Pretentii Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti

DOSAR NR. XXXXXXXXXXXXXX

 

R O M A N I A

JUDECĂTORIA SECTORULUI 2 BUCUREȘTI  SECȚIA CIVILĂ

SENTINȚA CIVILĂ NR. xxxxx

ȘEDINȚA PUBLICĂ DE LA 01.11.2012

INSTANTA CONSTITUITĂ DIN

P_________: S______ N_______

GREFIER: G___ – P____ L_______

 

Pe rol este soluț ionarea cauzei civile de fata având ca obiect pretenții civile, privind pe reclamantul M_______ V_____ G______ în contradictoriu cu pârâta _____________________.

La apelul nominal făcut în ședință publică au răspuns reprezentantul reclamantului, avocat cu împuternicire avocațială la dosar și reprezentantul pârâtei, avocat cu împuternicire avocațială la dosar.

Pr ocedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință care referă oral obiectul cauzei, stadiul judecății și modul de îndeplinite a procedurii, după care,  la interpelarea instanței, părțile arată că nu mai au alte cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat, probe de administrat sau excepții de invocat, instanța acordă cuvântul pe fond.

Apărătorul reclamantului solicită admiterea acțiunii cu obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată. Depune la dosar concluzii scrise.

Apărătorul pârâtei solicită respingerea acțiunii Reclamantul nu a formulat nicio precizare  după depunerea raportului de expertiză refăcut. Depune note scrise. Fără cheltuieli de judecată.

Instanța reține cauza în pronunțare.

 

INSTANȚA

 

Prin cererea înregistrată la această instanță la 30.08.2010, reclamantul  V_____ G______ M_______ a chemat în judecată pârâta S C R____ B_______ SRL solicitând obligarea pârâtei la plata sumei de 62.713,13 lei, din care : 42.613,13 lei  daune interese reprezentând contravaloarea lucrărilor de renovare având ca obiect terasa casei conform contractului de execuție de lucrări de renovare și reparații nr. 10/20.09.2006 și 20.100 lei daune interese reprezentând contravaloarea lucrărilor având ca scop refacerea  pergolei de structură metalică conform contractului de execuție de lucrări de renovare și reparații nr. 25/18.04.2007. Cu cheltuieli de judecată

În motivare, reclamantul a arătat că între părți s-au încheiat  5 contracte de execuție lucrări de renovare și reparații la imobilul situat în București, ____________________. 5-7, Sector 5.

Deși valoarea celor două contracte în cauză a fost achitată pârâtei,  aceasta nu a înțeles să își execute  în mod corespunzător obligațiile de executare a lucrărilor de renovare  și reparații asumate prin contracte, imobilul prezentând în continuare grave deficiențe calitative.

Astfel, devine aplicabil art. 16 din ambele contracte, respectiv: dacă executantul refuză în mod nejustificativ să remedieze defecțiunile lucrării în curs prezentate de  către beneficiar , în scris, cu ocazia recepției finale, beneficiarul poate solicita daune la nivelul valorii  lucrărilor respective, valori menționate în devizul anexat la fiecare contract.

Pârâta a fost notificată de două ori, însă, fără rezultat.

De asemenea, s-a parcurs și procedura prevăzută de art. 720 c.pr.civ.

În drept, cererea a fost întemeiată pe disp. art. 23 lit. e și k din Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, art. 969 c.civ.

Cererea a fost timbrată cu taxă judiciară de timbru 2865,26 lei și timbru judiciar 5 lei.

În dovedire s-au depus înscrisuri, filele 8-69.

Pârâta a depus întâmpinare solicitând respingerea acțiunii, cu cheltuieli de judecată ( filele 82-86).

Pârâta a arătat că au existat încheiate mai multe contracte, reclamantul fiind nemulțumit  numai de două.

Pentru contractul nr. 10/2006, recepția finală a fost la 22.12.2006, garanția fiind de 18 luni, până la 22.06.2008,  și până la această dată nu s-au primit solicitări de remediere a vreunei lucrări.

S-au efectuat toate lucrările prevăzute în devizul anexă la contract.

Al doilea contract 25/2007 a fost achitat în mai multe tranșe, ultima la 23.05.2007, finalizarea lucrărilor fiind la 20.05.2007, garanția de 18 luni fiind până la  20.11.2008. Nu au existat notificări în perioada de garanție.

După încetarea termenelor de  garanție, a fost notificată la 15.10. 2009 pentru remedierea unor defecțiuni existente la imobil.

Pentru a se aplica prevederile art. 16 din contracte, este necesar a fi îndeplinite două condiții: contractele  să fie în curs, până la terminarea lucrărilor și solicitarea să fie făcută în scris.

În perioad a de valabilitate a contractelor nu a existat nicio solicitare cu privire la remedierea  sau constatarea deficiențelor anumitor lucrări, acestea beneficiind de garanție în condițiile Legii 10/1995.

S-au administrat probele: înscrisuri, interogatoriu, expertiză tehnică construcții și cercetare locală.

Instanța reține următoarele:

Pentru imobilul situat în București, ____________________. 5-7, Sector 5, între părți s-au încheiat 5 contracte de execuție de lucrări de renovare și reparații.

Dintre aceste contracte, reclamantul este nemulțumit de 2 contracte, respectiv contractul nr. 10/20.09.2006 și contractul 25/18.04.2007, solicitând daune interese în cuantumul valorii celor două contracte, fiind invocat art. 16 din contracte.

Toate contractele au ca obiect eliminarea defecțiunilor datorate viciilor aparente la lucrările realizate de constructorul imobilului.

Contractul nr. 10/2006 privește lucrările de renovare și reparații ale terasei iar contractul nr. 25/2007 privește lucrările de renovare și reparații ale pergolei, structura metalică acoperită cu tablă la intrarea secundară.

Fiecare contract a avut ca anexă devizele de lucrări ce urmau să se efectueze, și care  s-au și efectuat, privind viciile  aparente existente la data încheierii celor două contracte.

La contractul 10/2006, recepția finală pentru terasă a fost realizată la 22.12.2006(fila 115 dosar). Conform art. 27 din contract garanția lucrărilor a fost stabilită  la 18 luni respectiv 22.06.2008. Până la această dată nu au fost reclamații.

La contractul 25/2007 au existat lucrări ce nu au fost trecute în deviz, cele din paranteze la art. 3 ( fila 63 dosar). lucrările neincluse în deviz ( filele 116-119) nu au fost acceptate de reclamant întrucât vizau rezistența clădirii. (Se impunea  un studiu de rezistență pentru micșorarea stâlpilor metalici și obținerea unei autorizații de construire).

Pentru modificarea pergolei s-a solicitat un proiect de la  __________________, soluția acesteia fiind aplicată de pârâtă.

La contractul  25/2007 lucrările s-au finalizat  la 20.05.2007, cele 18 luni de garanție fiind până la 20.11.2008. La acest contract nu s-a solicitat proces verbal de recepție ci doar achitarea ultimei tranșe din  preț.

În perioada de valabilitate a celor două contracte, inclusiv în perioada de garanție, pârâta nu a fost  solicitată de reclamant pentru a reface vreo lucrare.

După expirarea celor două contracte pârâta a fost notificată la 15.10.2009 prin care i s-a  solicitat remedierea unor defecțiuni.

Reclamantul a invocat  art. 16 din cele două contracte în sensul că poate solicita  daune la nivelul valorii lucrărilor menționate în devizele anexate la contracte, în cazul  când pârâta refuză în mod nejustificat să remedieze defecțiunile lucrării în curs, arătate de beneficiari în scris cu ocazia efectuării recepției finale.

Astfel, pentru a se plăti daunele interese solicitate de reclamant, acesta trebuia să solicite pârâtei în perioada de valabilitate a  contractelor remedierea defecțiunilor, nu după încetarea valabilității lor.

Pentru acest motiv, nefiind îndeplinite disp. art. 16 din cele două contracte, nu se poate restitui contravaloarea celor două contracte.

La cercetarea locală instanța a constatat că sunt infiltrații pe anumite zone, , dar  asta nu înseamnă că sunt afectate toate  lucrările, ci doar o parte  din lucrările executate. În cele două părți laterale ale casei, datorită înclinării dintre tablă și grindă se produc infiltrații, costul refacerii lucrărilor fiind  de 3952 lei, așa cum s-a  stabilit de expert . S-a mai constatat de expert că infiltrațiile există datorită tasării stâlpilor de  la pergolă. Astfel, se produce o rotire a acoperișului pergolei în jurul liniei care separă acoperișul de terasa din beton, culpa revenind constructorului care nu a efectuat un studiu geo înainte de realizarea pergolei, aceasta fiind executată fără un proiect de execuție și autorizație de construire.

Astfel, nu se poate aprecia că ar exista vina pârâtei în efectuarea lucrărilor necorespunzător,atât timp cât pergola propriu-zis nu a fost executată corespunzător de constructor.

Cu toate că în prezent, pârâta nu are nicio obligație  față de reclamant, cele două contracte ne mai fiind valabile, la cercetarea locală reprezentantul pârâtei a avut toată disponibilitatea și buna-credință arătând că este  de acord să efectueze remedierile stabilite de expert. Oricum,  la efectuarea remedierilor, indiferent cine le va executa, pârâta sau o altă societate, trebuie efectuat obligatoriu  un studiu geo privind  tasarea stâlpilor, pentru a se stopa această tasare ce angrenează deplasarea pergolei și apariția infiltrațiilor.

Față de cele arătate, instanța va respinge  acțiunea ca neîntemeiată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

 

Respinge acțiunea  formulată de reclamantul M_______ V_____ G______ domiciliat în București, ____________________. 5-7, Sector 5  în contradictoriu cu pârâta _____________________, cu sediul în București, ______________________, ____________, ___________, Sector 2, ca neîntemeiată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședință publică, azi,01.11.2012.

 

       P_________                                                 GREFIER

N_______ S______                                    L_______ G___ –P____

 

Red. SN/GPL

4 exp./ 16.11.2012

 

Acest document este preluat și procesat de o aplicație realizată gratuit de Wolters Kluwer Romania pentru Fundatia RoLII.

Conținutul său poate fi preluat și utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro

DOSAR NR. XXXXXXXXXXXXXX   R O M A N I A JUDECĂTORIA SECTORULUI 2 BUCUREȘTI  SECȚIA CIVILĂ SENTINȚA CIVILĂ NR. xxxxx ȘEDINȚA PUBLICĂ DE LA 01.11.2012 INSTANTA CONSTITUITĂ DIN P_________: S______ N_______ GREFIER: G___ – P____ L_______   Pe rol este soluț ionarea cauzei civile de fata având ca obiect pretenții civile, privind pe reclamantul […]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Dan Antohe Avocat

Aveti o intrebare?