Drept Civil

Drept civil

Cabinetul de avocat Dan Antohe din Galati asigura urmatoarele servicii din cadrul drept civil:

-Consultanţă cu privire la diverse aspecte privind aplicarea legii civile.
-Asistenţă juridică şi reprezentare în procedurile administrative şi judiciare privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra imobilelor.
-Redactarea și susţinerea acţiunilor civile în faţa instanţelor de judecată în toate fazele procesuale.

 • Acţiuni privind actele de stare civilă
 • Acțiune de punere sub interdicţie
 • Acțiune de ridicare a interdicţiei
 • Acțiune în declararea judecătorească a morţii
 • Acțiune în rectificarea datei morţii
 • Acțiune în anularea hotărârii de declarare a morții
 • Acțiune înființare asociație
 • Acțiune înființare fundaţie
 • Acțiune anulare hotărâre adunare generală
 • Acţiune în constatarea simulaţiei
 • Acţiune în rezoluţiunea/ rezilierea/ constatarea intervenirii rezoluţiunii/rezilierii contractului
 • Acțiune în nulitate act juridic
 • Acţiune întemeiată pe gestiunea de afaceri
 • Acţiune în restituirea plăţii nedatorate
 • Acţiune întemeiată pe îmbogăţire fără justă cauză
 • Acţiune în răspundere civilă delictuală pentru fapta proprie
 •  Acţiune în răspundere civilă delictuală pentru fapta comisă de prepus
 • Acţiune în răspundere civilă delictuală pentru fapta comisă de un minor/interzis judecătoresc
 • Acţiune în răspundere civilă delictuală pentru prejudiciul cauzat de lucru
 • Acţiune în răspundere civilă delictuală pentru prejudiciul cauzat de animale
 • Acţiune în răspundere civilă delictuală pentru ruina edificiu
 • Acţiune în anularea hotărârii adunării generale a asociaţiei de proprietari
 • Acţiune în daune-interese moratorii
 • Acţiune în daune-interese compensatorii
 • Acţiune în pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de contract
 • Acţiune oblică (indirectă sau subrogatorie)
 • Acțiunea revocatorie (pauliană)
 • Acţiune în revendicare imobiliară
 • Acţiune în revendicare mobiliară
 • Acţiune în grănițuire (fără revendicare)
 • Acţiune confesorie
 • Acţiune care are ca obiect înscrierea drepturilor reale dobândite prin uzucapiune în cartea funciară
 • Acţiune în accesiune imobiliară asupra unei lucrări autonome cu caracter durabil – situaţia în care reclamantul susţine că pârâtul a fost de bună-credinţă
 • Acţiune în accesiune imobiliară asupra unei lucrări autonome cu caracter durabil – situaţia în care reclamantul susţine că pârâtul a fost de rea-credinţă
 • Acţiunile posesorii
 • Acțiune în rectificare carte funciar
 • Partaj succesoral
 • Acţiune în anularea certificatului de moştenitor
 • Acţiunea în nulitatea testamentului
 • Acţiune în revocarea legatelor
 • Acţiune în reducţiunea liberalităţilor excesive
 • Acţiune în nulitatea actului juridic de opţiune succesorală
 • Acţiune în predarea legatului cu titlu particular
 • Petiția de ereditate
 • Acţiune în pretenţii întemeiată pe nerespectarea obligaţiei privind plata preţului vânzării
 • Acţiune în pretenţii întemeiată pe nerespectarea obligaţiei privind plata comisionului
 • Acţiune în pretenţii întemeiată pe răspunderea civilă pentru pagubele produse terţilor prin accidente de vehicule
 • Acţiune în pretenţii întemeiată pe dreptul de regres al asigurătorului
 • Cerere de ordonanţă de plată
 • Cerere în anularea ordonanţei de plată
 • Acţiune în anularea hotărârii arbitrale
 • Acţiune privind recunoaşterea hotărârii arbitrale străine
 • Acţiune privind încuviințarea executării hotărârii arbitrale străine

-Executarea hotărârilor pronunţate de instanţele judecătoreşti
-Drept succesoral: consultanţă ,asistenţă si reprezentare juridică în cazuri specifice

 • Consiliere privind administrarea moștenirii unei persoane decedate, fie ca administratori, fie ca avocați ai moștenitorilor.
 • Asistență în planificarea tuturor tipurilor de succesiuni: de la casele de vacanță până la afaceri/companii – și de a gestiona problemele fiscale relevante;
 • Consiliere în ceea ce privește modul de gestionare a activelor în domeniul dreptului de proprietate și în materie de moșteniri și succesiuni;
Dan Antohe Avocat

Aveti o intrebare?