Granituire

Cod ECLI    ECLI:RO:JDBZO:2016:001.xxxxxx

ROMÂNIA

AUTORITATEA  JUDEC ĂTOREASCĂ

JUDECĂTORIA B_____, JUDEȚUL V_____

Operator de date cu caracter personal nr. 4120

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX

 

Sentință Nr. 803

Ședința publică de la 14 Noiembrie 2016

Completul compus din:

P_________ A________ O_______ F______

Grefier D_____ V________

 

Pe rol judecarea cauzei Civil privind pe reclamanții T________ I__ și T________ E____, ambii domiciliați în orașul Călimănești, _____________________________.60, județul V_____  și pe pârâții N__ E________ domiciliată în orașul Călimănești, ____________________ nr.141, județul V_____ și N__ D______ domiciliat în orașul Călimănești, ____________________ nr.141, județul V_____ , având ca obiect „grănițuire ”.

La apelul nominal făcut în ședința publică au răspuns, avocat I______ D___ pentru reclamanții lipsă și avocat F___ S_____ pentru pârâții lipsă.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier ul de ședință, după care:

Apărătorul reclamanților având cuvântul depune la dosar chitanța cu care a achitat onorariul definitiv pentru expert.

Apărătorii părților având cuvântul pe rând au arătat că nu mai au alte probe de administrat și nici cereri de f ormulat, solicitând cuvântul pe fondul cauzei.

Nemaifiind cereri de formulat și nici probe de administrat, instanța constată dosarul în stare de judecată și acordă cuvântul pe fondul cauzei.

Pentru reclamanți având cuvântul pe fondul cauzei, apărătorul reclamanților, avocat I______ D___, solicită instanței admiterea cererii așa cum a fost formulată și precizată, urmând ca instanț a să observe că așa cum a rezultat din raportul de expertiză efectuat în cauză, pârâții ocupă pe o lungime de 25 m , o suprafață de 31 mp., că s-a păstrat fără să fie diminuată suprafața pârâților de 302 mp și să constate că lin ia de hotar a pârâților este pe o suprafață de 25 m cu care încalcă suprafața reclamanților. Solicită validarea raportului de expertiză, cu cheltuieli de judecată reprezentând onorariul de expert, onorariul de avocat și taxa de timbru.

La interpelarea instanței cu privire la ocupare și la posibilitatea formulării unei acțiuni în revendicare, apărătorul reclamanților a arătat că nu a considerat ca fiind obligatorie acțiunea în revendicare.

Pentru pârâți având cuvântul, avocat F___ S_____ pune concluzii de respingere a acțiunii, solicitând instanței să analizeze cu prioritate cele două excepții care s-au unit cu fondul prin încheierea din 25.01.2017, respectiv excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtei N__ E________ , raportat de împrejurarea că aceasta nu are calitate de proprietar al terenului și raportat din înscrisurile depuse la dosar, sentința civilă 328/17.05.2006, s-a realizat partajul terenului care face obiectul cauzei, terenul fiind atribuit pârâtului N__ D______ și în raport de acest aspect, instanța urmând să constate că nu există identitate între raportul juridic dedus judecății și persoana pârâtei N__ E________.

Susține apărătorul pârâților că prin întâmpinare s-a invocat excepția inadmisibilității acțiunii, urmând să se rețină că instanța este investită cu grănițuirea celor două proprietăți și chiar dacă inițial nu se putea prezuma o suprapunere a celor două terenuri ulterior, în urma administrării probatoriului și efectuării raportului de expertiză rezultă că cele două proprietăți se suprapun. , condiția de admisibilitate rezidând prin faptul că din probe, rezultă o suprapunere, instanța nefiind investită cu analizarea dreptului de proprietate, compararea titlurilor celor două părți și dat fiind, că cel puțin pârâții, au un drept de proprietate înscris în cartea funciară, necontestat și cartea funciară este nerectificată, aceasta fiind dovada deplină a dreptului de proprietate însă, instanța nu este investită să soluționeze în cauza de față o acțiune în revendicare și nu se cere să se analizeze al cui este dreptul și cine are un titlu preferabil asupra suprafeței de 31 mp suprapusă între cele două părți și ar rezulta imposibilitatea de stabilire a limitei de hotar în interiorul proprietății pârâților, devreme ce nu se cere printr-un capăt de cerere din acțiune, revendicarea acestei suprafețe de teren.

De asemenea, mai susține apărătorul pârâților că, din probele depuse la dosar, nu rezultă în nici un fel că linia de hotar dintre cele două proprietăți ar fi fost în vreun fel, că s-ar fi mutat linia de hotar sau că s-ar fi deteriorat semnele de hotar existente.

Solicită instanței admiterea excepției inadmisibilității și obligarea reclamanților la pl ata cheltuielilor de ju d ecată. Depune la dosar note scrise.

Pentru reclamanti având cuvântul, avocat I______ D___ arată că prin expertiză s-a solicitat expertului să stabilească dacă terenurile sunt delimitate și care sunt limitele de hotar, iar expertul a răspuns că sunt delimitate cu gard.

 

I N S T A N Ț A ,

 

Asupra cauzei de față deliberând , constată următoarele :

Prin cererea inregistrata pe rolul instantei la data de 25.09.2016 reclamantii T________ I__ si T________ E____ au solicitat ca in contradictori u cu parata N__ E________ sa se dispuna granituirea, respectiv stabilirea liniei de hotar si obligarea paratei la respectarea acesteia privitoare la imobilele din Calimanesti, Calea lui T_____, jud. Valcea.

In motivare reclamantii au aratat ca detin terenul in baza testamentului autentificat sub nr. 592/28.04.1998 provenit de pe urma autoarei Z_______ I____ care la randul sau l-a obtinut prin reconstituirea dreptului de proprietate.

Parata este vecina pe latura de sud si vest, in mod nelegal stramutand hotarul care era marcat printr-un gard din lemn, cu cca 2 metri liniari pe suprafata reclamanilor.

Sustin reclamantii ca parata nu le respecta dreptul de proprietate si inteleg sa formuleze actiunea in granituire doar in ce priveste hotarul real dintre cele doua fonduri, fara a contesta dreptul de proprietate asupra fondului vecin al paratei. Invoca reclamantii decizia I.C.C.J. nr.433/2006 care statueaza ca intr-o actiune in granituire instanta nu are a se pronunta asupra existentei dreptului de proprietate in intregul sau ci asupra formei terenului care alcatuieste dreptul de proprietate in partea aflata in litigiu, al carui contur este fixat prin lini ahotarului despartitor, determinate prin seme vizibile, operatiunea granituirii presupunand identificarea hotarului real, trasarea hotarului si asezarea semnelor de hotar.

In drept s-au invocat disp.art. 560 cod civil.

Parata a formulat intampinare prin care a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive, intrucat nu este proprietar al terenului invecinat cu cel al reclamantilor, terenul respectiv fiind atribuit copiilor sai prin sentinta civila nr. 328/2006 a Judecatoriei B_____.

P___ la primul termen de judecata reclamantii au modificat actiunea in sensul ca au solicitat ca judecata sa se poarte in contradictoriu si cu paratul N__ D______.

Paratul N__ D______ a formulat intampinare prin care a invocat inadmisibilitate actiunii in granituire fara a se formula si actiune in revendicare, iar pe fond a solicitat respingerea actiunii intrucat gardul dintre proprietatile partilor exista de mai mult timp, fiind refacut in anul 2001 din cauza starii de degradare, cu pastrarea aliniamentului.

Exceptiile invocate de parati au fost unite cu fondul prin incheierea din 25.01.2016.

A fost administrata proba cu inscrisuri si expertiza tehnica.

Analizand actele si lucrarile dosarului retine urmatoarele:

Asa cum rezulta din concluziile raportului de expertiza tehnica partile detin in proprietate doua terenuri in vecinate in Calimanesti, _____________________, reclamantii dobandind terenul prin succesiune testamentara de pe urma autoarei Z_______ Gh. I____ iar paratul N__ D______ prin mostenire de pe urma autorului N__ N. D______, astfel cum rezulta din sentinta civila nr. 328/2006 a Judecatoriei B_____.

Din probele administrate rezulta ca parata N__ E________ nu are calitatea de proprietar asupa terenului invecinat cu cel al reclamntilor si fata de care se solicita granituirea, proprietatea exclusiva asupra acestui teren revenind paratului N__ D______, in modalitatea aratata in paragraful precedent.

Cum potrivit art. 560 cod civil obligatia de granituire poarta doar _________________________________________, parata nu este titular al raportului juridic litigios dedus judecatii, neavand astfel calitate procesuala pasiva.

Din concluziile raportului de expertiza rezulta ca ________________________________ semne de hotar pe toata lungimea laturii de sud, respectiv nord, terenurile fiind delimitate prin gard. Instanta constata ca desi prin actiune reclamantii sustin ca nu contesta intinderea dreptului de proprietate al paratului, intelegand sa investeasca instanta exclusiv cu o actiune in granituire, stabilirea liniei de hotar pe aliniamentul solicitat de reclamanti presupune rezolvarea unei chestiuni litigioase ce tine de revendicarea suprafetei de teren circumscrise de aliniamentul gardului existent in prezent si aliniamentul hotarului despre care reclamantii pretind ca ar fi cel real.

Suprafata astfel rezultata este cea identificata prin hasura de culoare rosie in schita anexa  la raportul de expertiza, avand suprafata de 31 m .p. Pentru stabilirea liniei de hotar in modalitatea pretinsa de reclamanti este asadar necesar a se rezolva chestiunea devenita litigioasa cu privire la dreptul de proprietate asupra acestei parcele de 31 m .p., punandu-se astfel in discutie intinderea dreptului de proprietate al partilor si identificarea titlului preferabil, operatiune ce constituie esenta unui litigiu in revendicare. Astfel, in situatia ce rezulta din probele administrate in cauza, granituirea apare ca o chestiune accesorie revendicarii, stabilirea unei alte linii de hotar decat cea existenta in teren neputandu-se realiza decat urmare a contestarii cu succes a dreptului de proprietate al paratului asupra terenului de 31 m .p. in cadrul unei actiuni in revendicare avand ca accesoriu o actiune in granituire.

Asadar, raportat la circumstantele concrete ale cauzei din care rezulta caracterul accesoriu al granituirii fata de actiunea in revendicare, in lipsa unui capat de cerere in revendicare cererea in granituire apare ca inadmisibilia urmand astfel a fi respinsa ca atare.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE :

 

Admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei N__ E________ si in consecinta respinge actiunea in granituire formulata de reclamantii T________ I__ si T________ E____ impotriva paratei N__ E________, ca fiind indreptata impotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva.

Admite exceptia inadmisibilitatii.

Respinge ca inadmisibilia actiunea in granituire formulata de reclamantii T________ I__ si T________ E____ in contradictoriu cu paratul N__ D______.

Cu apel in 30 de zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica azi, 14.11.2016.

 

P_________, Grefier,

 

Red/Th – FA/VD

6Ex – 23.11.2016.

 

Acest document este preluat și procesat de o aplicație realizată gratuit de Wolters Kluwer Romania pentru Fundatia RoLII.

Conținutul său poate fi preluat și utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro

Cod ECLI    ECLI:RO:JDBZO:2016:001.xxxxxx ROMÂNIA AUTORITATEA  JUDEC ĂTOREASCĂ JUDECĂTORIA B_____, JUDEȚUL V_____ Operator de date cu caracter personal nr. 4120 Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX   Sentință Nr. 803 Ședința publică de la 14 Noiembrie 2016 Completul compus din: P_________ A________ O_______ F______ Grefier D_____ V________   Pe rol judecarea cauzei Civil privind pe reclamanții T________ I__ și […]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Dan Antohe Avocat

Aveti o intrebare?