Contestatie la executare Judecatoria Galati

Dosar nr.  XXXXXXXXXXXX *

 

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA G_____

operator de date cu caracter personal nr. 8637

SECȚIA CIVILĂ

SENTINTA CIVILA NR. 8655

ȘEDINȚA PUBLICĂ DIN DATA DE 27.09.2013

P_________ – A___ M____ M____

GREFIER – G_______ M_____

 

Pentru astăzi fiind amânată pronunțarea cauzei civile având ca obiect „ contestatie la executare ” formulata de contestatorul Balac G_______  in contradictoriu cu intimata A genția Națională de Administrație Fiscală – Direcția Generală a Finanțelor P______ G_____ – Administrația F inanțelor P ublice G_____ (AFP G_____)

Dezbaterile au avut loc în ședința publică din data de 20.09.2013, fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanța, având nevoie de timp pentru deliberare, a amânat pronunțarea pentru 27.09.2013, când a pronunțat următoarea hotărâre:

 

I N S T A N Ț A,

 

Deliberând asupra cauzei de față constată următoarele

Cauza se află în rejudecare, după casarea de către Tribunalul G_____, prin Decizia civilă nr. 13 din 15.01.2013 a Sentinței civile nr. 5338 din 18.05.2012 pronunțată de Judecătoria G_____.

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 05.01.2011 sub dosar nr. 199 /233/201 2 contestatorul B____ G_______, in contradictoriu cu intima ta A genția Națională de Administrație Fiscală – Direcția Generală a Finanțelor P______ G_____ – Administrația F inanțelor P ublice G_____ (AFP G_____) a formulat contestație la executare împotriva executării silite prin poprire pornite împotriva sa pri n dosarul nr. xxxxxx din 10.09.2011.

Totodată contestatorul a solicitat scutirea sa de la plata taxei de timbru și a cheltuielilor judiciare în temeiul Legii nr. 146/1997.

În motivarea în fapt a cererii contestatorul a arătat că din anul 2008 a fost privat de libertate iar la data de 16.12.2011 a aflat de la rudele venite în vizită la Penitenciarul unde se afla că împotriva sa a fost înființată o poprire pentru un debit compus din cheltuieli judiciare și amenzi judiciare.

Acțiunea nu a fost motivată în dre pt.

Alăturat cererii de chemare în judecata, contestatorul a depus în copie înștiințarea de poprire .

L egal citată, intimata AFP G_____ a formulat întâmpinare prin care a invocat excepția tardivității formulării contestației iar pe fondul acțiunii a solicitat respingerea acțiunii ca neîntemeiată.

În motivare intimata arată că prin contestație nu s-a invocat nici un motiv de nulitate al actelor de executare iar criticile contestatorului privind faptul că nu ar datora debitul întrucât a fost privat de libertate nu pot fi invocate pe calea contestației la executare, o eventuală contestație la titlu fiind de competența instanței penale care a pronunțat titlurile de creanță devenite executorii și în baza cărora s-a început executarea silită.

Întâmpinarea nu a fost motivată în drept.

Intimata a atașat cauzei, la solicitarea instanței, dosarul de executare silită privind pe debitorul B____ G_______.

Sentința civilă nr. 5338 din 18.05.2012 pronunțată de Judecătoria G_____ în dosar nr. XXXXXXXXXXXX privind prezenta acțiune a fost casată de Tribunalul G_____ prin Decizia civilă nr. 13 din 15.01.2013.

Cauza a fost reînregistrată pe rolul Judecătoriei G_____ sub dosar nr. XXXXXXXXXXXXX.

Acțiunea a fost legal timbrată (fila 10), contestatorul renunțând la cererea de ajutor public judiciar formulată în primul ciclu procesual.

La solicitarea instanței intimata a depus în copie certificată pentru conformitate cu originalul întreg dosarul de executare silită privindu-l pe contestatorul B____ G_______.

În cauză a fost încuviințată și administrată proba cu înscrisuri.

 

A__ l izând actele și lucr ă rile cauzei:

Potrivit art . 137 C.proc.civ., instanța va analiza cu prioritate excepția tardivității invocate de intimată prin întâmpinare.

Astfel, instanța reține că potrivit precizărilor, prezenta contestație la executare vizează înființarea de poprire nr. xxxxxx din 10.09.2011, act de executare efectuat în dosarul de executare silită privitor la debitorul B____ G_______.

Din înscrisurile care alcătuiesc dosarul de executare silită reiese că Înștiințarea de poprire nr. xxxxxx din 10.09.2011 a fost transmisă către petent prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fiind recepționată de fiul contestatorului la data de 22.09.2011 (fila 94).

La acea dată contestatorul se afla în penitenciar, fiind liberat condiționat la data de 12.06.2012 (fila 222).

Contestația la executare a fost înregistrată de contestator la intimată la data de 23.12.2011 (fila 3), fiind înaintată instanței la data de 05.01.2012 (fila 1).

Potrivit art. 401 alin. 1 lit. b C.proc.civ. contestația la executare se poate face în termen de 15 zile de la data când cel interesat a primit, după caz, comunicarea ori înștiințarea privind înființarea popririi.

Față de această situație, constatând că intimata nu a făcut dovada datei comunicării actului contestat către petent, instanța apreciază că prezenta contestație la executare a fost formulată în termenul legal prevăzut de art. 401 alin. 1 lit. b C.proc civ., motiv pentru care urmează a respinge ca neîntemeiată excepția tardivității formulări contestației la întâmpinare invocată de intimată prin întâmpinare.

Pe fondul cauzei, instanța reține ca situație de fapt că în dosarul de executare silită nr. xxxxxxxxxxxxx intimata A genția Națională de Administrație Fiscală – Direcția Generală a Finanțelor P______ G_____ – Administrația F inanțelor P ublice G_____ a emis la data de 10.09.2011, către debitorul contestator B____ G_______, înștiințarea de poprire nr. xxxxxx din 10.09.2011 prin care s-a comunicat debitorului măsura indisponibilizării sumelor prezente și viitoare existente în conturile sale deschise la CEC Bank SA și Banca Transilvania, în vederea recuperării creanței în sumă de xxxxx lei reprezentând cheltuieli judiciare și amenzi judiciare.

În drept, potrivit art. 172 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, persoanele interesate pot face contestație împotriva oricărui act de executare efectuat cu încălcarea prevederilor codului de procedură fiscală de către organele de executare, precum și în cazul în care aceste organe refuză să îndeplinească un act de executare în condițiile legii.

  În speța de față, contestatorul debitor B____ G_______ a formulat contestație la executare împotriva actului de executare al înființării popririi, invocând ca motive aspecte inadmisibile în procedura contestației la executare, cum ar fi nelegala sa obligare la cheltuieli judiciare.

Potrivit art. 149 alin. 1 C.proc. fiscală, s unt supuse executării silite prin poprire orice sume urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești în lei și în valută, titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale, deținute și/sau datorate, cu orice titlu, debitorului de către terțe persoane sau pe care aceștia le vor datora și/sau deține în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente.

Totodată, conform art. 149 alin. 5 și 6 din același act normativ, poprirea asupra veniturilor debitorilor persoane fizice sau persoane juridice se înființează de către organul de executare, printr-o adresă care va fi comunicată terțului poprit, debitorul fiind și el înștiințat despre înființarea popririi. Poprirea nu este supusă validării.

Analizând înștiințarea de poprire nr. xxxxxx din 10.09.2011, instanța constată că au fost respectate toate dispozițiile legale, în acest context prezenta contestație la executare apărând ca nefondată și urmând a fi respinsă ca atare.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂȘTE:

 

Respinge ca neîntemeiată excepția tardivității invocată de intimată prin întâmpinare.

Respinge, ca neîntemeiată, contestația la executare formulată de contestatorul B____ G_______, CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul în G_____, ______________________ nr. 50, _____________, ____________________, în contradictoriu cu intimata Agenția Națională de Administrație Fiscală – Direcția Generală a Finanțelor P______ G_____ – Administrația Finanțelor P______ G_____, cu sediul în G_____, ___________________, împotriva actului de executare nr. xxxxxx/10.09.2011 efectuat în dosarul de executare nr. xxxxxxxxxxxxx.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședință publică, azi, 27.09.2013.

     P_________, GREFIER,

 

Red. A.M.M.Dact.G.M./4  ex./29.01.2014

 

Acest document este preluat și procesat de o aplicație realizată gratuit de Wolters Kluwer Romania pentru Fundatia RoLII.

Conținutul său poate fi preluat și utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro

Dosar nr.  XXXXXXXXXXXX *   ROMÂNIA JUDECĂTORIA G_____ operator de date cu caracter personal nr. 8637 SECȚIA CIVILĂ SENTINTA CIVILA NR. 8655 ȘEDINȚA PUBLICĂ DIN DATA DE 27.09.2013 P_________ – A___ M____ M____ GREFIER – G_______ M_____   Pentru astăzi fiind amânată pronunțarea cauzei civile având ca obiect „ contestatie la executare ” formulata de […]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Dan Antohe Avocat

Aveti o intrebare?