Granituire 2

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX

 

R O M Â N I A

 

JUDECĂTORIA B_______

 

Completul compus din

Președinte – N______ M____ A____

Grefier – A_________ M______

 

Ședința   publică din data de 05.06.2015

 

Sentința civilă nr. 5790

 

Pe rol fiind soluționarea cauzei civile având ca obiect grănițuire, formulată de reclamanta _____________________  în contradictoriu cu pârâta _____________________________.

La apelul nominal făcut în ședință publică se prezintă avocat B_____ V_____ pentru reclamantă, lipsă fiind reprezentantul pârâtei.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care avocat B_____ V_____ depune la dosar chitanța reprezentând onorariu avocat.  Arată că nu are obiectiuni fata de suplimentul la raportul de expertiza, ca schița depusă de expert reflectă realitatea, considerând că anexa nr. 1 este relevantă.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanța constată cauza in stare de judecată și acordă cuvântul la dezbateri pe fondul cauzei.

Reprezentantul reclamantei s olicită admiterea acțiunii, stabilirea liniei de hotar potrivit Anexei nr. 1 la supliment raport de expertiză, cu cheltuieli de judecată.

 

I N S T A N ȚA

 

Deliberând asupra cauzei civile de fata,

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei B_______ sub nr. XXXXXXXXXXXXX din data de 03.07.2014, reclamantul _____________________ a chemat în judecată pe pârâta _____________________________ solicitând instanței grănițuirea  proprietății reclamantei asupra terenului in suprafață de 5599 m .p. situat in extravilanul ____________________________, în p.c. 27, care se învecinează cu pășune comunală, DE 31, S____ Baisa si șoseaua B_______ – Suceava, având numar cadastral nedefinitiv 595, prin reconstituirea hotarului dintre proprietatea reclamantei și proprietățile învecinate ale pârâtului, precum si fixarea semnelor corespunzătoare pe baza titlurilor de proprietate, cu cheltuieli de judecată.

A arătat reclamantul, în motivare, că prin contractul de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 2756/10.12.1998 la BNP A__ Ț_____ reclamanta a dobândit dreptul de proprietate asupra suprafeței de 5599 m .p. teren, situată în extravilanul ____________________________, în p.c. 27, teren ce a fost dobândit de vânzători prin schimb, în baza contractului autentificat sub nr. 792/1 3.02.1998 la BNP C_______ A_____.

În drept au fost invocate disp. art. 584 C .civil, art. 30 și urm., art. 148 și urm., art. 192 și urm. N. C.pr.civ.

În dovedire au fost depuse la dosar înscrisuri

Pârâta, nu a depus la dosar întâmpinare si nu a formulat un punct de vedere față de acțiune.

          Pentru justa soluționare a cauzei, instanța a administrat proba cu înscrisuri, cu expertiza cadastrală (f.26 – 30, 46-48 ds.).

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarea situatie de fapt si de drept :

Prin contractul de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 2756/10.12.1998 reclamanta a cumpărat de la numiții C______ I____ G______ și Șopotă A______ suprafața de 5599 m .p. teren situat  în extravilanul ____________________________, în p.c. 27 , astfel cumk rezulta din inscrisul depus la dosarul cauzei .

Asa cum rezulta din raportul de expertiza efectuat in cauza, terenul in cauza se invecineaza cu teren aflat in proprietatea comunei Curtesti, astfel cum a fost identificat in raport de experti za intocmit in cauza.

Potrivit acestui raport, terenul dobandit de reclamanta potrivit contractului de vanzare – cumparare, este dat de conturul rosu  – schita fila 29, existand insa unele diferente fata de intabulare, precum si diferente fata de descrierea imobilului in contract, cotele laturilor fiind indicate gresit fata de suprafata instrainata, sens in care expertul a propus o amplasare a terenului in care sa fie deplasata cu totul suprafata , astfel incat sa fie invecinata cu drumul public, iar ulterior, prin suplimentul la raportul de expertiza (fila 46), a prezentat si o propunere de granituire care sa tina cont efectiv de suprafata cumparata prin contract.

In ce priveste parata , nu au existat aparari, opozitii sau preferinte din partea acesteia , de nici o maniera, aceasta neavansand nici un fel de aparari in prezenta cauza, si neasumandu-si o anume pozitie procesuala, limitandu-se doar a participa prin reprezentantii sai, la efectuarea expertizei, fara insa ca apoi sa exprime un punct de vedere fata de variantele propuse.

In cauza, fata de propunerile de granituire avansate de catre expert, si in lipsa oricarei conduite procesuale din partea paratei, instanta va retine ca varianta de granituire cea care, potrivit expertului, se circumscrie suprafetei efectiv cumparate de reclamanta, prin contractul de vanzare – cumparare, asa cum a identificat suprafata respectiva, expert Males G_____, prin raport expertiza (contur rosu schita fila 29), si concretizat in propunere de granituire prin supliment ul la raport de expertiza (fila 47) si schita fila 48, in detrimentul variantei prezentate initial la intocmirea raportului de expe rtiza, si care, potrivit mentiunilor aceluiasi expert cuprinse in raport ( fila 27), presupune o deplasare a terenului fata de suprafata efectiv cumparata prin contract.

Instanta subliniaza ca o alta delimitare decat cea decurgand din contractul de vanzare – cumparare, si care sa cuprinda o deplasare a terenului, nu poate avea loc decat in conditiile unei tranzactii _____________________ careia instanta nu poate decat proceda la granituire potrivit inscrisurilor prezentate, si astfel cum expertul a delimitat suprafata ce face obiect av vanzarii cumpararii.

Se mai retine si ca, de asemenea, potrivit expertului si potrivit mentiunilor paratei consemnate de acesta la infaptuirea expertizei, suprafata in cauza este stapanita de reclamanta ca atare inca din 1998.

F___ de cele sus arătate, reținând ca întemeiata acțiunea reclamantei, urmează a o admite si a dispune grănițuire suprafeței de 5599 m .p. aparținând reclamantei, potrivit raportului de expertiză, pct. 1,2,3,4 (fila 48).

Intrucat in actiunile avand ca obiect granituire, partile au deopotriva calitatea de reclamant si parat, fiecare dobandind ca efect al cererii celuilalt, delimitarea propriei proprietati, instanta urmeaza a dispune ca plata cheltuielilor de judecata de judecata sa se faca in mod egal de catre fiecare, si cum cheltuielile de judecata in cauza, in suma totala de 2300 lei reprezentand taxa de timbru, onorariu expert si onorariu avocat au fost avansate numai de catre reclamanta, va dispune obligarea paratei la plata catre reclamanta a sumei de 1150 lei.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂȘTE:

 

Admite acțiunea având ca obiect grănițuire , formulată de reclamanta _____________________, cu sediul în B_______, _________________, ____________, ____________________, în contradictoriu cu pârâta _____________________________ , jud. B_______.

Dispune granituirea suprafeței de 5599 m .p. apartinând reclamantei, potrivit raportului de expertiză, pct. 1, 2, 3, 4 (fila 48).

           Obliga pârâta la plata către reclamantă a cheltuielilor de judecata in suma de 1150 lei.

           Cu apel in termen de 30 zile de la comunicare, ce se depune la Judecătoria B_______.

Pronunțată în ședință publică, azi, 05.06.2015.

 

P_________ GREFIER,

N______ M____ A____ A_________ M______

 

Red NMA

Tehnored _____________________ style=”margin-left:0pt”> 4ex/26.06.2015

 

Acest document este preluat și procesat de o aplicație realizată gratuit de Wolters Kluwer Romania pentru Fundatia RoLII.

Conținutul său poate fi preluat și utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX   R O M Â N I A   JUDECĂTORIA B_______   Completul compus din Președinte – N______ M____ A____ Grefier – A_________ M______   Ședința   publică din data de 05.06.2015   Sentința civilă nr. 5790   Pe rol fiind soluționarea cauzei civile având ca obiect grănițuire, formulată de reclamanta _____________________  […]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Dan Antohe Avocat

Aveti o intrebare?