urma sa ramana fiului, iar ratele sa fie achitate de reclamanta. Din aceleasi discutii a aflat ca apartamentul urma sa fie trecut pe numele paratului, intrucat acesta obtinea conditii mai bune de creditare si intrucat pe viitor apartamentul sa fie proprietatea fiului, insa la acel moment urmau sa locuiasca in apartament fiul, mama si bunica.  (fl. 16 vol. II ). 

Prin cererea de chemare in judecata reclamanta P____ L_______ M_____, in contradictoriu cu fiul acesteia, paratul P____ E______ A_____, a solicitat sa se constate caracterul simulat al an tecontractului de vanzare – cumparare din 17.10.2014 si contractului de vanzare – cumparare din 18.06.2015, prin interpunere de persoane, in sensul ca promitentul cumparator / cumparatorul real este reclamanta si nu fiul sau, paratul P____ E______ A_____.

Cererea este intemeiata pe prev. art. 1289 – 1294 C.civ., referitoare la simulatie.

Prin simulatie se intelege operatiunea juridica in cadrul careia printr-un act juridic public, dar aparent, denumit si simulat, se creeaza o alta situatie juridica decat cea stabilita printr-un act juridic ascuns, secret, dar adevarat, denumit si contrainscris. Asadar, vointa reala a partilor nu este reflectata in actul public, ci in actul secret.

Reclamanta a invocat simulatia prin interpunere de persoane. Existenta acestei forme de simulatie presupune prezen ț a urm ă toarel or condi ț ii specifice: existenta actului secret (actul real sau contraincrisul), existenta actului public (aparent), contemporaneitatea actului secret cu actul public si existenta acordului simulatoriu, respectiv intentia partilor de a desemna ca beneficia r o alta persoana decat cea din contractul public.

In speta, actele publice consta in an tecontractul de vanzare – cumparare din 17.10.2014, actul aditional din 17.03.2015 si contractul de vanzare – cumparare din 18.06.2015, incheiate _______________________________ M_____, Tantau O_______ I___, Tantau S_____ L______, D___ R_____ C______, D___ S_____ F_________ si cumparatorul parat P____ E______ A_____.

In privinta actului secret, in cuprinsul cererii de chemare in judecata, reclamanta a aratat ca s-a inteles cu fiul sau sa simuleze, respectiv paratul detine calitatea de proprietar tabular al apartamentului, insa in realitate reclamanta este proprietarul real, intrucat aceasta va achita pretul, respectiv ratele creditului obtinut de parat. Reclamanta a aratat ca s-au hotarat sa procedeze in aceasta maniera, intrucat nu era eligibila pentru obtinerea unui credit bancar, dar si pentru a beneficia de aplicarea cotei tva de 5% la achizitia apartamentului, facilitate de care putea beneficia fiul sau. Totodata, reclamanta a precizat ca relatia dintre parti, mama – fiu, a determinat imposibilitatea morala de a preconstitui un inscris, care sa consfinteasca simulatia (fl. 4 vol. I).

Din probatoriul administrat in cauza nu rezulta cu certitudine ca vointa reala a partilor a fost in sensul celor expuse de reclamanta, respectiv efectele contractului de vanzare – cumparare din 18.06.2015 se produc fata de reclamanta, care este adevaratul proprietar al apartamentului, in timp ce paratul a indeplinit doar rolul unui mandatar ocult si a incheiat actele juridice in nume propriu, insa pe seama reclamantei. Niciunul dintre martorii audiati in cauza nu au participat la discutiile purtate _________________________ cu privire la dobandirea apartamentului. Imprejurarea ca reclamanta a achitat sume de bani in contul imprumutului nu reprezinta fapte de natura sa probeze cu certitudine sustinerile acesteia cu privire la intelegerea reala a partilor, avand in vedere ca la data incheierii contractului de vanzare cumparare si a contractului de credit pentru imprumutul in valoare de 100.000 lei paratul avea varsta de 20 ani, context in care conduita reclamantei, in calitate de parinte, de a contribui la diminuarea pov erii financiar e a fiul ei este una normala, mai ales ca reclamanta a sustinut contractarea creditului. De altfel, reclamanta intrebata de martorul Ciuhuta V_____ M_____ daca fiul sau va reusi sa achite creditul a raspuns ca il va ajuta financiar. Nici asumarea de catre reclamanta a obligatiei de a achita imprumutul in integralitate , precum si avan sul din pret , nu poate dovedi cu certitudine intelegerea partilor astfel cum este invocata de reclamanta, putand sa semnifice materializarea dorintei parintelui de a acorda sprijin copilului in vederea dobandirii unei locuinte. In acest sens este si depozitia martorului G_______ M____ R_____, a carui audiere s-a incuviintat la solicitarea reclamantei. Martorul, participand la discutiile dintre reclamanta si mama acestuia, a declarant ca reclamanta si-a manifestat dorinta de a cumpara un apartament ca investitie, iar acesta urma sa ramana fiului . De asemenea, in cadrul acelorasi discutii reclamanta a aratat ca apartamentul urma sa fie trecut pe numele paratului, intrucat acesta obtinea conditii mai bune de creditare si intrucat pe viitor apartamentul sa fie proprietatea fiului , insa la acel moment urmau sa locuiasca in apartament fiul, mama si bunica. In plus, reclamanta a aratat ca apartamentul urma sa ramana pe numele fiului ei, nu s-au inteles sa faca ulterioare modificari (rasp. intr. 3 interog. – fl. 186 vol. I), sustinere cu privire la care a revenit cu ocazia formularii concluziilor scrise (fl. 130 vol. II). Trebuie remarcat si raspunsul reclamantei la intrebarea nr. 12 din cadrul interogatoriului, respectiv fiind intrebata daca recunoaste ca paratul trebuie sa achite diferenta de pret pentru apartament prin plata de rate lunare potrivit contractului de credit a raspuns “trebuie, dar nu o face” (fl. 188 vol. I), raspuns aflat in opozitie cu afirmatia reclamantei din cuprinsul cererii de chemare in judecata, in sensul ca intelegerea a fost ca aceasta sa suporte toate platile reprezentand pretul, respectiv ratele creditului, chiar daca a fost contractat pe numele fiului sau (fl. 4 vol. I)

Nemultumirile reclamantei cu privire la parat, in sensul ca consuma alcool, droguri, cheltuie banii la jocurile de noroc, imprumuta sume de bani considerabile de la terte persoane, amaneteaza bunuri, face parte dintr-un anturaj care il influenteaza negativ, o ameninta ca instraineaza apartamentul, chiar daca ar corespunde adevarului, nu sunt de natura sa conduca la admiterea actiunii in simulatie, intrucat nu prezinta nicio legatura cerintele specifice care se impun a fi indeplinite, expuse mai sus.

F___ de aceste aspecte, intrucat nu s-a probat intelegerea partilor astfel cum a fost expusa de reclamanta, nu sunt indeplinite cerintele necesare constatarii simulatiei, sens in care instanta va respinge ca neintemeiata cererea de chemare in judecata. Atat timp cat nu s-a retinut existenta simulatiei, nu se impune analiza sustinerilor paratului privind intervenirea san c tiunii nulitatii absolute.

Raportat la prev. art. 453 C.pr.civ., retinand culpa procesuala in sarcina reclamantei, cererea acesteia privind obligarea paratului la plata che ltuielilor de judecata este nei ntemeiata, sens in care se va respinge. La termenul de judecata din data de 16.10.2018 reprezentanta par a tului, avand cuvantul pe fondul cauzei, a mentionat ca cheltuielile de judecata se vor solicita pe cale separata.

 

PENTR U ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOT Ă R ĂȘ TE:

 

Respinge, ca fiind neintemeiata, cererea de chemare in judecata formulata de reclamanta P____ L_______ – M_____, CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul procesual ales la S.C.P.A. C_____ & Timonea – situat in Mun. Cluj- N_____, _______________________. 21, ________________, in contradictoriu cu paratul P____ E______ A_____, C NP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul procesual ales la C__. de av. O_____ A____ B_______ – situat in Mun. Cluj-N_____, Calea Dorobantilor, nr. 28, _________________.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea si motivele de apel se vor depune la Judecatoria Cluj-N_____.

Pronun ț at ă î n sedinta publica din data de 29 noiembrie 2018,

 

                  PRE Ș EDINTE,                                                            GREFIER,

    I____-M____ R___                          A______ M______ FENE Ș AN

 

Red.Tech.  IMR

13.04.2019 / 4 ex.

 

Acest document este preluat și procesat de o aplicație realizată gratuit de Wolters Kluwer Romania pentru Fundatia RoLII.

Conținutul său poate fi preluat și utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro

Cod ECLI    ECLI:RO:JDCLJ:2018:001.xxxxxx R O M Â N I A JUDEC Ă TORIA CLUJ-N_____ SEC Ț IA CIVIL Ă Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX Operator de date cu caracter personal 3185 SENTIN Ț A CIVIL Ă NR.8227/2018 Ș edin ț a   public ă din data de 29.11.2018 INSTAN Ț A constituit ă din: P RE Ș […]

Dan Antohe Avocat

Aveti o intrebare?