Nulitate act juridicTribunalul Ilfov

Dosar nr. XXXXXXXXXXXX

R O M Â N I A

 

TRIBUNALUL I____

SECȚIA CIVILĂ

 

DECIZIE Nr. 2342/2015

Ședința publică de la 05 Octombrie 2015

Completul compus din:

P_________ A___ M______ C______

Judecător G_______ N_______

Grefier M____ P______

 

Pe rol judecarea cauzei Litigii cu profesioniștii privind pe apelant __________________ și pe intimat _______________________ R_____ SA, intimat R____ D______ , având ca obiect nulitate act juridic

La apelul nominal făcut în ședința publică au răspuns apelanta prin av. R________ I__, cu împuternicire la fila 34 dosar,  intimata prin av. Savi-Nims A________ V_____, cu împuternicire la fila 39 dosar.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că este termenul al doilea de judecată, nu a fost achitată taxa de timbru, după care:

Av. R________ pentru apelantă depune la dosar chitanța de plată a sumei de 4410 lei, reprezentând diferență taxa timbru.

Tribunalul ia act că a fost achitată integral taxa de timbru, apel legal timbrat și, nemafiind alte chestiuni prealabile, acordă părților cuvântul la probe.

Av. R________ pentru apelantă solicită încuviințarea probei cu înscrisuri, cele deja depuse la dosar , nu are probe noi de administrat în apel.

Av. Savi-Nims pentru intimată arată,. De asemenea, ca nu are probe noi de administrat în apel.

Tribunalul ia act că nu sunt probe noi de administrat în calea de atac și, față de actele și lucrările dosarului, acordă părților cuvântul în dezbateri

Av. R________ pentru apelantă solicită admiterea apelului și, în baza art. 480 alin 2 C.pr.civ, în rejudecare, admiterea acțiunii. Arată că judecătorul fondului a susținut în motivarea hotărârii apelate că prin înscrisul din 2008 administratorul societății apelante a împuternicit pe R____ D______ să încheie contracte bancare/de leasing. Arată că ceea ce solicită a se anula sunt doua contracte de închiriere pe termen lung, nu bancare, nu de leasing și evident nu încheiate în favoarea societății. Arataă că după anul 2011 Roi9bu d______ a părăsit România și deci nu s-a putut afla cine și la ce a utilizat cele doua mașini de lux, închiriate pe sume exorbitante și pe care administratorul societății nu le-a văzut niciodată.. Arată că dlui R____ nu i s-șa delegat niciodată competența de a încheia astfel de contracte. Cu cheltuieli de judecată fond și apel, reprezentând taxa de timbru

Av. Savi-Nims pentru intimată solicită respingerea apelului, menținer ea hotărârii instanței de fond, fără cheltuieli de judecată, pentru motivele arătate pe larg prin întâmpinare. Arată că în opinia sa există mandat, validat ulterior de reprezentantul societății, cu ocazia participării la concilierea prealabilă.

 

INSTANȚA

 

Asupra cauzei de față :

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Slatina sub nr. XXXXXXXXXXXXX,reclamanta __________________ a solicitat în contradictoriu cu pârâții _______________________ R_____ SA și R____ D______ să se constate nulitatea absolută a actului juridic -contract de închiriere pe termen lung nr.69/15.04.2008; Contract de închiriere pe termen lung nr. 89/31.07.2008.

In motivarea cererii s-a arătat că pârâta _______________________ R_____ SA, a încheiat contractele de închiriere pe termen lung nr.69/15.04,2008 și nr. 89/3 1.08 2008 cu reclamanta __________________.

Aceste contracte sunt afectate de nulitatea absolută, deoarece persoana care a semnat contractele, pârâtul R____ D. D______ (frate cu C____ R____ A__ – administrator la __________________) nu are nici o calitate la __________________, în sensul că nu este asociat,  administrator, salariat și nu a fost împuternicit cu nici un prilej cu o procură specială, să încheie contracte de închiriere pe termen lung cu societatea pârâtă, cu o altă firmă, sau persoană fizică.

Administratorul __________________ a eliberat împuternicirea nr. 16/10.04.2008 pârâtului R____ D. D______, dar motivat de înțelegerea pe care administratorul societății a avut-o cu acesta și cu alți doi parteneri, o bancă și o societate de leasing, unde urma să semneze și să ștampileze factura finală de transfer al proprietății pentru un autoturism pe care societatea 1-a achiziționat în leasing și cărui plată a fost finalizată la vremea respectivă.

Deoarece pârâtul R____ D. D______, locuia și lucra în București, i-a solicitat să rezolve această problemă, ceea ce a și făcut de altfel și la scurtă vreme i-a adus actele autoturismului Citroene C5 cumpărat în leasing și i-a restituit ștampila.

Nici un moment nu i-a adus la cunoștință că a semnat personal un contract de închiriere pe termen lung în numele societății și a aplicat ștampila societății __________________, unde nu avea nici o calitate.

Referitor la facturile fiscale emise de _______________________ R_____ SA precizează că societatea petentă nu a primit nici o factură fiscală și nu a achitat nici o sumă de bani în contul acestor facturi, emise în baza contractelor de închiriere pe termen lung a căror nulitate solicităm să o constatați.

Contractele și facturile despre care a făcut vorbire nu sunt însușite pe bază de semnătură de reprezentantul legal al __________________-administratorul C____ R____ A__.

Reclamanta solicită să se constate că aceste contracte sunt nule, pentru că: 1. Lipsește un element contitutiv al contractului – administratorul SCERO T______ SRL, C____ R____ A__ nu și-a dat consimțământul la încheierea celor două contracte.

În calitate de administrator la __________________, a eliberat împuternicirea nr.16/10.04.2008,pârâtului R____ D. D______, dar motivat așa cum am arătat anterior de înțelegea pe care a avut-o cu acesta și cu alți doi parteneri, o bancă și o societate de leasing, unde urma să semneze și să ștampileze o factură fiscală finală.

Astfel încât, administratorul societății reclamante nu și-a exprimat valabil consimțământul pentru încheierea celor două contracte, motivat de faptul că nici cel puțin nu a avut cunoștiință de existența acestora.

  1. A fost nesocotită o dispoziție imperativă și prohibitivă a legii și a regulilor de conviețuire socială, și anume, prevederile art 55 și 71 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, care stabilește că societatea comercială este reprezentată în relațiile cu terții de administrator, iar pârâtul R____ D. D______ nu avea această calitate. Mai mult, administratorul C____ R____ A__, nu a transmis dreptul de reprezentare și nici nu a substituit persoana cu pârâtul R____ D. D______.

Reclamanta precizează că, de la încheierea contractelor, respectiv aprilie și iulie 2008 și până al sfârșitul lunii noiembrie 2011, nu a avut cunoștință de încheierea celor două contracte în calitatea deținută, anume aceea de administrator al __________________.

Aceste contracte nu au fost comunicate societății.

Mai mult au fost emise numeroase facturi fiscale având ca d estinatar __________________, dar nu le-au fost comunicate și nu sunt înregistrare în evidența financiar-contabil a societății reclamante.

Se pare că, parte din aceste facturi fiscale au și fost achitate, dar, de către cine și din ce conturi nu au cunoștință și nu sunt menționate în extrasele de cont ale societății reclamante.

În registrele contabile ținute de societatea reclamantă nu figurează societatea pârâtă în calitate de partener de afaceri.

În decembrie 2011, a avut loc o întâlnire între reprezentanții societății pârâte, ai societății reclamante, precum și pârâtul R____ D. D______, prilej cu care acesta din urmă s-a angajat că va achita personal obligația de plată către societatea pârâtă, recunoscând ca o obligație personală și asumându-și-o, dar, ulterior a refuzat achitarea sumei la care se obligase în nume personal, deoarece nu a fost mandatat de reprezentantul legal al societății __________________.

În drept, au fost invocate dispoz. art. 1900 C .civ, 948 C .civ., 953 Cciv.

Cererea a fost legal timbrată.

Prin adresa depusă la data de 08.11.2012 pârâta _______________________ R_____ SA a invocat excepția necompetenței teritoriale a Judecătoriei Slatina.

Prin sentința civilă nr.1517 pronunțata la data de  12.02.2013 s-a admis excepția de necompetenta teritorială a Judecătoriei Slatina si s-a declinat cauza spre competenta soluționare in favoarea Judecătoriei B_____, dosarul fiind înregistrat pe rolul acestei instanțe la data de 29.03.2013, sub nr.XXXXXXXXXXXX.

Instanța a încuviințat si administrat pentru părți proba cu înscrisuri.

Prin sentința civilă 126/21.01.2014 Judecătoria B_____ a respins acțiunea formulată, reținând în esență că sunt îndeplinite condițiile de valabilitate ale contractelor, dl R____ D______ acționând în calitate de mandatar al societății în baza împuternicirii 16/10.04.2008

Împotriva acestei hotărâri a formulat apel reclamanta, solicitând modificarea în tot a hotărârii apelate, în sensul admiterii acțiunii

În esență a arătat apelanta că persoana care a semnat cele doua contracte nu a fost niciodată împuterbnicită de administratorul societății în acest sens, neavând de altfel calitatea de salariat, administrator sau asociat al societății .

A arătat de asemenea apelanta ca administratorul societății nu a avut niciodată cunoștință de aceste contracte, care nu i-au fost comunicate și nici nu au fost înregistrate în evidența finjanciar contabilă. Că deși se pare că o parte dintre facturile emise în baza acestor contracte ar fi fost achitate nu cunoaște de către cine și din ce conturi căci nu sunt menționate în extrasele de cont ale societății

Arată totodată că nu poate fi reținută susținerea instanței de fond cu privire la calitatea de mandatar al societății a dlui R____ D______, fiindcă împuternicire nr. 16 /10.04.2008 avea un obiect limitat și care nu se referea la contracte de natura celor doua contracte a căror nulitate absolută o solicită

În subsidiar solicită trimiterea cauzei spre rejudecare la instanța de fond, arătând că soluția a fost pronunțată, după repunerea cauzei pe rol, de un alt complet decât acela în fața căruia urmase administrarea probatorului, la primul termen acordat, fiind evident că judecătorul fondului nu citise măcar dosarul

Intimata a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea apelului . În esență a arătat intimata că cele doua contracte au fost semnate din partea societății apelante de dl R____ D______ în baza unei procuri cu nr. 16/10 aprilie 2008 prin care i se dădeau puteri largi de reprezentare

Că de altfel apelanta a achitat chiria o perioadă lungă de timp, până în anul 2011 când relațiile dintre părți s-au deteriorat, reclamanta înregistrând restanțe la plata chiriei.

Că la 8 noiembrie 2011 părțile s-au întâlnit și au semnat un proces verbal prin care apelanta s-a angajat să achite debitele restante până cel târziu la 1 februarie 2012

Că din materialul probator administrat rezultă că  cele trei bilete la ordin emise de apelantă au fost semnate de către aceasta, fiind aplicată și ștampila societății .

Că prin e-mail-ul din 13 decembrie 2011, prin care se solicită rescadențarea datoriei, administratorul societății apelante recunoaște încă o dată debitele, ceea ce însemnă că și dacă dl. R____ ar fi depășit limitele mandatului, actele îndeplinite astfel au fost ratificate în mod expres de adminis tratorul statutar.

Arată că înregistrările contabile ale apelantei nu îi sunt opozabile , obligația de a ține aceste înregistrări în conformitate cu prevederile legale revenindu-i în exclusivitate apelantei.

Deliberând asupra apelulu i formulat, prin prisma materialului probator administrat, tribunalul îl apreciază ca fondat și îl va admite, pentru motivele ce succed:

Între părți s-au încheiat , la 15.04.2008 și respectiv 30 iulie 2008, contractele de închiriere pe termen lung nr. 69/15 aprilie 2008 (fila 7-22 dosar fond atașat) și 89/31 iulie 2008 (fila 23-38 dosar fond atașat)

Cele doua contracte au fost semnate din partea __________________ de dl. R____ D______, fiind aplicată și ștampila societății (fila 19 și 35 dosar5 fond atașat, acesta semnând și protocoalele de livrare anexă la cele două contracte.

Totuși, tribunalul reține că în ce privește procesele verbale de predare – primire ale celor două mașini (filele 22 și 38 dosar fond atașat) acestea au fost semnate de o persoană numită I__ C_________ , deși potrivit art. 1.06 din Contract procesul verbal de predare-primire trebuia semnat personal de către locatar.

Potrivit art. 2.1 din cele doua contracte, la data încheierii acestora locatarul avea obligația de a plăti locatorului suma de 8.125,93 EUR (pentru auto marca Range Rover, contract 69/15 aprilie 2008) , respectiv 683,82 EUR (pentru auto marca Dacia L____, contract 89/31 iulie 2008), cu titlu de garanție pentru autovehicul.

Potrivit art. 3.2 din cele doua contracte, prima chirie va fi plătită în ziua predării autovehiculului de către locator locatarului.

În drept tribunalul reține că potrivit dispozițiilor art. 948 C.civ (1864) aplicabile celor doua contracte, pentru validitatea unei convenții sunt necesare îndeplinirea unor condiții esențiale: capacitatea de a contracta, consimțământul valabil al părții ce se obligă, un obiect determinat și o cauză licită.

Apelanta reclamantă a invocat nulitatea absolută a celor două contracte, motivat în principal de lipsa consimțământului său la încheierea acestora , ele fiind semnate de o persoană care nu putea angaja valabil societatea

Așa stând lucrurile tribunalul urmează a verifica dacă dl R____ C_________, care a semnat cele doua contracte de împrumut pe termen lung, putea angaja valabil societatea, la data semnării acestora.

În acest demers tribunalul reține, în primul rând, că pârâta intimată își întemeiază susținerile în apărare pe existența unei împuternbiciri de reprezentare acordată de administratorul societății dlui R____, împuternicire a cărei existență este reținută și de instanța de fond în motivarea hotărârii pronunțate.

Analizând această împuternicire (fila 116 dosar fond atașat) tribunalul reține că aceasta a fost dată la 10.04.2008 și că viza încheierea unor contracte bancare sau de leasing precum și î ncheierea de contracte de finanț are în favoarea societății .

D____ urmare tribunalul reține ca procura în discuție constituie înscris doveditor al contractului de mandat încheiat între societatea apelantă- prin administrator – și dnul R____ C_________, mandatul fiind însă, în ciuda formul ă rii relativ largi, unul special, limitat la operațiunile în mod expres înscrise în procura acordată.

Conform prevederilor art. 1546 C. civ., mandantul este îndatorat a îndeplini obligațiile contractate de către mandatar în limitele puterilor date. Mandantul nu este însă îndatorat pentru tot ceea ce mandatarul ar fi făcut afară din limitele puterilor sale, cu excepția situației în care a ratificat expres sau tacit.

D____ urmare tribunalul apreciază că instanța de fond era chemată a verifica dacă dl. R____, în calitate de mandatar al societății, putea încheia în limitele conferite prin procura 16/10.04.2008 contracte de natura celor a căror anulare se solicită și, în caz contrar, dacă reprezentantul legal al societății a ratificat expres sau tacit actele îndeplinite de mandatar cu depășirea limitelor mandatului.

Ori, din analiza contractelor de închiriere pe termen lung a căror anulare se solicită tribunalul reține că acestea nu constituie „ contracte bancare sau de leasing ” și cu atât mai puțin „ contracte de finanțare încheiate în favoarea societății ”, astfel încât apare ca eronată susținerea instanței de fond conform cu care mandatarul ar fi acționat în limitele împuternicirii acordate .

Având în vedere că intimata pârâtă susține că s-a întemeiat, cu bună credință, pe cuprinsul procurii nr. 16/10.04.2008, tribunalul urmează a verifica dacă sunt îndeplinite condițiile de existență ale mandatului aparent.

Întrucât mandatul aparent presupune în toate cazurile existența unei aparențe de reprezentare care este un fapt juridic dar nu un act juridic, terțul, care a tratat cu un pretins mandatar, se poate folosi de orice mijloc de probă pentru a demonstra că circumstanțele de fapt l-au indus în eroare cu privire la existența sau întinderea puterilor mandatarului aparent .

Dacă buna credință se prezumă (art. 1899 alin. 2 C. civ.), terții mai au obligația să probeze că eroarea lor a fost scuzabilă .

În lipsa unei reglementări exprese a mandatului aparent, condițiile de existență ale mandatului aparent au fost cristalizate de doctrina sub imperiul codului civil de la 1864, acestea fiind în număr de două: una subiectivă – eroare scuzabilă a terțului contractant de bună credință cu privire la existența sau întinderea puterilor de reprezentare ale mandatarului aparent și alta obiectivă – existența împrejurărilor de fapt care determină terții să creadă în mod legitim că mandatarul aparent deține puteri reale. Condiția subiectivă este, de regulă, dedusă din condiția obiectivă.

Terțul de bună credință este persoana care a crezut în mod onest că cel cu care tratează are împuternicire din partea prezumatului mandante să acționeze în numele și pe seama acestuia din urmă .

Buna credință este scuzabilă atunci când o persoană, cu diligență și prudență medie, a efectuat cercetări pentru a afla situația juridică reală. Întemeindu-se pe informațiile disponibile, terțul trebuie să efectueze investigații înainte ca să se sprijine, în mod rezonabil, pe puterea aparentă a mandatarului. Cu alte cuvinte, comportamentul terțului trebuie să fie lipsit de orice culpă, fie ea oricât de ușoară.

Sub acest aspect Tribunalul reține că, deși eventualele înțelegeri verbale intervenite între mandatar și mandant nu sunt opozabile terțului co-contractant, tutuși acesta este obligat să verifice existența și limitele puterilor mandatarului .

În acest sens, față de valoarea importantă a contractelor încheiate, tribunalul observă că un comportament diligent impunea intimatei să pretindă o copie autentificată de pe procură sau să consulte registrul comerțului, răspunderea prezumatului mandant fiind angajată în lipsa acordului său, doar dacă împrejurările de fapt autorizează terții să nu verifice limitele exacte a puterilor mandatarului aparent.

În cază însă tribunalul reține că societatea intimată nu a făcut nici un fel de verificări cu privire la realitatea și limitele mandatului ce i-a fost prezentat, deși valoarea mare a contractelor încheiate impunea efectuarea unor  astfel de verificări unui comerciant diligent, cu atât mai mult cu cât dl. Roicu C_________ nu avea nicio calitate în cadrul __________________ , procura prezentată fiind una sub semnatură privată și limitată la o categorie relativ restrânsă de acte juridice

Nu mai puțin, tribunalul constată că, deși contractele au fost încheiate cu o societate comercială, tutuși ambele autovehicule au fost predate unei persoane fizice (C_________ I__-fila 22 și 35 dosar) care nu reprezenta societatea E__ T______ SRL și care nu avea nicio legătura cu aceasta.

În egală măsură, ni ci una dintre facturile emise în baza celor doua contracte nu a fost comunicată societății apelante (în lipsa oricăror dovezi în acest sens) deși pârâta intimată avea această obligație în baza contractelor încheiate (art. 3.1 din contract)

D____ urmare tribunalul apreciază că nu se poate reține ca intimata pârâta s-a întemeiat cu bună credință pe cuprinsul procurii prezentate, la încheierea celor două contracte a căror nulitatea absolută se solicită a fi constatată.

În fine tribunalul urmează a verifica dacă prin semnarea procesului verbal de conciliere din 8.11.2011 (fila 145 dosar fond atașat) de către reprezentantul legal al apelantei aceasta a ratificat, expres sau tacit, actele încheiate de mandatarul sau în anul 2008, cu depășirea limitelor mandatului.

Sub acest aspect tribunalul reține că din cupri nsul acestui proces verbal (fil a 145 dosar fond atașat) rezultă că societatea apelantă prin mandatar s-a angajat să achite debitul principal în sumă de xxxxxx,65 lei și penalitățile de întârziere aferente, propunând și o plată eșalonată a debitului.

Cu toate acestea tribunalul reține că procesul verbal menționat nu cuprinde nicio mențiune din care să rezulte ratificarea expresă de către societatea apelantă a actelor încheiate de dl R____ C_________ cu depășirea limitelor mandatului acordat (contractele de închiriere pe termen lung a căror anulare se solicită în prezenta cauză cuprinzând și alte obligații în sarcina locatorului, în afară de plata chiriei, cum ar fi obligația de restituire a autovehiculului) .

Odată stabilit că nu a existat o ratificare expresă a celor două contracte de către reprezentantul legal al societății apelante, tribunalul reamintește că pentru ca existența unei eventuale ratificări tacite să poată fi avută în vedere aceasta trebuie să fie, in orice caz, neechivocă.

Ori în cauză, afară de faptul că procesul verbal în discuție face trimitere exclusiv la plata unei creanțe, fără a cuprinde vreo mențiune despre izvorul acestei creanțe, simpla formulare, la 22.06.2012 a prezentei acțiuni, combinată cu refuzul de plată al oricărei sume de bani în temeiul celor două contracte de închiriere pe termen lung, exclude – în opinia tribunalului – ipoteza unei ratificări tacite a acestora de către apelantă.

D____ urmare tribunalul constată că cele două contracte de închiriere pe termen lung au fgost semnate de o persoană care nu avea calitatea de a angaja valabil societatea __________________, fiind de aceea lovite de nulitate absolută.

În consecință, pentru considerentele mai sus expuse, tribunalul urmează ca, admitând apelul, să modifice în tot sentința civilă apelată în sensul admiterii acțiunii.

În temeiul art. 274 c.pr.civ tribunalul urmează a obliga intimata, cazută în pretenții, la plata către apelantă a sumei de 14.493,75 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentand taxa timbru achitată în fond și în apel.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

 

HOTĂRĂȘTE

 

Admite apelul formulat de apelanta __________________ cu sediul în loc. Slatina, ___________________, _____________ în contradictoriu cu intimata _____________________ rm R_____ SA cu sediul în Otopeni, __________________________. 19A, jud. I____ și R____ D______, domiciliat în localitatea P______, ___________________, județ O__

Modific ă î n tot sentinta civila apelat ă in sensul c ă :

Admite actiunea

Constata nulitat e a absolut ă a contractelor de inchiriere pe termen lung nr. 69/15.04.2008 si 89/31.07.2008

In temeiul art. 274 C.pr.civ obliga intimata la plata catre apelant a sumei de 14.493,75 lei reprezent â nd taxa timbru

Cu recurs in 15 zile de la comunicare

Pronunțată în ședința publică de la 05 Octombrie 2015

 

P_________                       JUDECATOR

A___ M______ C______       G_______ N_______

 

GREFIER

M____ P______

 

Red: A.C. 26 Octombrie 2015 /5 ex

Jud. fond: R.V.A

Acest document este preluat și procesat de o aplicație realizată gratuit de Wolters Kluwer Romania pentru Fundatia RoLII.

Conținutul său poate fi preluat și utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro

Dosar nr. XXXXXXXXXXXX R O M Â N I A   TRIBUNALUL I____ SECȚIA CIVILĂ   DECIZIE Nr. 2342/2015 Ședința publică de la 05 Octombrie 2015 Completul compus din: P_________ A___ M______ C______ Judecător G_______ N_______ Grefier M____ P______   Pe rol judecarea cauzei Litigii cu profesioniștii privind pe apelant __________________ și pe intimat _______________________ […]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Dan Antohe Avocat

Aveti o intrebare?