Evacuare

Acesta nu este document finalizat

Cod ECLI    ECLI:RO:JDGHM:2016:004.xxxxxx

Dosar nr. XXXXXXXXXXXX evacuare

R O M Â N I A

 

JUDECĂTORIA GURA HUMORULUI

.

SENTINȚA CIVILĂ Nr. 633/2016

Ședința publică de la 28.06.2016

Completul compus din:

PREȘEDINTE Ș____ A________ I_____

Grefier G_______ P_____

 

Pe rol pronunțarea cauzei Civil privind pe reclamant N______ I___ și pe pârât N______ D______, pârât N______ V_____, având ca obiect evacuare.

Dezbaterile asupra fondului cauzei au avut loc în ședința publică din data de 21.06.2016, susținerile părților fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată, redactată separat și care face parte integrantă din prezenta, și când, pentru a da posibilitate apărătorului reclamantului de a depune concluzii scrise, la solicitarea acestuia, s-a amânat pronunțarea pentru astăzi.

După deliberare,

 

INSTANȚA

 

Deliberând asupra cererii de față constată următoarele:

Prin cererea adresată Judecătoriei Gura Humorului la data de 22.04.2016 și înregistrată sub nr. XXXXXXXXXXXX, reclamantul N______ I___ a chemat in judecată pe pârâții N______ D______ și N______ V_____ solicitând în baza procedurii speciale prevăzute de art.1034 și următoarele Cod proc. civ. evacuarea pârâților din imobilul proprietatea sa unde au calitatea de tolerați, precum și cheltuieli de judecată.

În motivare s-a arătat că prin sentința civilă nr.1730/21.10.2002 pronunțată de Judecătoria Gura Humorului s-a admis acțiunea în evacuare formulată de reclamant și s-a dispus evacuarea din imobilul proprietatea sa, sentința rămânând definitivă și irevocabilă. A mai arătat că în prezent, fără acordul său, prin violență și amenințări pârâții s-au întors la domiciliul său unde locuiesc profitând de starea sa de handicap locomotor .

În dovedirea cererii a anexat înscrisuri: C.I. (fila 6), adeverință (fila 7), sentința civilă nr. 1730 din 21 octombrie 2002 (filele 8-10).

Pârâții nu au formulat întâmpinare și nu s-au prezentat la termenul stabilit pentru judecarea cauzei.

Instanța a încuviințat proba cu înscrisuri.

Din actele și lucrările dosarului instanța reține următoarea situație de fapt:

Reclamantul a arătat ca este proprietarul gospodăriei din ____________________ locuiește și și-a întemeiat prezenta cerere pe dispozițiile cuprinse in Titlul XI al Noului Cod de Procedură Civilă, Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fără drept.

Potrivit art. 1034 Cod Procedură Civilă dispozițiile prezentului titlu se aplică în litigiile privind evacuarea din imobilele folosite sau, după caz, ocupate fără drept de către foștii locatari sau alte persoane.

Potrivit art. 1038, Cod Procedură Civilă   

    (1) Atunci când dreptul locatarului de a folosi un imobil s-a stins ca urmare a încetării locațiunii prin expirarea termenului, prin acțiunea locatorului, prin neplata chiriei sau a arenzii, precum și din orice altă cauză și locatorul dorește să ___________________________, acesta va notifica locatarul, în scris, prin intermediul executorului judecătoresc, punându-i în vedere să elibereze și să-i predea liber imobilul, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării notificării.

    (2) Dacă locațiunea este pe durată nedeterminată, denunțarea cerută de lege pentru încetarea contractului va fi considerată și notificare de evacuare a imobilului, în condițiile prezentului articol.

    (3) Când locațiunea este pe durată determinată, notificarea de evacuare a imobilului trebuie făcută cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea termenului, dacă prin lege nu se prevede altfel.

Art. 1039 N.C.P.C. stabilește Atunci când proprietarul unui imobil dorește să îl evacueze pe ocupantul acestuia, după ce dreptul de a ocupa imobilul a încetat, proprietarul va notifica în scris ocupantul, punându-i în vedere să elibereze imobilul pe care îl ocupă fără niciun drept, în termen de 5 zile de la comunicarea notificării

  Rezultă deci că anterior promovării cererii in justiție, reclamantul trebuie să notifice  pe ocupantul fără drept al imobilului asupra intenției de evacuare, astfel încât acesta din urmă să aibă posibilitatea de a-l elibera. Reclamantul nu a făcut dovada efectuării acestei notificări prevăzute imperativ de disp. legale mai sus indicate anterior promovării prezentei acțiuni.

În concluzie instanța reține că pârâții nu au fost notificați legal cu privire la evacuare nefiind respectate dispozițiile procedurii speciale de evacuare, motiv pentru care instanța urmează a respinge ca neîntemeiată cererea de evacuare formulată de reclamant.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

 

HOTĂRĂȘTE

 

Respinge cererea vând ca obiect evacuare formulată de reclamantul N______ I___ , cu domiciliul în ___________________, J____ SUCEAVA, în contradictoriu cu pârâții N______ D______ , cu domiciliul în _________________________ și N______ V_____ , cu domiciliul în _________________________ .

Cu drept de apel în 5 zile de la pronunțare.

Cererea de apel se va depune la Judecătoria Gura Humorului sub sancțiunea nulității.

Pronunțată în ședință publică, astăzi, 28.06.2016.

 

Președinte, Grefier,

 

RED.Ș.A./TEHNORED.P.G. – 15.07.2016

EX.5

Acest document este preluat și procesat de o aplicație realizată gratuit de Wolters Kluwer Romania pentru Fundatia RoLII.

Conținutul său poate fi preluat și utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro

Acesta nu este document finalizat Cod ECLI    ECLI:RO:JDGHM:2016:004.xxxxxx Dosar nr. XXXXXXXXXXXX evacuare R O M Â N I A   JUDECĂTORIA GURA HUMORULUI . SENTINȚA CIVILĂ Nr. 633/2016 Ședința publică de la 28.06.2016 Completul compus din: PREȘEDINTE Ș____ A________ I_____ Grefier G_______ P_____   Pe rol pronunțarea cauzei Civil privind pe reclamant N______ I___ și pe […]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Dan Antohe Avocat

Aveti o intrebare?